สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
... อ่านทั้งหมด