- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบลหนองกอมเกาะ หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13/11/2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ. ๑๑๕-๐๓ สายทางบ้านหนองกอมเกาะ - บ้านหนองขาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13/11/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.๑๑๕-๐๒บ้านนาไก่-บ้านหนองเด่ิน หมู่ที่ ๒,๓,๔,๙,๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (03/04/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.๑๑๕-๐๓ บ้านหนองกอมเกาะ - หนองขาม หมู่ที่ ๔,๘,๙,๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28/03/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำหนองกอมเกาะ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเดิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (22/03/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑ - ๑๐๐ คน ตอกเสาเข็ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) (20/03/2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.๑๑๕-๐๒ บ้านนาไก่-บ้านหนองเดิ่น หมู่ที่ ๒,๓,๔,๙,๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ติดต่อกองคลัง อบต.หนองกอมเกาะ (18/03/2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.๑๑๕-๐๓ บ้านหนองกอมเกาะ-หนองขาม หมู่ที่ ๔,๘,๙,๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดติดต่อ กองคลัง อบต.หนองกอมเกาะ (18/03/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย วิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) (รายละเอียดสอบถามได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง อบต.หนองกอมเกาะ) (13/03/2562)
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายละเอียดติดต่อได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง อบต.หนองกอมเกาะ) (08/03/2562)