อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
หน้าที่ความรับผิดชอบ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมท่าอากาศยานเรื่อง การดำเนิการตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของกรมท่าอากาศยาน พ.ศ.2561 วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
พันธกิจ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
วิสัยทัศน์ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ระเบียบกรมท่าอากาศยาน ว่าด้วยการรักาาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2561 วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด