- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
มติ ครม. (30/08/2565)
กฎ มติ ค.ร.ม. ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบาย (04/03/2565)
มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติเงินอุดหนุนเงินทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน (03/10/2564)
การขอปรับปรุงแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการแห่งชาติในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย (รวม 28 คน) (15/11/2561)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม) (จำนวน 3 ราย 1. นายดรุณ แสงฉาย ฯลฯ) (15/11/2561)
การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรด้านการบินพลเรือน (15/11/2561)
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 2,878.67 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ของกระทรวงคมนาคม (15/11/2561)
ภาพรวมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งภาคเหนือของกระทรวงคมนาคม (15/11/2561)
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลท่าสายลวด และตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ. .... (15/11/2561)
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พ.ศ. .... (15/11/2561)