ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบลหนองกอมเกาะ หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ. ๑๑๕-๐๓ สายทางบ้านหนองกอมเกาะ - บ้านหนองขาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.๑๑๕-๐๒บ้านนาไก่-บ้านหนองเด่ิน หมู่ที่ ๒,๓,๔,๙,๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.๑๑๕-๐๓ บ้านหนองกอมเกาะ - หนองขาม หมู่ที่ ๔,๘,๙,๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำหนองกอมเกาะ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเดิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑ - ๑๐๐ คน ตอกเสาเข็ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.๑๑๕-๐๓ บ้านหนองกอมเกาะ-หนองขาม หมู่ที่ ๔,๘,๙,๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดติดต่อ กองคลัง อบต.หนองกอมเกาะ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.๑๑๕-๐๒ บ้านนาไก่-บ้านหนองเดิ่น หมู่ที่ ๒,๓,๔,๙,๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ติดต่อกองคลัง อบต.หนองกอมเกาะ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย วิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) (รายละเอียดสอบถามได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง อบต.หนองกอมเกาะ) วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายละเอียดติดต่อได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง อบต.หนองกอมเกาะ) วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำหนองกอมเกาะ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเดิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รายละเอียดติดต่อสอบถาม กองคลัง งานพัสดุ อบต.หนองกอมเกาะ) วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ (รายละเอียดติดต่อ งานพัสดุ กองคลัง อบต.หนองกอมเกาะ) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกหนองกอมเกาะ หมู่ที่ ๓ , ๗ ,๙ , ๑๑ ,๑๒ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างภายในตำบลหนองกอมเกาะ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อตามโครงการติดตั้งและพัฒนาระบบกล้อง cctv วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างภายในตำบลหนองกอมเกาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างภายในตำบลหนองกอมเกาะ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.และปรับปรุงเสริมผิวทาง คสล.เป็นแอสพัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด