นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ระเบียนกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
นโยบาย 11 ด้าน ของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นบริการให้ค าปรึกษา พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
นโยบายกระทรวงมหาดไทย : Policy of the Ministry of Interior "ปกป้องสถาบัน สมานฉันท์คนในชาติ" โดย นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด