สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2563 วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2563 วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2563 วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ... อ่านต่อ
สรุปผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2562 วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สรุปผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน 2562 ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื็อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 256 วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤจิกายน 2561 วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2561 วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2561 วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2561 วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2561 วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 ... อ่านต่อ
ผลการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2561 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2561 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561
การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2561 วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2561 วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2561 วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2561 วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม- ธันวาคม 2560 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 - เมษายน พ.ศ. 2560 วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด