ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
���������������������������.��������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������.���������������������������������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
(11 ราย)
11 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2561
(13 ราย)
12 (92%) 1 (8%) 0 (0%)
พ.ศ. 2562
(15 ราย)
13 (87%) 2 (13%) 0 (0%)
พ.ศ. 2563
(7 ราย)
7 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2564
(1 ราย)
1 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2565
(2 ราย)
2 (100%) 0 (0%) 0 (0%)