ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลดอยงาม องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย) องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านสันหนองควาย ตำบลดอยงาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย ตำบลดอยงาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 5 บ้านท่าดอกแก้ว ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาดเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 12 บ้านป่าตึง ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 บ้านสันโค้ง ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านท่าดอกแก้ว ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านสันกำแพง ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านสันผักเฮือด ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด