นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
คำแถลง นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด