อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
อำนาจ-หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 ๑. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ (แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๒) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)  
... อ่านทั้งหมด