ประกาศประกวดราคา สอบราคา
การตรวจรับงาน วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
การควบคุม กำกับ ดูแล การจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านปากลัด - นางตะเคียน หมู่ ๑,๒ ตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณวัดประดู่พระอารามหลวง ม.2 ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ร่าง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณวัดประดู่พระอารามหลวง วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดเพชรรัตน์ ม.6 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.4,5 ต.ท้ายหาด เชื่อมม.1 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านกลางเหนือ - บ้านบางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านสารภี-ศาลาแม่พระ ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกพร้อมสะพาน คสล. บริเวณบ้านนายสานิตย์ แสงวิภาค ถึงบ้านนายบุญชิด ชะโลธร ม.4,7 ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก พร้อมสะพาน คสล. บริเวณบ้านนายสานิตย์แสงวิภาค ถึงบ้านนายบุญชิด ชะโลธร ม.4,7 ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองเขิน ซอย 9 (ช่วงที่ 2) ม.3 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนเลียบคลองซื่อ ม.5 ต.บางสะแก เชื่อมตำบลบางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงิน วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย สส.ถ.1-0012 บ้านปากวน-บ้านวรภูมิ ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม และตารางเแสดงวงเงินงบประมาณ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนเลียบคลองซื่อ ม5 ต.บางสะแก เชื่อมตำบลบางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. ม.1 ต.แควอ้อม เชื่อ ม.3 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงิน วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ณ วัดบางพลับ ม.4 ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางตะเคียน ม.1 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตซอลบริเวณวัดศรัทธาธรรม ม.1 ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ำด้รับจัดสรร วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศร่างขอบเขตของงานฯ พร้อมกับประกาศร่างประกาศประกวดราคาฯ และร่างเอกสารจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในสำนักงาน อบจ.สมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ 1 ต.แควอ้อม เชื่อม หมู่ที่ 3 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ และร่างเอกสารจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางตะเคียน ม.1 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม, ราคากลาง, รูปแบบรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ปปช.01) วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ประจำตำบลคลองโคน ม.2 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม และตารางวงเงินงบประมาณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดบางบ่อ ม.5 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบางสะใภ้ ม.7 ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม และตารางวงเงินงบประมาณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ และร่างเอกสารจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานสนามฟุตซอลบริเวณวัดศรัทธาธนนม ม.1 ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยบ้านปรก 8 (ซอยชัชวาล-ศาลอาม้า) ม.6,7,8 ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทาง ม.1,5,6 ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และตารางแสดงวงเงิน วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบางสะใภ้ ม.7 ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดบางบ่อ ม.5 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณเชิงลาดสะพานข้ามคลองแม่กลอง ม.4 ต.ลาดใหญ่ เชื่อม ม.5 ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ และร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทาง ม. 1,5,6 ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม , ราคากลาง , และตารางแสดงวงเงิน วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดราษฎร์วัฒนาราม ม.5 ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
โครงการงานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดโคกเกตุ - วัดประชา ม. 7,4,2 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองดางดึงษ์ ม.7 ต.บางช้าง ,ต.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงิน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย อบต.พัฒนา(ซอยหน้าเรือนจำ ม.3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงิน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดช่องลม ม.6 ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงิน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดราษฎร์วัฒนาราม ม.5 ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ร่างงานโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองดาวดึงษ์ ม.7 ต.บางช้าง , ต.อัมพวา อ.อัมพวา จสมุทรสงคราม วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเหล็กข้ามแพรกมอญ บริเวณถนนคลองช่อง-ปากอ่าว ม.5 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงิน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
โครงการงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนายสำเนียง ม.3 ต.ดอนมโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านวัดสี่แยก-วัดประชา ม. 7,8 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงิน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมศาลหลักเมือง ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงว วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดโพงพาง ม.2 ต.บางขันแตก อ.เมือง จสมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงิน วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแพรกมอญ บริเวณถนนคลองช่อง - ปากอ่าว ม.5 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย อบต.พัฒนา (ซอยหน้าเรือนจำ) ม.3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) ม.2 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงิน วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ บริเวณวัดช่องลม วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
โครงการงานก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านสี่แยก - บ้านวัดประชา ม.7,8 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงครา วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดโพงพาง ม.2 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมศาลหลักเมือง ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดปากลัด วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเหล็กข้ามแพรกมอญ บริเวณถนนคลองช่อง-ปากอ่าว ม.5 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงิน วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สส.ถ.1-0007 สายบ้านบางขุน-บ้านบางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์วัดป้อมแก้ว ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำบรเวณถนนสายบ้านท้ายหาด-บ้านบางเรือหัก วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองบางขุน-บ้านบางสะแก ม. 5,3 ต.บ้านปราโมทย์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงิน วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านลาดใหญ่ (ช่วงที่ 2) ม.5,6 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ป้องกันภัยประจำท้องถิ่น (ศปถ.) ม.2 ต.คลองเขิน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา พร้อมรางระบายน้ำบริเวณวัดท้ายหาด ม.3 ต.ท้ายหาด อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบจ.สมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างศูนย์นันทนาการและเรียนรู้พื้นที่ตำบลท่าคา ม.4 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ระกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างศูนย์นันทนาการและเรียนรู้พื้นที่ ตำบลท่าคา ม.4 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองยายแพง (สะพานแดงเก่า) หมู่ที่ 2 ตำบลยายแพง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดโรงธรรม - บ้านลัดจวน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจั้างโครงการปรับปรุงสะพานทางเท้า คสล. บ้านแพรกทะเล ม.4 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท้องคุ้ง - บ้านลัดตาช่วย ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณวัดน้อยแสงจันทร์ (ช่วงที่ 2) ม.4 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเรือกำจัดผักตบชวาและขุดลอกคลอง จำนวน 2 ลำ (ครืั้งที่ 2) วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองวัว-บ้านบางกระรี้ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจั้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านคลองสองร่อง ม.7 ต.แหลมใหญ่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อเรือกำจัดผักตบชวาและขุดลอกคลอง จำนวน 2 ลำ (ครั้งที่2) วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเรือกำจัดผักตบชวาและขุดลอกคลอง จำนวน 2 ลำ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
ตามที่อบจ.สมุทรสงคราม ได้ประกาศประกวดราคาซื้อเรือกำจัดผักตบชวาและขุดลิกคลอง จำนวน 2 ลำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามเอกสารประกวดซื้อฯ เลขที่3/2560 ลงวันที่ 4 พ.ค 60 ไปแล้ว ปรากฎว่ามีผู้ผ่านคุณสมบัติเพียงรายเดียว ทำให้ไม่เกิดแข่งขันราคาตามวัตถ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์สวนสุขภาพ ม.2 ต.บางจะเกร็ง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
อบจ.ได้ออกประกาศประกวดราคาซื้อ และเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 3/2560 ลงวันที่ 4 พ.ค 60 การซื้อเรือกำจัดผักตบชวาและขุดลอกคลอง จำนวน 2 ลำ ไปแล้วนั้น อบจ.สมุทรสงคราม ได้ประกาศแก้ไขรายละเอียดการเสนอราคาใหม่โดยรายละเอียดตามประกาศฯ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคา(ครั้งที่2) งานจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้าง(ครั้งที่2) โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดใหม่บางปืน ม.6 ต.นางตะเคียน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดใหม่บางปืน ม.6 ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม ม.4 ต.บางขันแตก อ.เมืองฯสมุทรสงคราม วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณสนามกีฬาบ้านโรงกุ้ง วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดเขายี่สาร ม.1 ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงครา วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคุ้งสีวัง ม.9 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยผู้ใหญ่นุกูล เรืองโรจน์ ม.7 ต.ท่าคา อ.อัมพวา -ม.7 ต.คลองเขิน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อเรือกำจัดผักตบชวาและขุดลอกคลอง จำนวน 2 ลำ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านดอนมะโนรา-บ้านคลองแค (สวนนางละมัย ทองประไพ) ม.5,8 ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศสอบราคางานจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสุขโต ม.6 ต.คลองโคน-ต.บางขันแตก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านปากง่าม (ซอยลุงเรือน ช่วงที่ 3) ม.11 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดใหม่บางปืน วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดป้อมแก้ว ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดพวงมาลัย ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซือรถบรรทุกน้ำ(ดีเซล) ชนิด 6ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี จำนวน 1 คัน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านบริเวณวัดบางประจันต์ ม.1 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณวัดบางแคใหญ่ (ต่อจากของเดิม) ม.7 ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านวัดประชา (ช่วงที่ 2) ม.2 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ต.อัมพวา อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
งานปรับปรุงถนนพร้อมลานจอดรถบริเวณอุทยาน ร.2 ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณวัดน้อยแสงจันทร์ ม.4 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านท้ายหาด-บ้านบางเรือหัก (สส.ถ.1 - 0025) ต.ท้ายหาด, ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดดาวโด่ง ม.4 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศาลตาหลวง (ช่วงที่3) ม.7,8 ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางแค-บ้านเหมืองใหม่ (สส.ถ.1-0028) ต.บางแค,ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านลัดตาช่วย-บ้านท้องคุ้ง (ช่วงที่ 2) (สส.ถ.1-0022) ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด