- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 |
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำหนองกอมเกาะ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเดิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รายละเอียดติดต่อสอบถาม กองคลัง งานพัสดุ อบต.หนองกอมเกาะ) (01/03/2562)
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ (รายละเอียดติดต่อ งานพัสดุ กองคลัง อบต.หนองกอมเกาะ) (07/02/2562)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกหนองกอมเกาะ หมู่ที่ ๓ , ๗ ,๙ , ๑๑ ,๑๒ (07/06/2560)
ประกาศราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย (05/06/2560)
ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.และปรับปรุงเสริมผิวทาง คสล.เป็นแอสพัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ (31/08/2559)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างภายในตำบลหนองกอมเกาะ (31/08/2559)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างภายในตำบลหนองกอมเกาะ ประจำปี ๒๕๕๙ (31/08/2559)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างภายในตำบลหนองกอมเกาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (31/08/2559)
ประกาศสอบราคาซื้อตามโครงการติดตั้งและพัฒนาระบบกล้อง cctv (31/08/2559)