ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ตาม " โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ตาม โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 07.30 -11.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (ริมคลองแม่นำ้ตาปี) หมู่ที่ 1 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
การดำเนินการกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Big day)
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
อำเภอฉวาง ร่วมกับ เทศบาลตำบลฉวาง เดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาราษฎร โค้งสุดท้าย (Big day) วันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (ริมคลองแม่นำ้ตาปี) หมูที่ 1 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา 08.00 น. อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร์สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร์สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) การเลือกตั้ง ส.ส. วันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. - 17.00 น. เลือกตั้ง ส.ส. ครั้งนี้ รับบัตรใบเดียว กาเบอร์เดียว ได้ผลสามอย่าง อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ประชาสัมพันธ์ Qr coad เพื่อเข้าระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในกรดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2561
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ประชาสัมพันธ์ Qr coad เพื่อเข้าระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในกรดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2561 ( Integrty and transparency Assement System : ITAS) ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดการประเมินคุณธรรมและความดปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
การจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562 และสมโภชพะบรมธาตุนครศรีธรรมราช
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับเทศบาลนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนราชการ หน่วยงานธุรกิจต่างๆาภคเอกชน กำหนดจดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้งธาตุ ประจำปี 2562 และสมโภชพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมกันทั้งจังหวัด และจัดขบวนแห่ผ้าพระบฎไปร่วมขบวนแห่กับจังหวัด ณ สนามหน้า เมืองนครศรีฯ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ตามกำหนดการแนบมานี้ เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด