มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
รายงานการประชุมผู้บริหาร/ปลัด ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
มติ กจจ./กทจ./ก.อบต. วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
(มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 20 เมษายน 2554 ให้น่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในการนำข้อมูลข่าวสารตาม ม. 7 และ ม. 9 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ทุกหน่วยงาน) วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด