กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
ขอให้กำชับหน่วยงานในสังกัดให้ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ขอให้ดำเนินการกรณีหนังสือที่มีการกำหนดให้มีชั้นความลับตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ.2544 ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด