ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
การควบคุม กำกับ ดูแล การจัดซื้อจัดจ้าง (17/08/2563)
การตรวจรับงาน (17/08/2563)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง (17/08/2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านปากลัด - นางตะเคียน หมู่ ๑,๒ ตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม (25/05/2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณวัดประดู่พระอารามหลวง ม.2 ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (01/11/2561)
ร่าง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณวัดประดู่พระอารามหลวง (26/10/2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดเพชรรัตน์ ม.6 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม (12/10/2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.4,5 ต.ท้ายหาด เชื่อมม.1 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม (04/10/2561)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านกลางเหนือ - บ้านบางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านสารภี-ศาลาแม่พระ ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม (02/10/2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกพร้อมสะพาน คสล. บริเวณบ้านนายสานิตย์ แสงวิภาค ถึงบ้านนายบุญชิด ชะโลธร ม.4,7 ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (02/07/2561)