มติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับกรมท่าอากาศยาน
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
มติ ครม. (30/08/2565)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม) (จำนวน 3 ราย 1. นายดรุณ แสงฉาย ฯลฯ) (15/11/2561)
การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรด้านการบินพลเรือน (15/11/2561)