โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)  ตามมาตรา 7 (1) (3) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่มีบังคับใช้อยู่ ได้แก่โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อ เผยแพร่ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมือง โดยถูกต้องกับสภาพความเป็นจริง ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด