คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
แนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คู่มือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
แผนที่จังหวัดพัทลุง วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด