ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลดอยงาม องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย) องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด