ข่าวประชาสัมพันธ์
บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จำนวน 5 เรื่อง
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
แจ้งประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความคิดเห็นผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกภายใต้โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่อง การปรับปรุงเพิ่มกระบวนงาน และระยะเวลาการปฏิบัติการ
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด