ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู นางสมนึก - แยกหนองม่วง ม.8 บ้านสระธรรมขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (23/07/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ ๑๕ บ้านหนองกระดังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/07/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ (15/07/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๕-๓๙๖๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๔๙-๐๐๐๒ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12/07/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12/07/2564)
ประกาศผลผู้ชนะการเสอนราคาโครงการจัดทำแหล่งกักเก็บน้ำดิบ เพืออุปโภคบริโภค อบต.จอหอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (29/04/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเหมืองหนองตะไก้ - ซอยนายเดช หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (19/08/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถังขยะพลาสติก ขนาดบรรจุ 200 ลิตร (22/05/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ (18/05/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ (15/05/2561)