ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
(11 ราย)
3 (27%) 7 (64%) 1 (9%)
พ.ศ. 2562
(19 ราย)
12 (63%) 7 (37%) 0 (0%)