คำสั่งจังหวัด
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง นายอำเภอปฏิบัติราชการและกำกับดูแลแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (01/09/2559)
คำสั่งจังหวัดหนองคาย เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๗) (01/09/2559)