ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องพ่นหมอกควันละอองฝอย ชนิดติดตั้งเครื่องยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 ประกาศให้เช่าทรัพย์สินที่ตั้งในโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
โรงเรียนเมืองยางศึกษา ประกาศให้เช่าทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงเรียนเมืองยางศึกษา ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศโรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณวันที่ 28 มกราคม 2562 วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง บ้านหนองจาน ม.5 ต.โนนสำราญ เชื่อม บ้านไร่พัฒนา ม.11 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 9 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
โรงเรียนโตนดพิทยาคม ประกาศให้เช่าทรัพย์สินที่ตั้งในโรงเรียน โดยวิธีประมูล วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
โรงเรียน ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนช่องแมววิทยาคม โดยวิธีประมูล วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
โรงเรียนช่องแมววิทยาคม ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนช่องแมววิทยาคม โดยวิธีประมูล วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ให้เช่าทรัพย์สินพื้นที่ภายในอาคาร โรงอาหารที่ตั้งในโรงเรียนสาหร่ายวิทยาคมโดยวิธีประมูล วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 9 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศจ้าง ค่าจ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินสถานที่อาคารให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 8 แห่ง(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสำหรับจ้างบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารสถานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 5 แห่ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียน โดยวิธีประมูล วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ทำความสะอาดอาคารสถานที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศให้เช่าทรัพย์สินขององค์การบิรหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำหน่ายอาหารที่ตั้งในโรงเรียนปรางค์ทองวิทยา โดยวิธีประมูล วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา โดยวิธีประมูล วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศให้เช่าทรัพย์สินที่ตั้งในโรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม โดยวิธีประมูล วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในประกาศขายทอดตลาดที่ชำรุดของ โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม ประกาศยกเลิกการประมูลให้เช่าทรัพย์สินที่ตั้งในโรงเรียน โดยวิธีประมูล ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ตั้งในโรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
โรงเรียนครบุรี ประกาศให้เช่าทรัพย์สินที่ตั้งในโรงเรียน โดยวิธีประมูล วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
โรงเรียนครบุรี ประกาศให้เช่าทรัพย์สินที่ตั้งในโรงเรียน โดยวิธีประมูล วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการของโรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียน โดยวิธีประมูล วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว ประกาศให้เช่าทรัพย์สินที่ตั้งในโรงเรียน โดยวิธีประมูล วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศ การประมูลให้เช่าทรัพย์สินที่ตั้งในโรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา โดยวิธีประมูล ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม ประกาศแก้ไขให้เช่าทรัพย์สินที่ตั้งในโรงเรียน โดยวิธีประมูล วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
โรงเรียนวังหมีพิทยาคม ประกาศให้เช่าทรัพย์สินที่ตั้งในโรงเรียน โดยวิธีประมูล วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
โรงเรียนวังหมีพิทยาคม ประกาศให้เช่าทรัพย์สินที่ตั้งในโรงเรียน โดยวิธีประมูล วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ประกาศให้เช่าทรัพย์สินที่ตั้งในโรงเรียน โดยวิธีประมูล วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศ โรงเรียนหนองงูเหลือม ขอยกเลิกประกาศการให้เช่าทรัพย์สินที่ตั้งในโรงเรียน โดยวิธีประมูล ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
โรงเรียนหนองงูเหลือม ประกาศให้เช่าทรัพย์สินที่ตั้งในโรงเรียน โดยวิธีประมูล วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
โรงเรียนมัธยมบึงปรือ ประกาศให้เช่าทรัพย์สินที่ตั้งในโรงเรียน โดยวิธีประมูล วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง(ปูหินคลุก) บ้านไทรทอง ม.12 ต.สระจระเข้ เชื่อม บ้านใหม่ไชยณรงค์ ม.10 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจาน ม.11 ต.ขามสะแกแสง เชื่อม บ้านดอนตลุงหว้า ม.10 ต.เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสำราญ ม.9 ต.เมืองพลับพลา เชื่อม ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
โรงเรียนหินดาดวิทยา ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียน โดยวิธีประมูล วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
โรงเรียนหินดาดวิทยา ประกาศให้เช่าที่ดิน ที่ตั้งในโรงเรียน โดยวิธีประมูล วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
โรงเรียนโตนดพิทยาคม ประกาศให้เช่าทรัพย์สินที่ตั้งในโรงเรียน โดยวิธีประมูล วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองกลางดอน บ้านวังใหม่ ม.8 ต.บ้านวัง อ.โนนไทย เชื่อม บ้านพระ ม.3 ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียน โดยวิธีประมูล วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนวัด ม.11 ต.พลสงคราม เชื่อม บ้านห้วยใหญ่ ต.มะค่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in-Place Recycling (อบจ.นม.08304) บ้านด่านนอก – บ้านวัง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจาน ม.11 ต.ขามสะแกแสง เชื่อม บ้านดอนตลุงหว้า ต.เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก สายปากทางบ้านโนนสมบูรณ์ ม.6 ต.สามเมือง – โรงเรียนสีดาวิทยา เทศบาลตำบลสีดา อ.สีดา จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ประกาศให้เช่าทรัพย์สินที่ตั้งในโรงเรียน โดยวิธีประมูล วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียน โดยวิธีประมูล วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านโนนโพธิ์ ม.13 ต.ธารละหลอด อ.พิมาย เชื่อมเขต บ้านเมืองที ม.6 ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองดู่ ม.10 ต.บ้านยาง อ.ลำทะเมนชัย เชื่อม บ้านหนองเฒ่ากา (เขตตำบลโคกสะอาด) จ.นครราชสีมา (สายวัดป่าพิทักษ์ธรรมทุ่งสีมาราม) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม ประกาศให้เช่าทรัพย์สินที่ตั้งในโรงเรียน โดยวิธีประมูล วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งกระโดน ม.9 ต.สีมุม เชื่อม บ้านใหม่ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา (สายวัดป่าพิทักษ์ธรรมทุ่งสีมาราม) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจาน ม.11 ต.ขามสะแกแสง เชื่อม บ้านดอนตลุงหว้า ม.10 ต.เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนตะเกียด ม.7 ต.เฉลียง เชื่อม บ้านโนนระเวียง ม.3 ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
(ยกเลิก)ประกาศประกวดราคา ซื้อเวที ขนาด ๑๒x๗.๒ เมตร พร้อมหลังคาจั่ว(Roof Top) ขนาด ๑๒x๑๐x๗ เมตร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิว Asphatic Concreate (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling ) จากบ้านกระเบื้องนอก ม.4 ต.กระเบื้องนอก ถึงเทศบาลตำบลเมืองยาง อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสระแจง ม.6 ต.โนนเมือง ถึงบ้านหนองขาคีม ม.9 ต.ชีวึก อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
(ร่าง)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in-Place Recycling (อบจ.นม.08304) บ้านด่านนอก – บ้านวัง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
(ยกเลิก)ประกาศประกวดราคา ซื้อเวที ขนาด ๑๒x๗.๒ เมตร พร้อมหลังคาจั่ว(Roof Top) ขนาด ๑๒x๑๐x๗ เมตร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหญ้าคาใต้ ม.6 ต.ธารปราสาท เชื่อม บ้านสระจันทร์ ต.หลุมข้าว อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านโนนเพ็ด ม.5 ต.โนนเพ็ด อ.ประทาย จ.นครราชสีมา เชื่อม บ้านกุดหอยกาบ ต.หันโจด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง 1 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านห้วยไห ม.3 ต.หนองบัว อ.คง เชื่อม บ้านสระแดง ต.วังโพธิ์ อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองโพธิ์ ม.6 ต.ชีวึก ถึงบ้านแปะ ม.3 ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal บ้านหนองเรือ ม.11 (ช่วงที่ 5) ต.พระพุทธ อ.เฉลิมพระเกียรติ เชื่อม ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทอง ม.3 ต.เมืองพลับพลา เชื่อม บ้านหนองม่วงหวาน ม.2 ต.งิ้ว อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านวังโรงใหญ่ ต.วังโรงใหญ่ เชื่อม ถนน น.ม.4059 ม.7 ต.กฤษณา อ.สิคิ้ว จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านพระวังหาร ม.4 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ เชื่อม บ้านขาม ม.9 ต.โตนด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก สายปากทางบ้านโนนสมบูรณ์ ม.6 ต.สามเมือง – โรงเรียนสีดาวิทยา เทศบาลตำบลสีดา อ.สีดา จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (Cape Seal) บ้านโคกสุวรรณ ม.1 ต.มาบกราด เชื่อม บ้านเต็งเตี้ย ม.12 ต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาด่อน ม.7 ต.หลุ่งตะเคียน เชื่อม บ้านโนนฤาษี ม.12 ต.เมืองพลับพลา อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนแหน ม.3 ต.หนองแวง เชื่อม บ้านวังกระทะ ม.9 ต.สำนักตะคร้อ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาตะคุ ม.6 ต.งิ้ว เชื่อม บ้านโคกแค ม.7 ต.กงรถ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.02203) บ้านอรพิมพ์ – บ้านพนาหนองหิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านตลุกม่วง ม.11 – บ้านหนองขาม ม.8 ต.หนองบัว อ.คง เชื่อม บ้านหนองไผ่ ต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม โดยวิธีประมูล วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกระเบื้อง ม.1 ต.โคกกระเบื้อง เชื่อมเขตเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่สามัคคี ม.15 ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย เชื่อม บ้านหนองโก ม.18 ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทักษิณ 2 บ้านบุกระถิน ม.5 ต.พุดซา เชื่อม ต.พลกรัง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสนวนพัฒนา ม.17 – บ้านสมบัติเจริญ ม.6 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา เชื่อม อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านคลองทราย ม.8 ต.วังน้ำเขียว เชื่อม บ้านคลองปลากั้ง ม.16 ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกกรวดบ้านเขว้า ม.11 ต.พุดซา อ.เมือง เชื่อม ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
( โรงเรียนปากช่องพิทยาคมยกเลิก ) ประกาศประกวดราคา ซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ขอเชิญชวนนำเสนอระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ ฑ.ศ.๒๕๖๑ ระดับสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และระดับสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านหนองขนาก ม.5 ต.สุขไพบูลย์ เชื่อม บ้านสระประทีป ม.2 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.02203) บ้านอรพิมพ์ – บ้านพนาหนองหิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมอำเภอคง ที่ว่าการอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อเวที ขนาด 12x7.2 เมตร พร้อมหลังคาจั่ว (Roof Top) ขนาด 12x10x7 เมตร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อสายส่งน้ำผ้าใบขนาด 8 นิ้ว ยาว 100 เมตร จำนวน 40 ม้วน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายศาลตาปู่ บ้านดู่ใน ม.16 ต.เมืองปัก เชื่อม บ้านมาบเชือก ม.7 ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.15308) บ้านท่าหลวง – บ้านกล้วย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านหนองนมนาง ม.8 ต.ตะคุ เชื่อม บ้านพันธุ์สงวน ม.3 ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ คุ้มบ้านมอหลักหิน ม.5 ต.กลางดง เชื่อม ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
โรงเรียนสูงเนิน ประกาศให้เช่าทรัพย์สินที่ตั้งในโรงเรียน โดยวิธีประมูล วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองขามน้อย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบึงพะไล เชื่อม บ้านไร่พัฒนา ตำบลสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนประดู่ ม.3 ต.วังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว เชื่อม บ้านค่ายทะยิง ม.6 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สาย อบจ.นม.17310) เส้นขุนละคร - นางออ ต.โนนอุดม อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.13307) บ้านบึงกระโดน – บ้านดอนยาว อ.ประทาย จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สาย ทช.นม.3044 บ้านหนองไทร ม.5 ต.วังโรงใหญ่ – แยก ทช.นม.4059 บ้านโคกเพชร ม.4 ต.กฤษณา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเตาเหล็ก ม.4 ต.กุดโบสถ์ เชื่อม อบต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองขามน้อย ม.11 ต.บึงพะไล เชื่อม บ้านไร่พัฒนา ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือทดสอบและออกแบบผิวจราจรลาดยางด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ขอยกเลิกประกาศให้เช่าทรัพย์สิน โดยวิธีประมูล วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม โดยวิธีประมูล วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม โดยวิธีประมูล วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ขอยกเลิกประกาศให้เช่าทรัพย์สิน โดยวิธีประมูล วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไทร ม.3 ต.หนองน้ำใส เชื่อม บ้านไพรสาลี ม.1 ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลธารละหลอด อำเภอพิมาย เชื่อมเขตบ้านเมืองที หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม โดยวิธีประมูล วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วัดมาบมะค่า บ้านมาบมะค่า ม.7 ต.หนองระเวียง เชื่อม ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากทางหลวงชนบท บ้านหนองขาม ม.10 ต.หนองพลวง เชื่อม บ้านหนองไม้ตาย ม.8 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในเมือง ตำบลในเมือง – ตำบลท่าหลวง เชื่อมต่อ อบต.ในเมือง อบต.ท่าหลวง ม.16 ต.ท่าหลวง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านโนนโพธิ์ ม.13 ต.ธารละหลอด อ.พิมาย เชื่อมเขต บ้านเมืองที ม.6 ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.13202) หนองม่วงใหญ่ – บ้านหนองกุง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
โรงเรียนปากช่อง ๒ ขอยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจอมศรี ม.4 ต.งิ้ว เชื่อม บ้านโคกแค ม.7 ต.กงรถ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านฝ้าย - บ้านหนองยารักษ์ ม.12 ต.พุดซา เชื่อม ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง- จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังโรงน้อย ม.4 ต.กฤษณา เชื่อม บ้านหนองโบสถ์ ต.วังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองบัว – หนองผักแว่น – บ้านโนนน้อยพัฒนา ม.13 เทศบาลตำบลชุมพวง – อบต.ชุมพวง ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งโรงเรียนกฤษณาวิทยา โดยวิธีประมูล วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคา สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม โดยวิธีประมูล วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม โดยวิธีประมูล วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกวดราคาซื้อหนังซื้อแบบเรียน ตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โรงเรียนครบุรี วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองขาม ม.15 ต.ท่าลาด เชื่อม บ้านละโว้ ม.3 ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลอง ซอย 5 ต.ดงใหญ่ เชื่อม บ้านกระชอน ม.3 ต.กระชอน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเสว ม.11 ต.กระเบื้องใหญ่ เชื่อม บ้านซาด ม.6 ต.ชีวาน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนการศึกษา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 15 หนังสือ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรียน โรงเรียนสูงเนิน วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนประทาย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ รายการค่าหนังสือเรียน (โรงเรียนเมืองยางศึกษา) วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองห่าง ม.10 ต.บัวลาย – บ้านศาลาดิน ม.7 ต.โนนจาน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านโสง ม.6 ต.หนองยาง เชื่อม บ้านด่านคะตา ต.พระพุทธ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดซื้อหนังสือแบบเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา 2561 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (โรงเรียนบัวใหญ่) วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม โดยวิธีประมูล วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพ็ดน้อย ม.6 ต.เมืองพะไล อ.บัวลาย - บ้านหนองแสง ต.บัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุหวาย ม.12 ต.วังหิน อ.โนนแดง เชื่อม บ้านมะค่า ต.โพนทอง อ.สีดา จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อ จัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (โรงเรียนวัดประชานิมิตร) วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อ จัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์) วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อหนังสือแบบเรียนตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียน โรงเรียนหนองขามพิทยาคม โดยวิธีประมูล วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านหัวนา ม.8 ต.หนองไทร เชื่อม บ้านแปรง ม.11 ต.บ้านแปรง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบ้านดอนหัน ม.8 ถึง บ้านดอนชุมช้าง ม.10(ถนน อบจ.นม.) ต.โนนทองหลาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านน้ำป่า ม.3 ถึงบ้านโนนนางาม ม.9 ต.ดอนตะหนิน เชื่อม บ้านนาดอนบก ม.4 ต.เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโสมง ม.6 ต.อุดมทรัพย์ – บ้านบุไทร ม. 4 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านดอนลำใย ม.20 ต.ตะคุ เชื่อม บ้านพันธ์สงวน ม.3 ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านโสง ม.6 ต.หนองยาง เชื่อม บ้านด่านคะตา ต.พระพุทธ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านตาจั่นนอก ม.2 จากถนนลาดยางทางหลวงชนบท สาย นม.1013 ต.ตาจั่น เชื่อม ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก 10 ล้อ ขับเคลื่อน 2 เพลา ติดตั้งเคลนสลิงพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านพะงาดเหนือ ม.12 ต.ขามสมบูรณ์ ถึง บ้านสี่เหลี่ยม ต.ดอนใหญ่ อ.คง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านตะเคียน ม.1 ต.ตะเคียน เชื่อม บ้านหินดาด ม.1 ต.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบจำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ให้เช่าทรัพย์สินที่ตั้งโรงเรียนบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประมูล วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ให้เช่าทรัพย์สินที่ตั้งโรงเรียนบัวลาย โดยวิธีประมูล วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ คสล.บ้านจั่น ม.3 ต.ด่านขุนทด เชื่อม บ้านสระจระเข้ ม.4 ต.สระจระเข้ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังโป่ง ม.6 ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด เชื่อมเขต บ้านหิ่งห้อย ม.2 ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่สามัคคี(ทับเขมร) ม.15 ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย เชื่อม บ้านหนองตะคลองใหญ่ ม.5 ต.โนนยอ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง ม.7 ต.ห้วยแคน เชื่อม บ้านแสนสุข ม.8 ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก 10 ล้อ ขับเคลื่อน 2 เพลา ติดตั้งเคลนสลิงพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านปราสาทใต้ ม.14 ต.หินดาด เชื่อม บ้านถ้ำเต่า ม.17 ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังโป่ง ม.6 ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด เชื่อมเขต บ้านหิ่งห้อย ม.2 ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแปรง ม.11 ต.บ้านแปรง เชื่อม ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านคลองบงพัฒนา ม.16 ต.วังน้ำเขียว เชื่อม บ้านโคกสันติสุข ม.9 เชื่อมเขต ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนพระทองคำวิทยา โดยวิธีประมูล วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านแปรง ม.11 ต.บ้านแปรง เชื่อม ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านคลองนกแก้ว ม.18 ต.วังหมี เชื่อม บ้านวังขอน ม.14 ต.ระเริง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโชคชัย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) บ้านตาเงิน ม.1 ต.ศรีละกอ เชื่อม บ้านสีสุก ม.1 ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการให้เช่าทรัพย์สินที่ตั้งในโรงเรียนอรพิมพ์วิทยา โดยวิธีประมูล วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.04302 บ้านคงถาวร – บ้านคงสามัคคี อ.คง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โดยวิธีประมูล วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โดยวิธีประมูล วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ คุ้มบ้านใหม่น้ำพุ บ้านซับตะเคียน ม.10 ต.กลางดง เชื่อม ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศให้เช่าทรัพย์สินที่ตั้งในโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยวิธีประมูล วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางประนอม บ้านหนองเครือชุด ม.7 ต.ลำคอหงส์ อ.โนนสูง เชื่อม บ้านถนนโพธิ์ ม.5 ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ ซอย 7 บ้านหนองหอย ม.8 – บ้านโคกกระพี้ ม.5 ต.โนนค่า อ.สูงเนิน เชื่อม บ้านหนองกระโดน ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านมะเกลือเก่าสามัคคี ม.19 ต.มะเกลือเก่า เชื่อม บ้านปางแต้ ม.13 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนครบุรี โดยวิธีประมูล วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซีล บ้านตะคร้อ ม.7 ต.สำโรง เชื่อม บ้านหัวตะกรุด ม.11 ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนครบุรี โดยวิธีประมูล วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายห้วยใหญ่ – ดงพลอง) จากบ้านห้วยใหญ่ ม.3 ต.มะค่า เชื่อม ต.หลุมข้าว อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) บ้านตาเงิน ม.1 ต.ศรีละกอ เชื่อม บ้านสีสุก ม.1 อ.จักราช จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ( อบจ.นม.04302) บ้านคงถาวร – บ้านคงสามัคคี อ.คง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกอก ม.9 ต.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา เชื่อม ตงละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านบ่อลิง ม.10 ต.โนนสมบูรณ์ เชื่อม บ้านหนองหลักศิลา ม.5 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ( อบจ.นม.14308) บ้านนกออก – บ้านหนองหญ้าปล้อง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุ่งประดู่พัฒนา ม.11 ต.หลุ่งประดู่ เชื่อมเขต ต.เมืองพลับพลา อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนวัว ม.8 ต.เทพาลัย อ.คง เชื่อม ถนนมิตรภาพ บ้านโกรก ต.โนนตาเถร อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทรงาม ม.2 ต.หนองน้ำใส เชื่อม บ้านหนองไผ่ ม.1 ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านโกรกพัฒนา ม.9 ต.ขามสมบูรณ์ เชื่อม ต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา (สายเลียบคลองทิศใต้ของหมู่บ้าน) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านรวมใจ ม.15 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด เชื่อม บ้านหิ่งห้อย ม.2 ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านท่าขี้เหล็ก ม.2 ต.หินดาด เชื่อม บ้านสระพัง ม.5 ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนซาด ต.พลับพลา อ.โชคชัย เชื่อม บ้านโคกไทย ม.6 ต.โคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ( อบจ.นม.14203) บ้านโคกศิลา – บ้านหัน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแคปซีลจากถนนทางหลวงสาย 24 บ้านโคกศิลา ม.1 ต.ธงชัยเหนือ เชื่อม บ้านฉัตรมงคล ม.14 เทศบาลตำบลเมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ให้เช่าทรัพย์สินที่ตั้งในโรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม โดยวิธีประมูล ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เม.ย. ๖๑ โดย โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ให้เช่าทรัพย์สินที่ตั้งในโรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม โดยวิธีประมูล ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เม.ย. ๖๑ โดย โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศยกเลิกให้เช่าทรัพย์สิน (ร้านสหกรณ์) ที่ตั้งในโรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม โดยวิธีประมูล ประกาศ ณ วันที่ ๐๕ เม.ย. ๖๑ โดย โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกสอบราคาจ้าง เลขที่ ๑-๕๓ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๕๓ ประกาศ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๑ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านตะคร้อ ม.๗ ตำบลสำโรง เชื่อม บ้านตะกรุด ม.๑๑ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านโนนแหน ม.๓ ตำบลหนองแวง เชื่อม บ้านวังกะทะ ม.๙ สำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านหนองสะแก ม.๕ ตำบลหนองไทร เชื่อม ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านจั่นสันติสุข ม.๑๖ ตำบลด่านขุนทด เชื่อม บ้านหลุง ม.๑ ตำบลสระจรเข้ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายตูมน้อย ๕ ม.๑๐ เทศบาลตำบลชุมพวง - อบต.ชุมพวง ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านหนองหญ้าปล้อง ม.๓ ตำบลท่าจลุง เชื่อม เทศบาลแหลมทอง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านโนนมัน ม.๙ ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เชื่อม ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านหนองหว้า ม.๗ ตำบลครบุรีใต้ เชื่อม บ้านดอนแสนสุข ม.๓ ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านดอนตะเกียด ม.๗ ตำบลเฉลียง เชื่อม บ้านโนนระเวียง ม.๓ ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายถนนเทศบาล ๑๐ บ้านวัด ม.๙ ตำบลเทพาลัย อำเภอคง เชื่อม ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านคู ม.๙ ตำบลขามสะแกแสง ถึง บ้านบุละกอ ม.๑๐ เทศบาลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านโนนตาล ม.๒ ตำบลบึงอ้อ เชื่อม ตำบลสีมุม อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต จากบ้านหนองเอี่ยน ม.๓ ตำบลสีสุก เชื่อม บ้านหัวบึง ม.๑ ตำบลพึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียน หนองบุญมากพิทยาคม โดยวิธีประมูลราคา ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มี.ค. ๖๑ โดย โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนมะค่าวิทยา โดยวิธีประมูล ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มี.ค. ๖๑ โดย โรงเรียนมะค่าวิทยา วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ให้เช่าทรัพย์สินที่ตั้งในโรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธโดยวิธีประมูล ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มี.ค. ๖๑ โดย โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.๒๖๒๐๑) ด่านขุนทด-หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนมัธยมบึงปรือ โดยวิธีประมูล ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๑ โดย โรงเรียนมัธยมบึงปรือ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนเมืองยางศึกษา โดยวิธีประมูล ประกาศ ณ วันที่ ๐๙ มี.ค. ๖๑ โดย โรงเรียนเมืองยางศึกษา วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนเมืองยางศึกษา โดยวิธีประมูล ประกาศ ณ วันที่ ๐๙ มี.ค. ๖๑ โดย โรงเรียนเมืองยางศึกษา วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก(อบจ.นม.๑๑๒๐๑) สุขาภิบาลขามสะแกแสง-บ้านห้วย ม.๕ ต.เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.๒๖๒๐๑) ด่านขุนทด-หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ให้เช่าทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำหน่ายอาหารที่ตั้งในโรงเรียนปรางค์ทองวิทยา โดยวิธีประมูล ประกาศ ณ วันที่ ๐๗ มี.ค. ๖๑ โดย โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้ิอหลอดไฟประหยัดพลังงาน LED พร้อมติดตั้ง ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๔ โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ให้เช่าทรัพย์สินประเภทโรงอาหาร ที่ตั้งในโรงเรียนบัวใหญ่ โดยวิธีประมูล ประกาศ ณ วันที่ ๐๖ มี.ค. ๖๑ โดย โรงเรียนบัวใหญ่ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ให้เช่าทรัพย์สินประเภทสหกรณ์ร้านค้า ที่ตั้งในโรงเรียนบัวใหญ่ โดยวิธีประมูล ประกาศ ณ วันที่ ๐๖ มี.ค. ๖๑ โดย โรงเรียนบัวใหญ่ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ให้เช่าทรัพย์สินประเภทร้านถ่ายเอกสาร ที่ตั้งในโรงเรียนบัวใหญ่ โดยวิธีประมูล ประกาศ ณ วันที่ ๐๖ มี.ค. ๖๑ โดย โรงเรียนบัวใหญ่ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ให้เช่าทรัพย์สินประเภทซุ้มน้ำดื่ม ที่ตั้งในโรงเรียนบัวใหญ่ โดยวิธีประมูล ประกาศ ณ วันที่ ๐๖ มี.ค. ๖๑ โดย โรงเรียนบัวใหญ่ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมัธยมศึกษาด้วย DLIT โรงเรียนประทาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ ๐๒ มี.ค. ๖๑ โดย โรงเรียนประทาย วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต( อบจ.นม.๒๔๓๐๑) บ้านสำโรงเหนือ - บ้านสำพะเนียง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารหอพักนักเรียนก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า นครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.26201) ด่านขุนทด - หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกให้เช่าโรงอาหาร ที่ตั้งในโรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม โดยวิธีประมูลราคา ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ก.พ. ๖๑ โดย โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนกฤษณาวิทยา โดยวิธีประมูล ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๑ โดย โรงเรียนกฤษณาวิทยา วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนเมืองยางศึกษา โดยวิธีประมูล ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๑ โดย โรงเรียนเมืองยางศึกษา วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคู ม.๙ ต.ขามสะแกง เชื่อม บ้านบุละกอ ม.๑๐ เทศบาลตำบลขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศ ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาสร้างท่าน้ำตลาดน้ำคูเมือง พร้อมประดับตกแต่ง เพื่อใช้ในโครงการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณคูเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๒๓ มี.ค.- ๓ เม.ย.๒๕๖๑ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองพลวงน้อย ม.9 ต.วังไม้แดง เชื่อม ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ( อบจ.นม.17302) บ้านหนองจิก – บ้านชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมัยธมศึกษาด้วย DLIT โรงเรียนบัวใหญ่ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ให้เช่าทรัพย์สินที่ตั้งในโรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม โดยวิธีประมูล ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ก.พ. ๖๑ โดย โรงเรียนบ้านใหญ่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ให้เช่าทรัพย์สินที่ตั้งในโรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม โดยวิธีประมูล ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ก.พ. ๖๑ โดย โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมัยธมศึกษาด้วย DLIT โรงเรียนประทาย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมัยธมศึกษาด้วย DLIT โรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก จากถนนมิตรภาพ บ้านหนองบัวโคก ม.7 ถึงบ้านสระประทุม ม.12 ต.เทพาลัย เชื่อมถนนลาดยางสายบ้านสระประทุม ต.เทพาลัย – บ้านโคกเสี่ยว ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนช่องแมววิทยาคม โดยวิธีประมูล ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๑ โดย โรงเรียนช่องแมววิทยาคม วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาสร้างท่าน้ำตลาดน้ำคูเมือง พร้อมประดับตกแต่ง เพื่อใช้ในโครงการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2561 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยวิธีประมูล ประกาศ ณ วันที่ ๐๙ ก.พ. ๖๑ โดย โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียน หนองบุญมากพิทยาคม โดยวิธีประมูล ประกาศ ณ วันที่ ๐๘ ก.พ. ๖๑ โดย โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
? ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านช่อระกา ม.๑ ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา เชื่อมเขต อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนหนองยางพิทยาคม โดยวิธีประมูล ประกาศ ณ วันที่ ๐๗ ก.พ. ๖๑ โดย โรงเรียนหนองยางพิทยาคม วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.15103) สายเมนที่ 1 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.17302) บ้านหนองจิก - บ้านชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ให้เช่าทรัพย์สินที่ตั้งในโรงเรียนวังรางพิทยาคม โดยวิธีประมูล ประกาศ ณ วันที่ ๐๑ ก.พ. ๖๑ โดย โรงเรียนวังรางพิทยาคม วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.22305) บ้านลุงเขว้า - บ้านสันติสุข ต.ลุงเขว้า - ต.สารภี อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.09202) บ้านโคกสวาย - บ้านหนองหอย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.11202) บ้านขามสะแกแสง - บ้านโนนผักชี อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.19302) บ้านหนองจิก - บ้านชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ให้เช่าทรัพย์สินที่ตั้งในโรงเรียนวังรางพิทยาคม โดยวิธีประมูล ประกาศ ณ วันที่ ๐๑ ก.พ. ๖๑ โดย โรงเรียนวังรางพิทยาคม วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับมัธยมศึกษาด้วย DLIT โรงเรียนครบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ให้เช่าทรัพย์สินที่ตั้งในโรงเรียนกุดจิกวิทยา โดยวิธีประมูล (โรงอาหาร) ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๑ โดย โรงเรียนกุดจิกวิทยา วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ให้เช่าทรัพย์สินที่ตั้งในโรงเรียนกุดจิกวิทยา โดยวิธีประมูล (ซุ้มขายน้ำ) ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๑ โดย โรงเรียนกุดจิกงวิทยา วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม. 11202) บ้านขามสะแกแสง - บ้านโนนผักชี อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม. 09202) บ้านโคกสวาย - บ้านหนองหอย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต(อบจ.นม.17302) บ้านหนองจิก - บ้านชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต(อบจ.นม.22305) บ้านลุงเขว้า - บ้านสันติสุข ต.ลุงเขว้า - ต.สารภี อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านช่อระกา ม.1 ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา เชื่อมเขต อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับมัธยมศึกษาด้วย DLIT โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็๋กทรอนิกส์ (e- bidding) วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ปรับเกรดพื้นที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์วิมาน พร้อมลาดยางแอสฟัลท์ โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์วิมาน ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ให้เช่าทรัพย์สินที่ตั้งในโรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา โดยวิธีประมูล ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธ.ค. ๖๐ โดย โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา โดยวิธีประมูล วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนสองครพิทยาคม โดยวิธีประมูล วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ให้เช่าทรัพย์สินที่ตั้งในโรงเรียนปากช่องพิทยาคมโดยวิธีประมูล วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม โดยวิธีประมูล วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม โดยวิธีประมูล วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ให้เช่าทรัพย์สินพื้นที่ภายในอาคาร โรงอาหารที่ตั้งในโรงเรียนสาหร่ายวิทยาคมโดยวิธีประมูล วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนพระทองคำวิทยา โดยวิธีประมูล วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสำหรับจ้างบุคลากรภายนอกทำความสะอาดสถานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 5 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การให้เช่าทรัพย์สินที่ตั้งในโรงเรียนอรพิมพ์วิทยา โดยวิธีประมูล วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม โดยวิธีประมูล วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ให้เช่าทรัพย์สินที่ตั้งในโรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว โดยวิธีประมูล วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนมะค่าวิทยา โดยวิธีประมูล วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปลี่ยนแปลงประกาศให้เช่าทรัพย์สินที่ตั้งในโรเงรียนเขาใหญ่พิทยาคม โดยวิธีประมูล วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ให้เช่าทรัพย์สินที่ตั้งในโรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม โดยวิธีประมูล วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองสรวงสามัคคี หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสรวง เชื่อมบ้านพันดุงพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ให้เช่าทรัพย์สินที่ตั้งในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา โดยวิธีประมูล วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา โดยวิธีประมูล วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม โดยวิธีประมูล วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การประมูลจ้างเหมา บริษัทรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินสถานที่อาคารให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวดนครราชสีมา จำนวน 8 แห่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองสรวงสามัคคี ม.6 ต.หนองสรวง เชื่อม บ้านพันดุงพัฒนา ม.7 ต.พันดุง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง ม.5 ต.มะเกลือ อ.สูงเนิน เชื่อมเขต บ้านหนองหินตั้ง ม.12 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดปลาเข็ง ม.1 ต.โนนค่า อ.สูงเนิน เชื่อมเขต บ้านหนองม่วง ม.5 ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย อบจ.นม.10202 บ้านด่านคนคบ - บ้านปากทางเทศบาล (ช่วงสามแยกป้อมยาม) ต.ด่านคล้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมา โครงการก่อสร้างบ้านพักครู โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ก่อสร้างอาคาร คสล. 2 ชั้น 8 ยูนิต จำนวน 2 ชุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างเครื่องมือทดสอบและออกแบบผิวจราจรลาดยาง วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 50,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จำนวน 2 คัน วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อรถยนต์บรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 2 คัน วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 4 คัน วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนหินดาด โดยวิธีประมูล วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมอเตอร์เกรดเดอร์ จำนวน 1 คัน วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบดล้อเหล็กเรียบสั่นสะเทือนเดี่ยว จำนวน 1 คัน วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การประมูลจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคประเภทอาหาร ข้าวสารและเชื้อเพลิงหุงต้ม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนคลองไผ่วิทยา โดยวิธีประมูล วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนครบุรี โดยวิธีประมูล วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ให้เช่าทรัพย์สินที่ตั้งในโรงเรียนบัวลาย โดยวิธีประมูล วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 5 คัน วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ให้เช่าทรัพย์สินที่ตั้งในโรงเรียนคลองไผ่วิทยา โดยวิธีประมูล วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม โดยวิธีประมูล วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไข การประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.22201) บ้านไทยเจริญ - โบราณสถานปราสาทหินถนนหัก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบทหมายเลข 1111 บ้านใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลมะเริง เชื่อมเขต ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ โดยวิธีประมูล วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.22305) บ้านลุงเขว้า - บ้านสันติสุข อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.14305) บ้านลำซอ - บ้านโคกสมอ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม. 04201) บ้านโนนปอแดง - บ้านโนนเต็ง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมา โครงการก่อสร้างหอพัก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ให้เช่าทรัพย์สินที่ตั้งในโรงเรียนปากช่อง 2 อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประมูล วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง 2 ชั้น(พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งให้กับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง 2 ชั้น(พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งให้กับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง 2 ชั้น (พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง) เพื่อนำผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่อำเภอห้วยแถลง เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 5 รุ่น วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.17301) บ้านเหล่าจั่น - บ้านหนองม่วง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ให้เช่าทรัพย์สินที่ตั้งในโรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร โดยวิธีประมูล วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนวัดประชานิมิตร โดยวิธีประมูล วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.16203) บ้านหนองแสง - บ้านหนองม่วง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารพยาบาล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนวัดประชานิมิตร โดยวิธีประมูล วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนด่านเกวียนวิทยา โดยวิธีประมูล วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ให้เช่าทรัพย์สินที่ตั้งในโรงเรียนพระทองคำวิทยา โดยวิธีประมูล วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.22201) บ้านไทยเจริญ-โบราณสถานปราสาทถนนหัก อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ให้เช่าทรัพย์สินที่ตั้งในโรงเรียนประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประมูล วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม. 10308) เทศบาลโนนสูง - บ้านสระพรวน อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ โดยวิธีประมูล วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนสีคิ้ว สวัสดิ์ผดุงวิทยา โดยวิธีประมูล วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนสีคิ้ว สวัสดิ์ผดุงวิทยา โดยวิธีประมูล วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียน โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 โดยวิธีประมูล วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ให้เช่าทรัพย์สินที่ตั้งในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา โดยวิธีประมูล วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ โดยวิธีประมูล วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) โครงการก่อสร้างหอพักโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ โดยวิธีประมูล วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้เช่าทรัพย์สินที่ตั้งในโรงเรียนสูงเนิน(ซุ้มขายน้ำดื่ม) โดยวิธีประมูล วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้เช่าทรัพย์สินที่ตั้งในโรงเรียนสูงเนิน(พื้นที่ขายอาหาร) โดยวิธีประมูล วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม. 22204) บ้านใหม่อุดม - บ้านพระ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ (ทางลาด) บริเวณศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำอำเภอ จำนวน 10 แห่ง วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้เช่าทรัพย์สินที่ตั้งในโรงเรียนสูงเนิน (เครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีประมูล วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศโรงเรียนเมืองยางศึกษา เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม01206) บ้านใหม่ - บ้านหนองเป็ดน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.15310) บ้านตำแย - บ้านวัด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมและย้ายแผงควบคุมระบบหอนาฬิกาโลก ณ ศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ(ทางลาด) บริเวณศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจำอำเภอ จำนวน 10 แห่ง กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ให้เช่าทรัพย์สินของโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ โดยวิธีประมูล วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เปิดเผยราคากลาง 40 โครงการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง งานซ่อมบำรุงความปลอดภัยทางถนน สายบ้านปอหู ม.4 ต.โป่งตาลอง เชื่อม ต.หมูสี (เส้นทางเข้าตำหนักทิพย์พิมาน) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทหินต่าง ๆ จำนวน 2 รายการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทงานยางแอสฟัลท์ชนิดต่าง ๆ จำนวน 2 รายการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 1 โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี (จัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2560 ) โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในอาคารศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง จัดซ์้อหนังสือเรียนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมบึงปรือ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง โครงกาารจัดซื้อโต๊ะพับหน้าขาวโพเมก้า สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อหนังสือเรียน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.22204) บ้านใหม่อุดม - บ้านพระ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.22204) บ้านใหม่อุดม - บ้านพระ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศโรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในอาคารศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Pavement In - Place Recycling) (อบจ.นม.10307) บ้านหนองกระโดน - บ้านด่านคนคบ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Pavement In - Place Recycling) (อบจ.นม.10307) บ้านหนองกระโดน - บ้านด่านคนคบ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมและย้ายแผงควบคุมระบบหอนาฬิกาโลก ณ ศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ส่งแก้ไขรายการหนังสือแนบท้ายประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนบัวใหญ่ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศโรงเรียนปากช่อง 2 เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศโรงเรียนสูงเนิน เรื่อง การสอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศโรงเรียนมะค่าวิทยา เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2560 ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศโรงเรียนปากช่องพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง จ้างจัดหาเช่าเครื่องเสียงและเวที,จ้างเหมาสร้างซุ้มประตูทางเข้าและเวทีเกียรติคุณ ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรีกีฬาและนันทนาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2560 วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Auction ) โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 5 คัน วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศโรงเรียนพระทองคำวิทยา เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อหนังสือเรียนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปราสาทวิทยาคม วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศโรงเรียนประทาย เรื่องประกวดราคาซื้อหนังสือแบบเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ปีการศึกษา 2560 วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศโรงเรียนครบุรี เรื่องสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อหนังสือแบบเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Auction ) โรงเรียนบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง จัดจ้างซ่อมเครื่องอัดอากาศ ยี่ห้อ Atlas Copco XAVS 196 ติดประจำรถขุดเจาะบ่อบาดาล ทะเบียน 87-2166 นครราชสีมา ยี่ห้อฮีโน่ รุ่น เอฟจีเจเอ็มเอแอล รหัสพัสดุ *********** วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 2 คัน วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศโรงเรียนด่านเกวียนวิทยา เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2560 วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศโรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2560 วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศโรงเรียนวัดประชานิมิตรเรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2560 วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ถนนกำแหงสงคราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องน้ำชาย-หญิง รวม 20 ห้อง บริเวณหอประชุมประจำอำเภอคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง จ้างดำเนินการโครงการปรับปรุงห้องประชุม ศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำอำเภอขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเรือนเพาะชำต้นไม้ โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ณ วันที่ 5 เม.ย.2560 วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างเรือนเพาะชำต้นไม้ โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนวังหมีพิทยาคม วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างห้องน้ำชาย - หญิง รวม 20 ห้อง บริเวณหอประชุมประจำอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง และท่อทองแดงส่วนเกิน จำนวน 36 เมตร สำหรับกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเรือนเพาะชำต้นไม้ โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภํณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ สำนักการคลัง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 อย่าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 3 รายการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การยกเลิกการดำเนินการตกลงจ้าง โรงเรียนประทาย วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติงาน คสล.ชั้นเดียว โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโฟล์คลีฟท์ ขนาด 3 ตัน สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง ซ่อมแซมศูนย์วิทยาศาสตร์ 14 โซนวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่โซนที่ 1 ถึงโซนที่ 5 ศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโฟล์คลีฟท์ ขนาด 3 ตัน วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาเดินสายเมน ติดตั้งระบบไฟฟ้า ไฟประดับ ปลั๊กไฟ เพื่อใช้ในการจัดงานฉลองวันเเห่งชัยชนะ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 23 มี.ค.2560 - วันที่ 3 เม.ย.2560 ณ บริเวณถนนราชดำเนินและถนนกำแหงสงคราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาจัดหาการแสดงศิลปะลิเกพร้อมเครื่องดนตรีประกอบครบชุดตามโครงการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2560 วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Pavement In - Place Recycling) บ้านตาเงิน หมู่ที่ 1 ตำบลศรีละกอ เชื่อม ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.04302) บ้านคงถาวร - บ้านคงสามัคคี อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างอาคารปฏิบัติงาน คสล.ชั้นเดียว โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม อำเภอปากช่อง วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาสร้างสะพานข้ามคลอง พร้อมประดับตกแต่ง เพื่อใช้ในการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 23 มี.ค. 2560 - 3 เม.ย.2560 ณ บริเวณคูเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง ค่าเช่าเรือ จำนวน 30 ลำ เพื่อใช้ในการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2560 - วันที่ 3 เมษายน 2560 ณ เวทีตลาดน้ำ อบจ.ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง เช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียงสำหรับเวทีตลาดน้ำ อบจ. และเช่าเวทีประชาสัมพันธ์ พร้อมเครื่องเสียงและระบบไฟฟ้า เพื่อใช้ในการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2560 - วันที่ 3 เมษายน 2560 รวม 2 รายการ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง จ้างจัดการแสดงบนเวทีตลาดน้ำ อบจ. เพื่อใช้ในการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2560 - วันที่ 3 เมษายน 2560 ณ เวทีตลาดน้ำ อบจ.ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมา จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าทางเมืองย่า สถานที่จัดกิจกรรมนวดแผนไทยและกิจกรรมวิถีพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ร.9 พร้อมประดับตกแต่ง เพื่อใช้ในการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2560 วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมา สร้างท่าน้ำและซุ้มประตูเข้าตลาดน้ำ อบจ.พร้อมประดับตกแต่ง ในการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2560 วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าทางเมืองย่า สถานที่จัดกิจกรรมนวดแผนไทยและกิจกรรมวิถีพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ร.9 พร้อมประดับตกแต่ง เพื่อใช้ในการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 23 มี.ค.60 - 3 เม.ย.60 ฯ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาสร้างท่าน้ำและซุ้มประตูเข้าตลาดน้ำ อบจ.พร้อมประดับตกแต่ง ในการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 23 มี.ค.60 ถึงวันที่ 3 เม.ย.60 ณ บริเวณคูเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 รายการ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง 4 โครงการ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ สำหรับสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 สำหรับสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อเครื่องกรองน้ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาติดตั้งเวทีกลางพร้อมแคทวอร์ค , ติดตั้งเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม ,เครื่องปั่นไฟ ,ไฟฟ้าส่องสว่างและไฟประดับ , ติดตั้งเต็นท์และจัดการแสดงพิธีเปิด ตามโครงการจัดงานประเพณีบัวไหม บัวใหญ่ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการประจำสำนักการคลัง ส่วนบริหารงานพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง ต่อเติมห้องปฏิบัติงานส่วนพัฒนาโครงการพื้นฐานสำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ตามโครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพการเกษตร วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาจัดหารถยนต์โดยสารปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง 2 ชั้น ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคา จ้างเหมาบริการสำหรับจ้างบุคลากรภายนอกทำความสะอาดสถานที่อาคารให้กับโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า นครราชสีมา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาบริการสำหรับจ้างบุคคลภายนอกทำความสะอาดสถานที่ อาคารให้กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาจัดหารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง 2 ชั้น (พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง) เพื่อนำผู้เข้ารับการอบรม อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จ.เพชรบุรี และ จ.กาญจนบุรี จำนวน 3 รุ่น วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง 2 ชั้น(พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง) ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรในครัวเรือน ตามแนวพระราชดำริ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ประจำปี 2560 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาเวที โครงสร้างหลังคามาตรฐานพร้อมเครื่องเสียง เครื่องดนตรี เครื่องปั่นไฟ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และพร้อมรื้อถอน โครงการจัดงานเทศกาลงานขนมจีนประโดก ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาประดับตกแต่งไฟสนามบริเวณจัดงานและไฟประดับตกแต่งเส้นถนนสิริราชธานีแยกพีกาซัสจนถึงบริเวณหน้างาน ตามโครงการจัดงานเทศกาลขนมจีนประโดก ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านคงถาวร - บ้านคงสามัคคี อ.คง จ.นครราชสีมา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนกส์ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านตาเงิน ม.1 ต.ศรีละกอ เชื่อม ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการประจำกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ได้แก่ โต๊ะเหล็กปฏิบัติงาน พร้อมเก้าอี้ขนาด 4 ฟุต ,ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานมีมือจับชนิดบิด , ตู้เหล็กบ้านเลื่อนทึบ 2 ชั้น ขนาด 5 ฟุต , ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 2 ชั้น ขนาด 5 ฟุต เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการประจำกองสาธารณสุข วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาจัดทำโล่รางวัลครูดีเด่น ตามโครงการประชุมทางวิชาการและจัดนิทรรศการครูดีเด่นในวันครู ประจำปี 2560 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาจัดทำหนังสือประกอบการประชุมทางวิชาการ ตามโครงการประชุมทางวิชาการและจัดนิทรรศการครูดีเด่นในวันครู ประจำปี 2560 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาจัดหารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง 2 ชั้น วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างบ้านพักครู อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 8 ยูนิต โรงเรียนปากช่องพิทยาคม วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างบ้านพักครู 2 ชั้น 8 ยูนิต ( บันไดกลาง ) โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
โครงการจัดซื้อผ้าใบเต็นท์ ขนาด 5x12 เมตร สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวสระ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสูง - ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิเกส์ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม. 16202) สายบ้านหนองเครือ - บ้านห้วยแคน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.23202) สายบ้านหนองขามนาดี - บ้านพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาจัดหารถยนต์โดยสารปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง 2 ชั้น ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ในเขตพื้นที่อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างบ้านพักครูคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 8 ยูนิต (แบบบันไดกลาง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโรงเรียนมะค่าวิทยา วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงอาหาร โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง ราคาจ้างทำป้ายไวนิลภายในสนามแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2560 " ย่าโมเกมส์ " และการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 18 วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร 106 ต โรงเรียนวัดประชานิมิตร อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล( ขาว-ดำ) สำนักการช่าง อบจ.นม. วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองมะกรูด หมู่ที่ 5 - บ้านเขาวง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองน้ำแดง เชื่อม ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง ซ่อมแซมอาคาร 106 ต โรงเรียนวัดประชานิมิตร อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วรอบสระน้ำพุศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต( อบจ.นม.23202 ) สานบ้านหนองขามนาดี - บ้านพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวสระ ม.5 ต.โคกสูง - ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
การประมูลจจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต( อบจ.นม.16202) สายบ้านหนองเครือ - บ้านห้วยแคน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ( อบจ.นม.23202 ) สายบ้านหนองขามนาดี - บ้านพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวสระ ม.5 ต.โคกสูง - ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ( อบจ.นม.16202 ) สายบ้านหนองเครือ - บ้านห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการครูดีเด่นในวันครู ประจำปี 2560 วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาดำเนินงานตามโครงการประชุมทางวิชาการ และจัดนิทรรศการครูดีเด่นในวันครู ประจำปี 2560 วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองมะกรูด ม.5 - บ้านเขาวง ม.3 ต.หนองสาหร่าย เชื่อม ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
แก้ไข เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองมะกรูด ม.5 - บ้านเขาวง ม.3 ต.หนองน้ำแดง เชื่อม ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาจัดงานแถลงข่าวและประชาสัมพันธ์โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองมะกรูด ม.5 - บ้านเขาวง ม.3 ต.หนองน้ำแดง เชื่อม ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหอพักชายโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า นครราชสีมา วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อพรมแดงทางลาดพระบาท เพื่อใช้ในงานรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ รร ปากช่อง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ในวันพุธที่ 14 ธ.ค.2559 วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง 20 โครงการ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง 4 โครงการ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองขี้ตุ่น ม.2 ต.วังกะทะ เชื่อม บ้านหนองกรวด ม.10 ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองขี้ตุ่น ม.2 ต.วังกะทะ เชื่อม บ้านหนองกรวด ม.10 ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รร.เขาใหญ่พิทยาคม ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (อาคาร 1) และอาคารประกอบการ โรงเรียนหินดาดวิทยา ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาทำสำเนาเอกสาร/เข้าเล่ม ประกอบเล่ม/ปก/เอกสารประกอบการฝึกอบรม/สัมมนา ตามโครงการฝึกอบรม/สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานบุคลากรท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด อบจ.นม. วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง จ้างจัดทำกระเป๋าใส่เอกสาร ตามโครงการฝึกอบรม/สัมมนา และทัศนศึกษาดูงานบุคลากรท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด อบจ.นม. วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง โครงการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อวิทยุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ขอยกเลิกประกาศราคากลาง 3 โครงการ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมแซมสะพานข้ามลำคลัง บ้านด่านคนคบ หมู่ที่ 7 ตำบลด่านคล้า เชื่อม บ้านใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
เปืดเผยราคากลาง ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองสรวงสามัคคี ม.6 ต.หนองสรวง เชื่อม บ้านพันดุงพัฒนา ม.7 ต.พันดุง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.04302)บ้านคงถาวร-บ้านคงสามัคคี อ.คง จ.นครราชสีมา วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองสรวงสามัคคี ม.6 ต.หนองสรวง เชื่อม บ้านพันดุงพัฒนา ม.7 ต.พันดุง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ( อบจ.นม.04302 ) บ้านคงถาวร - บ้านคงสามัคคี อ.คง จ.นครราชสีมา วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านตาเงิน ม.1 ต.ศรีละกอ เชื่อม ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ประจำปีงบประมาณ 2559 ร.ร.คลองเมืองพิทยาคม อ.จักราช จ.นครราชสีมา วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินสถานที่อาคารให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 8 แห่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศเรื่อง การประมูล e-Auction โครงการซ่อมแซมสะพานข้ามลำคลัง บ้านด่านคนคบ ม.7 ต.ด่านคล้า เชื่อม บ้านใหม่ ม.7 ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง 69 โครงการ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
การประมูลจัดซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคประเภทอาหาร ข้าวสารและเชื้อเพลิงหุงต้ม เพื่อจัดซื้อมาประกอบอาหารเลี้ยงผู้รับการสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่่วง และสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง รวม 2 แห่ง ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง ซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนพรรษา กองแผนและงบประมาณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง ซ่อมแซมระบบน้ำผุศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนพรรษา กองแผนและงบประมาณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง ซ่อมแซมสะพานข้ามลำคลัง บ้านด่านคนคบ ม.7 ต.ด่านคล้า เชื่อม บ้านใหม่ ม.7 ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง 23 โครงการ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคารกลาง จัดซื้อพัดลมติดผนัง (ห้องสมุด) ประจำปี งปม.2559 โรงเรียนคลองเมือพิทยาคม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศเรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต( อบจ.นม.02306) บ้านซับระวิง – บ้านบ่อลิง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต( อบจ.นม.16204) บ้านหินดาด – บ้านหนองปื้ด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต( อบจ.นม.16203) บ้านหนองแสง – บ้านหนองม่วง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต( อบจ.นม.14305) บ้านลำซอ – บ้านโคกสมอ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต( อบจ.นม.32204) บ้านหนองโจด – บ้านโนนมันเทศ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต( อบจ.นม.22305) บ้านลุงเขว้า – บ้านสันติสุข อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต( อบจ.นม.07301) บ้านโคกวังวน – บ้านขี้ตุ่น อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต( อบจ.นม.21102) บ้านซับสวอง – บ้านไร่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต( อบจ.นม.18205) บ้านกุดจิก – บ้านโนนค่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต( อบจ.นม.19303) บ้านขามทะเลสอ – บ้านโนน อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต( อบจ.นม.10310) บ้านบิง-บ้านจันดุม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศเรื่อง การประมูลจ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินสถานที่อาคารให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 8 แห่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการจัดซื้อวัสดุ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
การประมูลจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคประเภทอาหาร ข้าวสารและเชื้อเพลิงหุงต้มด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนปราสาทวิทยาคม และ โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคุณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
การประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถขุดเจาะบ่อบาดาล วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมา โครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น 12 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่งแบบตอกเสาเข็ม) โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหินมงคล หมู่ที่ 8 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมา โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก แบบมีชั้นลอย (ตอกเสาเข็ม) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนมัธยมบึงปรือ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดประชานิมิตร วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมา โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กแบบมีชั้นลอย (แบบตอกเสาเข็ม) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานทาี่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ขนาดเล็ก แบบมีชั้นลอย (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมา โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็กแบบมีชั้นลอย แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมา โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กแบบมีชั้นลอย แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมา โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กแบบมีชั้นลอย (แบบตอกเสาเข็ม) โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมา โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กแบบมีชั้นลอย (แบบตอกเสาเข็ม) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนสองครพิทยาคม วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สาย อบจ.นม. 18307) บ้านบุใหญ่ - บ้านนาตะโครก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สาย อบจ.นม. 18201) บ้านมะเกลือใหม่ - บ้านสูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สาย อบจ.นม. 18202) บ้านตะคองหลง - บ้านโสกแจ้ง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สาย อบจ.นม. 18307) บ้านบุใหญ่ - บ้านนาตะโครก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สาย อบจ.นม. 20101) บ้านลาดใหญ่- บ้านหนองไทร อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สาย อบจ.นม. 18201) บ้านมะเกลือใหม่ - บ้านสูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สาย อบจ.นม. 10301) บ้านโคกสะอาด - บ้านขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สาย อบจ.นม. 05503) บ้านวังแร่-บ้านดอนเปล้า อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สาย อบจ.นม.02102) บ้านเทพนิมิต - บ้านประดู่งาม อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สาย อบจ.นม. 02204) บ้านสระว่านพระยา - บ้านหัวทำนบ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สาย อบจ.นม. 02305) บ้านหนองสะแก - บ้านหนองหินโคน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สาย อบจ.นม. 23203) บ้านนาแค - บ้านหนองขามดี อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สาย อบจ.นฒ. 12205) บ้านหนองบัวลาย - บ้านหนองแดงน้อย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สาย อบจ.นม. 04307) บ้านตากิ่ม - บ้านดอนทะแยง อ.คง จ.นครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สาย อบจ.นม. 04309) เทศบาลเมืองคง - บ้านไร่ อ.คง จ.นครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สาย อบจ.นม. 22201) บ้านไทยเจริญ - โบราณสถานปราสาทหินถนนหัก อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สาย อบจ.นม. 22302) บ้านซับตะคร้อ - บ้านหัวทำนบ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สาย อบจ.นม. 22204) บ้านใหม่อุดม - บ้านพระ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (สาย อบจ.นม. 22303) บ้านซับตะคร้อ - บ้านท่าตะแบก อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (สาย อบจ.นม. 02101) บ้านมาบพิมาน - บ้านตลิ่งชัน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สาย อบจ.นม. 15102) สายเมนที่ 4 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สาย อบจ.นม. 26201) บ้านด่านขุนทด - บ้านหนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สาย อบจ. นม. 15307) บ้านวังหิน - บ้านทองหลาง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สาย อบจ. นม. 15101) สายเมนที่ 3 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สาย อบจ.นม. 15204) บ้านหนองปรือ - บ้านดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สาย อบจ.นม. 15205) สายเมนที่ 5 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สาย อบจ.นม. 15308) บ้านท่าหลวง- บ้านกล้วย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (สาย อบจ.นม. ๑๔๒๐๔) บ้านเก่านางเหริญ - บ้านโกรกละลาย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สาย อบจ.นม. ๑๔๐๐๙) บ้านหนองปล้อง - บ้านคลองกี่ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สาย อบจ.นม. ๑๔๒๐๓) บ้านโคกศิลา - บ้านหัน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สาย อบจ.นม. ๑๔๓๐๕) บ้านลำซอ - บ้านโคกสมอ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สาย อบจ.นม. 14202) บ้านพระบึง - บ้านพัดทะเล อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สาย อบจ.นม. 14307) บ้านโคกสระน้อย - บ้านเก่าสะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไข การประมูลจ้างเหมา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สาย อบจ.นม. 01211) บ้านหนองไทร - บ้านโกรกเดือนห้า อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอกนิกส์ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (สาย อบจ.นม. 21102) บ้านซับสวอง - บ้านไร่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (สาย อบจ.นม. 21103) เขาจันทร์หอม - บุ่งเตย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไข การประมูลจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (สาย อบจ.นม. 21110) บ้านทรัพย์เศรษฐี - บ้านกุดโง้ง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (สาย อบจ.นม. ๒๑๑๑๒) บ้านโป่งไทร - บ้านซับสำราญ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (สาย อบจ.นม. ๒๑๒๐๕) บ้านขนงพระกลาง - บ้านโป่งกระสัง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สาย อบจ.นม. ๒๑๑๐๙) หนองไทร - วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สาย อบจ.นม. ๒๑๑๐๘) บ้านหนองขี้ตุ่น - บ้านหนองจอก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไข การประมูลจ้างเหมา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สาย อบจ.นม. 12202) บ้านดอนคนทา - บ้านหนองหว้า อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สาย อบจ.นม. 04306) บ้านตะโก - บ้านช่อระกา อ.คง จ.นครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไข การประมูลจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สาย อบจ.นม. 12206) บ้านตลาด - บ้านหนองอ้ายแหนบ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไข การประมูลจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายอบจ.นม. 12203) บ้านป่าตอง - บ้านหลุงกุง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไข การประมูลจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (สาย อบจ.นม. 24301) บ้านสำโรงเหนือ - บ้านสำพะเนืยง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไข การประมูลจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สาย อบจ.นม. 12208) บ้านหนองแจ้งใหญ่ - บ้าน อีโค อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไข การประมูลจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สาย อบจ.นม. 12204) บ้านหนองหญ้าปล้อง - บ้านด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง แบบผิวเรียบ (สาย อบจ.นม. 18206) บ้านหนองตะไก้-บ้านดอนกอก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (สาย อบจ.นม. 09202) บ้านตลาดโคกสวาย - บ้านหนองหอย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สาย อบจ.นม. ๐๙๓๐๕) บ้านสำโรง - หนองแวง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สาย อบจ.นม. 01205) บ้านหนองพลวงใหญ่ - บ้านหนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สาย อบจ.นม. 01210) บ้านนากลาง - บ้านโป่งแมลงวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก (สาย อบจ.นม. ๐๑๓๑๖) บ้านยองแยง- วัดพนมวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (สาย อบจ.นม. 19101) บ้านหนองกระโดน - บ้านหนองม่วง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด