กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง(ก.ท.จ.พัทลุง) วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
รายงานการประชุมผู้บริหาร วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพัทลุง(ก.อบต.จังหวัดพัทลุง) วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด