ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี อาคารหอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี และบริเวณโดยรอบ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ 1. โครงการก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี 2. โครงการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วมภายในอาคารศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฯ จำนวน 3 โครงการ 1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ซ่อมแซมอาคารบ้านพักเรือนแถว 2. โครงการก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี 3. โครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด