ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา /สอบราคา (17/07/2563)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (24/01/2563)
เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงฯ (24/01/2563)
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก 6 ตัน 6 ล้อ (10/06/2562)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประ่จำไตรมาสที่ 2เดือนมกราคม 2561 - มีนาคม 2561 (10/06/2562)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560 (10/06/2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูอายุ บ้านศรีวิชา ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (14/06/2561)
ปประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง สอบราคาซื้อ รถบรรทุก(ดีเซล) (30/01/2560)