พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 127/2561งานจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาสัย 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง (24 ยูนิต).pdf แฟ้ม ม.9(1) 
2 132/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วปิดเขตการบินและเพิ่มลวดหนามของรั้วรอบบริเวณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง แฟ้ม ม.9(1) 
3 136/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดหน้ากากหายใจ ชุดสะพายหลัง จำนวน 34 ชุด (ทรอ.1 ทลย.4 ทมด.4 ทบร.4 ทชพ.4 ทรน.2 ทพร.4 ทมส.4 ทปย.1 ทนม.2 ทพช.4) แฟ้ม ม.9(1) 
4 137/2561ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งสายพานลำเลียงขาออก พร้อมเครื่องชั่งน้ำหนัก ท่าอากาศยานระนอง แฟ้ม ม.9(1) 
5 138/2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อถังอัดอากาศสำหรับหายใจ จำนวน ๒๒๖ (ทกบ.๑๔ ทอด.๑๒ ทสฎ.๑๒ ทอบ.๑๓ ทขก.๗ ทนศ.๑๑ ทพล.๒ ทตง.๑๐ ทสน.๑๒ ทนน.๕ ทนพ.๒ ทรอ.๖ ทลป.๕ ทลย.๑๒ ทนธ.๒ ทมด.๑๒ ทบร.๑๒ ทชพ.๑๒ ทรน.๑๐ ทพร.๑๒ ทมส.๑๒ ทหห.๕ ทปย.๕ ทนม.๙ ทพช.๑๒) แฟ้ม ม.9(1) 
6 140/2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพัดลมระบายควัน จำนวน 11 ชุด (ทรอ.1 ทลย.1 ทมด.1 ทบร.1 ทชพ.1 ทรน.1 ทพร.1 ทมส.1 ทปย.1 ทนม.1 ทพช.1) แฟ้ม ม.9(1) 
7 141/2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบควบคุมไฟฟ้าสนามบิน อาคาร AFL และ DUCT BANK ท่าอากาศยานนราธิวาส แฟ้ม ม.9(1) 
8 142/2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงไฟส่องสว่างภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด แฟ้ม ม.9(1) 
9ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
10ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง กคง. 
11จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ แฟ้ม ม.9(2) 
2 ทุนหมุนเวียนกรมท าอากาศยาน แผนยุทธศาสตรทุนหมุนเวียนกรมท าอากาศยาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 แฟ้ม ม.9(2) 
3 แผนยุทศาสตร์เงินทุนหมุนเวียน กรมการบินพลเรือน พ.ศ.2557-2560 แฟ้ม ม.9(2) 
4 แผนยุทศาสตร์เงินทุนหมุนเวียน กรมการบินพลเรือน พ.ศ.2558-2561 แฟ้ม ม.9(2) 
5 พระราชกฤษฎ ี กา เปลี่ยนชื่อกรมการขนส?งทางอากาศ เป? นกรมการบินพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ แฟ้ม ม.9(2) 
6 พระราชกําหนด การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ แฟ้ม ม.9(2) 
7นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (OG) 
8แผนยุทธศาสตร์ 
9แผนยุทธศาสตร์ 
10รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการด้านท่าอากาศยาน-ระยะที่-1-ประจำปีงบประมาณ 2565 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 แบบสรุปคำขอประมาณการรายจ่ายของทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ 2561 แฟ้ม ม.9(3) 
2 งบประมาณปี 2561 แฟ้ม ม.9(3) 
3 งบประมาณ ปี2562 แฟ้ม ม.9(3) 
4 ประมาณการรายจ่ายของทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ 2562 
5 พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2564 แฟ้ม ม.9(3) 
6ประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียน 2564 แฟ้ม ม.9(3) 
7โครงการลงทุนที่สำคัญ 
8ปีงบประมาณ 2565 
9แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ-ประจำปีงบประมาณ 2565 
10งบประมาณ 2565 
11งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 กผง. 
12แผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและความคืบหน้า 
13แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1คู่มือ,ระเบียบ,คำสั่ง 
2 ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่องเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ แฟ้ม ม.9(4) 
3 ประกาศกรมท่าอากาศยาน-เรื่อง-การลดค่าบริการ (1) แฟ้ม ม.9(4) 
4 ประกาศกรมท่าอากาศยาน-เรื่อง-การลดค่าบริการ (1) (1) แฟ้ม ม.9(4) 
5 ประกาศกรมท่าอากาศยาน-เรื่อง-โครงการส่งเสริมการเพิ่มเครือข่ายการบินมายังสนามบินในสังกัดของกรมท่าอากาศ แฟ้ม ม.9(4) 
6 ประกาศคณะกรรมการการบินพลเรือน-เรื่อง-แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ แฟ้ม ม.9(4) 
7 ประกาศ-ทย-เรียกเก็บค่าบริการเก็บอากาศยาน แฟ้ม ม.9(4) 
8 ประกาศนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมท่าอากาศยาน แฟ้ม ม.9(4) 
9 ประกาศเรียกเก็บ-APPS แฟ้ม ม.9(4) 
10 ระเบียบกรมท่าอากาศยาน-ว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท-๒-ของกรมท่าอากาศยาน แฟ้ม ม.9(4) 
11 คำสั่งกรมท่าอากาศยาน ที่ 1504/2560 เรื่องมอบหมายให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 แฟ้ม ม.9(4) 
12 คำสั่งกรมท่าอากาศยาน เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมท่าอากาศยานในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตตัดต้นไม้หวงห้ามในเขตพื้นที่ท่าอากาศยาน แฟ้ม ม.9(4) 
13 ประกาศท่าอากาศยานเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมการส่งหรือพาอาวุธไปกับอากาศยาน แฟ้ม ม.9(4) 
14 ระเบียบกรมท่าอากาศยาน ว่าด้วยการจ่ายค่าบริการอำนวยความสะดวกเพื่อตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๕๙ แฟ้ม ม.9(4) 
15 ระเบียบกรมท่าอากาศยาน ว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท ๒ ของกรมท่าอากาศยาน แฟ้ม ม.9(4) 
16 ระเบียบกรมท่าอากาศยานว่าด้วยการใช้มาตรการบังคับทางปกครองสำหรับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๙ แฟ้ม ม.9(4) 
17 ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ยกเว้นค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยานและค่าบริการที่เก็บอากาศยาน ณ สนามบินในความรับผิดชอบของกรมท่าอากาศยาน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
18 ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของกรมท่าอากาศยาน พ.ศ. ๒๕๖๑ แฟ้ม ม.9(4) 
19 ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง คุณสมบัติพื้นฐานของผู้ประกอบการในพื้นที่ของสนามบินในสังกัดกรมท่าอากาศยาน พ.ศ. ๒๕๖๑ แฟ้ม ม.9(4) 
20 ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมท่าอากาศยาน พ.ศ. ๒๕๖๑ แฟ้ม ม.9(4) 
21 ระเบียบกรมท่าอากาศยาน ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑ แฟ้ม ม.9(4) 
22คำสั่งกรมท่าอากาศยาน ที่ ๑๔๑๑/๒๕๖๑ เรื่องการมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมท่าอากาศยานในการอนุญาตให้อากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกทำการบินภายในระยะเก้ากิโลเมตร (ห้าไมล์ทะเล) จากสนามบินในสังกัดกรม แฟ้ม ม.9(4) 
23 คำสั่งกรมท่าอากาศยาน ที่ ๑๔๑๑/๒๕๖๑ เรื่องการมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมท่าอากาศยานในการอนุญาตให้อากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกทำการบินภายในระยะเก้ากิโลเมตร (ห้าไมล์ทะเล) จากสนามบินในสังกัดกรม แฟ้ม ม.9(4) 
24 คำสั่งกรมท่าอากาศยาน-ที่-336-2561-เรื่อง-มอบหมายให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 แฟ้ม ม.9(4) 
25 คู่มือการปฏิบัติงงาน เรื่องแนวทางปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตาม มาตรา26 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 แฟ้ม ม.9(4) 
26 คำสั่งกรมท่าอากาศยานที่188/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารกรมท่าอากาศยาน แฟ้ม ม.9(4) 
27 ประกาศ-กพท.-หลักเกณฑ์การตรวจค้นของเหลว-เจล-สเปย์ แฟ้ม ม.9(4) 
28คู่มือประชาชน แฟ้ม ม.9(4) 
29คำสั่งกรมท่าอากาศยาน 
30ประกาศกรมท่าอากาศยาน 
31 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แฟ้ม ม.9(4) 
32 แนวทางปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน แฟ้ม ม.9(4) 
33 มาตรการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน แฟ้ม ม.9(4) 
34 มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจและการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมท่าอากาศยาน แฟ้ม ม.9(4) 
35 มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมและผลประโยชน์ทับซ้อน แฟ้ม ม.9(4) 
36 มาตราการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมท่าอากาศยานต่อสาธารณะ แฟ้ม ม.9(4) 
37 หลักเกณฑ์ มาตราการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กรมท่าอากาศยาน แฟ้ม ม.9(4) 
38 ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 
39 คำสั่งกรมท่าอากาศยาน เรื่อง การกำหนดเลขประจำหน่วยงาน และอักษรย่อประจำหน่วยงาน พ.ศ. 2558 แฟ้ม ม.9(4) 
40 ประกาศกรม เรื่องอีกษรย่อประจำหน่วยงานภายในที่ตำกว่าระดับกอง พ.ศ.2560 แฟ้ม ม.9(4) 
41 กำหนดชื่อย่อของตำแหน่งต่าง ๆ ในสังกัดกรมท่าอากาศยาน แฟ้ม ม.9(4) 
42๑๔๑๑/๒๕๖๑ เรื่องการมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมท่าอากาศยานในการอนุญาตให้อากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกทำการบินภายในระยะเก้ากิโลเมตร (ห้าไมล์ทะเล) จากสนามบินในสังกัดกรมท่าอากาศยาน แฟ้ม ม.9(4) 
43ที่ 336/2561 เรื่องมอบหมายให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการเดินอาดาศ พ.ศ.2497 แฟ้ม ม.9(4) 
44ที่ ๙๖๐/๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่ตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๒๙ แฟ้ม ม.9(4) 
45นโยบายความปลอดภัยของสนามบิน แฟ้ม ม.9(4) 
46 ซักซ้อมมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 
47 ลดค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยานและค่าบริการที่เก็บอากาศยาน ณ สนามบินในความรับผิดชอบของกรมท่าอากาศยาน ตามมาตรการบรรเทาผลกระทบของสายการบินจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disea แฟ้ม ม.9(4) 
48 ลดค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยานและค่าบริการที่เก็บอากาศยาน ณ สนามบินในความรับผิดชอบของกรมท่าอากาศยาน พ.ศ. ๒๕๖๓ แฟ้ม ม.9(4) 
49 มาตราการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมท่าอากาศยาน แฟ้ม ม.9(4) 
50 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของกรมท่าอากาศยาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
51 คู่มือการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ-พ 
52คู่มือการปฏิบัติงาน 
53คู่มือการปฏิบัติงาน (Handbook) 
54คำสั่งกรมท่าอากาศยาน 
55ประกาศกรมท่าอากาศยาน 
56ระเบียบกรมท่าอากาศยาน 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง แฟ้ม ม.9(5) 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ไม่มีภารกิจเกี่ยวกับกรม แฟ้ม ม.9(6) 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 การขอปรับปรุงแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการแห่งชาติในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย (รวม 28 คน) แฟ้ม ม.9(7) 
2 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม) (จำนวน 3 ราย 1. นายดรุณ แสงฉาย ฯลฯ) แฟ้ม ม.9(7) 
3 การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรด้านการบินพลเรือน แฟ้ม ม.9(7) 
4 ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 2,878.67 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ของกระทรวงคมนาคม แฟ้ม ม.9(7) 
5 ภาพรวมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งภาคเหนือของกระทรวงคมนาคม แฟ้ม ม.9(7) 
6 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลท่าสายลวด และตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ. .... แฟ้ม ม.9(7) 
7 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พ.ศ. .... แฟ้ม ม.9(7) 
8มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติเงินอุดหนุนเงินทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน 
9กฎ มติ ค.ร.ม. ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบาย 
10มติ ครม. 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศสอบราคา 
2 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขศูนย์สำรองข้อมูลเพื่อภัยพิบัติ (DR Site)  
3 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ ตู้สาขาโทรศัพท์ 16 ท่าอากาศยาน ขนาดกลาง และเล็ก 
4 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ ตู้สาขาโทรศัพท์ 7 แห่ง ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานขอนแก่น และท่าอากาศยานตรัง 
5 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสื่อสารดาวเทียม 7 แห่ง ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานขอนแก่น และท่าอากาศยานตรัง 
6 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาสายพานลำเลียง 22 ท่าอากาศยาน 
7 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงป้าย Taxi Guidance Sign ปรับปรุงระบบไฟทางวิ่ง เครื่องควบคุมกระแสไฟฟ้า CCR ระบบควบคุมไฟฟ้าสนามบิน PLC ท่าอากาศยานขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ระบบ 
8 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟทางวิ่ง ไฟทางขับ ไฟ Threshold End ไฟ Taxi Guidance Sign ไฟ PAPI พร้อม Duct Bank ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ระบบ 
9 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Dual View X-Ray ขนาดช่องอุโมงค์ตรวจสัมภาระ 60x40 ซม ท่าอากาศยานกระบี่ จำนวน 1 เครื่อง ท่าอากาศยานตรัง จำนวน 1 เครื่อง ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 เครื่อง ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช จำนวน 1 เครื่อง 
10 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS พร้อมสายพานลำเลียงสัมภาระ ห้องควบคุมและอุปกรณ์ ท่าอากาศยานนครพนม ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง 
11 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS พร้อมสายพานลำเลียงสัมภาระ ห้องควบคุมและอุปกรณ์ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ แห่ง 
12 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS พร้อมสายพานลำเลียงสัมภาระ ห้องควบคุมและอุปกรณ์ ท่าอากาศยานพิษณุโลก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง 
13 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS พร้อมสายพานลำเลียงสัมภาระ ห้องควบคุมและอุปกรณ์ ท่าอากาศยานสกลนคร ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ๑ แห่ง 
14 ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดแสง PAPI (SMF/PAPI) และ SIGN กรมท่าอากาศยาน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 
15 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศเพิ่มเติมและปรับปรุงระบบปรับอากาศ ห้องโถงผู้โดยสาร ขาเข้า ขาออก ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง 
16 ประกวดราคาซื้อสะพานเทียบเครื่องบิน ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ระบบ 
17 ป.17/2561ประกวดราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษารถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำ ท่าอากาศยานกระบี่ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 10 คัน 
18 ป.18/2561 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสื่อสารดาวเทียม 17 แห่ง ท่าอากาศยานขนาดกลางและเล็ก 
19 ป.20/2561 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบจัดการอาคารอัตโนมัติ ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานน่านนคร และท่าอากาศยานลำปาง 
20 ป.21/2561ประกวดราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษารถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 8 คัน 
21 ป.22/2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสกลนคร ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ระบบ 
22 ป.23/2561ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ระบบ 
23 ป.24/2561ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศเพิ่มเติม และปรับปรุงระบบปรับอากาศ ห้องโถงทั่วไป ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง 
24 ป.25/2561ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS พร้อมสายพานลำเลียงสัมภาระ ห้องควบคุมและอุปกรณ์ ท่าอากาศยานขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง 
25 ป.26/2561ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS พร้อมสายพานลำเลียงสัมภาระ ห้องควบคุมและอุปกรณ์ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง 
26 ป.28/2561ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนามบินทั้งระบบ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง 
27 ป.29/2561ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟทางวิ่ง ไฟทางขับ ไฟ Threshold/End ไฟ PAPI ไฟ Simple Approach พร้อม Duct Bank ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ระบบ 
28 ป.30/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกันสาด และปรับปรุงภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร ที่ท่าอากาศยานกระบี่ 
29 ป.31/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพื้นที่ปลายทางวิ่ง ท่าอากาศยานเลย ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 แห่ง 
30 ป.32/2561ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงห้องน้ำอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานกระบี่ 
31 ป.33/2561ประกวดราคาซื้อรถกวาดดูด ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน และท่าอากาศยานขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน 
32 ป.34/2561ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ หม้อแปลงไฟฟ้า Unitsub อาคาร AFL ท่าอากาศยานอุดรธานี ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง 
33 ป.35/2561ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ หม้อแปลงไฟฟ้า Unitsub อาคาร AFL ท่าอากาศยานขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง 
34 ป.36/2561 จ้างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสนามบิน 8 ท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานตรัง และท่าอากาศยานพิษณุโลก 
35 ป.37/2561ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง 17 ท่าอากาศยาน ขนาดกลางและเล็ก 
36 ป.38/2561ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองอัตโนมัติ (UPS) จำนวน 17 ท่าอากาศยาน (21 ระบบ) 
37 ป.39/2561ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยาน 5 แห่ง 
38 ป.40/2559ประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงเสริมผิวทางวิ่ง ทางขับตามวาระ ที่ท่าอากาศยานพิษณุโลก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง 
39 ป.41/2561ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษา สะพานเทียบเครื่องบิน 6 ท่าอากาศยาน 
40 ป.42/2561ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและพัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่น เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่จังหวัดขอนแก่น 
41 ป.43/2561ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Single View X-Ray ขนาดช่องอุโมงค์ตรวจสัมภาระ 100x100 ซม. จำนวน 8 เครื่อง ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานเลย ท่าอากาศยานชุมพร ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ท่าอากาศยานแพร่ ท่าอากาศยานน่านนคร ท่าอากาศยานนครพนม 
42 ป.44/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง ท่าอากาศยานนครพนม ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง 
43 ป.45/2561 ประกวดราคาซื้อระบบ Digital CCTV จำนวน 58 กล้อง และระบบควบคุมพื้นที่อาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ระบบ 
44 ป.46/2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำหม้อแปลงไฟฟ้า Unitsub อาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
45 ป.47/2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างภายในอาคาร ที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
46 ป.48/2561 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟท์ บันไดเลื่อน 12 ท่าอากาศยาน 
47 ป.49/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วปิดเขตการบิน และเพิ่มลวดหนามของรั้วรอบบริเวณท่าอากาศยานพิษณุโลก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง 
48 ป.50/2561 ประกวดราคาซื้อระบบจัดการรักษาความปลอดภัยพื้นที่การบินและเครือข่ายดาวเทียม ท่าอากาศยานนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ๑ แห่ง 
49 ป.51/2561 ประกวดราคาซื้อระบบจัดการรักษาความปลอดภัยพื้นที่การบิน และเครือข่ายดาวเทียม ท่าอากาศยานสกลนคร ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ๑ แห่ง 
50 ป.52/2561 ประกวดราคาซื้อระบบจัดการรักษาความปลอดภัยพื้นที่การบินและเครือข่ายดาวเทียม ท่าอากาศยานขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๑ แห่ง 
51 ป.53/2561 ประกวดราคาซื้อระบบจัดการรักษาความปลอดภัยพื้นที่การบินและเครือข่ายดาวเทียม ท่าอากาศยานพิษณุโลก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๑ แห่ง 
52 ป.54/2561 ประกวดราคาซื้อระบบจัดการรักษาความปลอดภัยพื้นที่การบิน และเครือข่ายดาวเทียม ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง 
53 ป.55/2561 ประกวดราคาซื้อระบบจัดการรักษาความปลอดภัยพื้นที่การบิน และเครือข่ายดาวเทียม ท่าอากาศยานนครพนม ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง 
54 ป.56/2561 ประกวดราคาซื้อระบบจัดการรักษาความปลอดภัยพื้นที่การบินและเครือข่ายดาวเทียม ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง 
55 ป.57/2561 ประกวดราคาซื้อระบบจัดการรักษาความปลอดภัยพื้นที่การบินและเครือข่ายดาวเทียม ท่าอากาศยานตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง 
56 ป.58/2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ 7 ท่าอากาศยาน 
57 ป.59/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานเลย ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 แห่ง 
58 ป.60/2561 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS พร้อมสายพานลำเลียงสัมภาระ ห้องควบคุมและอุปกรณ์ ท่าอากาศยานตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง 
59 ป.61/2561 ประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงอากาศยาน ท่าอากาศยานสกลนคร 1 คัน ท่าอากาศยานลำปาง 1 คัน ท่าอากาศยานน่านนคร 1 คัน ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด 1 คัน และท่าอากาศยานปาย 1 คัน 
60 ป.62/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วปิดเขตการบิน และเพิ่มลวดหนามของรั้วรอบบริเวณท่าอากาศยานขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง 
61 ป.63/2561 ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนป้ายบอกทางอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานกระบี่ 
62 ป.64/2561 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาประตูอัตโนมัติ 10 ท่าอากาศยาน 
63 ป.65/2561 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด 7 ท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานอุดธานี ท่าอากาศยานสุราษฏร์ธานี ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานตรัง 
64 ป.66/2561 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ตู้สวิตซ์บอร์ด 18 ท่าอากาศยาน ขนาดกลางและเล็ก 
65 ป.67/2561 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ตู้สวิตซ์บอร์ด 8 ท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานอุดธานี ท่าอากาศยานสุราษฏร์ธานี ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานตรัง ท่าอากาศยานพิษณุโลก 
66 ป.68/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารและปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 
67 ป.69/2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟทางวิ่ง ไฟทางขับ ไฟ Threshold End ไฟ Taxi Guidance Sign ไฟ PAPI พร้อม Duct Bank ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ระบบ 
68 ป.70/2561 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด 18 ท่าอากาศยานขนาดกลางและเล็ก 
69 ป.71/2561 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าสนามบิน 18 ท่าอากาศยาน 
70 ป.72/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงทางขับและถนนภายใน ท่าอากาศยานเลย ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 แห่ง 
71 ป.73/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วปิดเขตการบิน และเพิ่มลวดหนามของรั้วรอบบริเวณท่าอากาศยานอุบลราชธานี ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง 
72 ป19/2561 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานสุราษฏร์ธานี ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานตรัง และท่าอากาศยานหัวหิน 
73 ป27/2561ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS พร้อมสายพานลำเลียงสัมภาระ ห้องควบคุมและอุปกรณ์ ท่าอากาศยานนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง 
74 ประกวดราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษารถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำ ท่าอากาศยานอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 10 คัน 
75 ป.74/2561 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย 8 ท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานตรัง และท่าอากาศยานพิษณุโลก 
76 ป.75/2561 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษา ระบบรักษาความปลอดภัย 14 ท่าอากาศยาน ขนาดกลาง และเล็ก 
77 ป.76/2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศจากระบบ Split type เป็นระบบ Chiller Water Cool ท่าอากาศยานพิษณุโลก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ระบบ 
78 ป.77/2561 ปรับปรุงระบบไฟทางวิ่ง ไฟทางขับ ไฟ Threshold/End ไฟ Taxi Guidance Sign ไฟ PAPI ไฟ Simple Approach พร้อม Duct Bank ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ระบบ 
79 ป.78/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง 
80 ป.79/2561 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศขนาดเล็ก 25 ท่าอากาศยาน 
81 ป.80/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วปิดเขตการบิน และเพิ่มลวดหนาม ของรั้วรอบบริเวณท่าอากาศยานนครพนม ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง 
82 ป.81/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง ท่าอากาศยานระนอง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แห่ง 
83 ป.82/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงห้องน้ำอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานอุบลราชธานี 
84 ป.83/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง ท่าอากาศยานชุมพร ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 แห่ง 
85 ป.100/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมบำรุงเสริมผิวทางวิ่ง ทางขับ ตามวาระ ที่ท่าอากาศยานสกลนคร ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง 
86 ป.101/2561ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย ท่าอากาศยานแม่สอด เพื่อปฏิบัติงาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ครั้งที่ ๒) 
87 ป.102/2561ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบงาน Back Office โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
88 ป.84/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง ท่าอากาศยานสกลนคร ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง 
89 ป.85/2560ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง 
90 ป.86/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมทางขับและรางระบายน้ำ ท่าอากาศยานระนอง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แห่ง 
91 ป.87/2561ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและคอมพิวเตอร์ทดแทน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑ แห่ง 
92 ป.88/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง ท่าอากาศยานน่านนคร ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 แห่ง 
93 ป.89/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วปิดเขตการบิน และเพิ่มลวดหนามของรั้วรอบบริเวณท่าอากาศยานสกลนคร ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง 
94 ป.90/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง 
95 ป.91/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 3 ชั้น จำนวน 2 หลัง (24 ยูนิต) ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง 
96 ป.92/2561ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย ท่าอากาศยานแม่สอด เพื่อปฏิบัติงาน 
97 ป.93/2561ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์และบริหารจัดการระบบอินเตอร์เน็ต ท่าอากาศยาน ๒๕ แห่ง 
98 ป.94/2561ประกวดราคาซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ VHF-FM แบบ Digital จำนวน 20 เครื่อง สำหรับท่าอากาศยาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
99 ป.95/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วปิดเขตการบิน และเพิ่มลวดหนาม ของรั้วรอบบริเวณท่าอากาศยานตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง 
100 ป.96/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง (24 ยูนิต) ท่าอากาศยานพิษณุโลก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง 
101 ป.97/2561ประกวดราคาจ้างปรับปรุงไฟป้าย ท่าอากาศยานตรัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
102 ป.98/2561ประกวดราคาจ้างปรับปรุงไฟป้าย ท่าอากาศยานนครพนม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
103 ป.99/2561ประกวดราคาจ้างปรับปรุงไฟป้าย ท่าอากาศยานนราธิวาส โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
104 ป.103/2561 ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์และบริหารจัดการระบบอินเตอร์เน็ต ท่าอากาศยาน 25 แห่ง 
105 ป.104/2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงไฟป้าย ท่าอากาศยานระนอง 
106 ป.105/2561 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบงาน Back Office 
107 ป.106/2561 ประกวดราคาซื้อระบบเสียงห้องประชุม จำนวน 5 ระบบ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานพิษณุโลก ท่าอากาศยานแพร่ ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน และท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ แห่งละ 1 ระบบ 
108 ป.107/2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงไฟป้าย ท่าอากาศยานพิษณุโลก 
109 ป.108/2561ประกวดราคาจ้างเอกชนให้บริการและบำรุงรักษาระบบตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง ณ ท่าอากาศยานกระบี่ 
110 ป.109/2561ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศห้องโถงผู้โดยสารขาออก ท่าอากาศยานนครพนม ๑ แห่ง 
111 ป.110/2561ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศห้องโถงพักคอยผู้โดยสาร ท่าอากาศยานชุมพร 1 แห่ง 
112 ป.111/2561ประกวดราคาซื้อระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองอัตโนมัติ (Uninterruptable Power Supply UPS ) จำนวน 3 ระบบ ที่ท่าอากาศยานน่านนคร ท่าอากาศยานแพร่ และท่าอากาศยานนครราชสีมา 
113 ป.112/2561ประกวดราคาซื้อหลอดไฟฟ้าสนามบิน 
114 ป.113/2561ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง (24 ยูนิต) ท่าอากาศยานสกลนคร ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง แฟ้ม ม.9(8) 
115 ป114/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 3 ชั้น จำนวน 2 หลัง (24 ยูนิต) ท่าอากาศยานอุดรธานี ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง แฟ้ม ม.9(8) 
116 ป115/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง (24 ยูนิต) ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง แฟ้ม ม.9(8) 
117 ป116/2561ประกวดราคาจ้างปรับปรุงไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ หม้อแปลงไฟฟ้า UNISUB อาคาร AFL ท่าอากาศยานน่านนคร แฟ้ม ม.9(8) 
118 ป117/2560ประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ สำหรับติดตั้งระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน TH e-GIF เพื่อใช้งาน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ แฟ้ม ม.9(8) 
119 ป.118/2561 ประกวดราคาซื้อระบบวิทยุสื่อสาร Digital VHF Base Station จำนวน 10 ระบบ (ท่าอากาศยานน่านนคร ร้อยเอ็ด เลย แม่สอด ระนอง บุรีรัมย์ แพร่ นครราชสีมา เพชรบูรณ์ ปาย) 
120 ป.119/2561 ประกวดราคาจ้างผู้ช่วยปฏิบัติการด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance) ระบบตรวจค้นสัมภาระ แบบ In-Line ที่ท่าอากาศยานอุดรธานี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  
121 ป.120/2561 ประกวดราคาจ้างผู้ช่วยปฏิบัติการด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance) ระบบตรวจค้นสัมภาระ แบบ In-Line ที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
122 ป.121/2561 ประกวดราคาจ้างผู้ช่วยปฏิบัติการด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance) ระบบตรวจค้นสัมภาระ แบบ In-Line ที่ท่าอากาศยานกระบี่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
123 ป.122/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงกำแพงกันดินริมทะเล (ระยะที่ 2) ท่าอากาศยานหัวหิน 
124 ป.123/2561 ประกวดราคาซื้อIsolating Transformer และอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสนามบิน 
125 ป.124/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง 
126 ป.125/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเปลี่ยนท่อเมนประปาภายในท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
127 ป.126/2561 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 250 KVA สำหรับระบบเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี 
128 ป.127/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง (24 ยูนิต) ท่าอากาศยานตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง 
129 ป.128/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงห้องน้ำอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานตรัง 
130 ป.129/2561 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งสายพานลำเลียงขาเข้า ท่าอากาศยานนราธิวาส และท่าอากาศยานสกลนคร 
131 ป.130/2561 ประกวดราคาจ้างซ่อมรถดับเพลิงอากาศยานและรถบรรทุกน้ำดับเพลิงท่าอากาศยาน (ท่าอากาศยานพิษณุโลก แม่ฮ่องสอน แม่สอด น่านนคร) 
132 ป.131/2561 ประกวดราคาซื้อและติดตั้งระบบ Digital CCTV และระบบควบคุมพื้นที่อาคารผู้โดยสาร จำนวน 1 ระบบ 16 กล้อง ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ 
133 ป.132/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วปิดเขตการบิน และเพิ่มลวดหนาม ของรั้วรอบบริเวณท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง 
134 ป.133/2561 ประกวดราคาซื้อสายไฟฟ้าสนามบิน 
135 ป.134/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วเขตการบินและรั้วรอบบริเวณ ท่าอากาศยานแม่สอด 
136 ป.135/2561ประกวดราคาซื้อและติดตั้งระบบเสียงประกาศ จำนวน 3 ระบบ (ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน แพร่ หัวหิน แห่งละ 1 ระบบ) แฟ้ม ม.9(8) 
137 ป.136/2561 ประกวดราคาซื้อชุดหน้ากากหายใจ ชุดสะพายหลัง จำนวน 34 ชุด (ทรอ.1 ทลย.4 ทมด.4 ทบร.4 ทชพ.4 ทรน.2 ทพร.4 ทมส.4 ทปย.1 ทนม.2 ทพช.4) แฟ้ม ม.9(8) 
138 ป.137/2561 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งสายพานลำเลียงขาออก พร้อมเครื่องชั่งน้ำหนัก ท่าอากาศยานระนอง แฟ้ม ม.9(8) 
139 ป.138/2561 ประกวดราคาซื้อถังอัดอากาศสำหรับหายใจ จำนวน 226 ถัง (ทกบ.14 ทอด.12 ทสฎ.12 ทอบ.13 ทขก.7 ทนศ.11 ทพล.2 ทตง.10 ทสน.12 ทนน.5 ทนพ.2 ทรอ.6 ทลป.5 ทลย.12 ทนธ.2 ทมด.12 ทบร.12 ทชพ.12 ทรน.10 ทพร.12 ทมส.12 ทหห.5 ทปย.5 ทนม.9 ทพช.12) แฟ้ม ม.9(8) 
140 ป.139/2561ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานภายใน (Back Office) 24 ท่าอากาศยาน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ แฟ้ม ม.9(8) 
141 ป.140/2561 ประกวดราคาซื้อพัดลมระบายควัน จำนวน 11 ชุด (ทรอ.1 ทลย.1 ทมด.1 ทบร.1 ทชพ.1 ทรน.1 ทพร.1 ทมส.1 ทปย.1 ทนม.1 ทพช.1) แฟ้ม ม.9(8) 
142 ป.141/2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบควบคุมไฟฟ้าสนามบินอาคาร AFL และ DUCT BANK ท่าอากาศยานนราธิวาส แฟ้ม ม.9(8) 
143 ป.142/2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงไฟส่องสว่างภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด แฟ้ม ม.9(8) 
144 ป.143/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารห้องน้ำ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช แฟ้ม ม.9(8) 
145 ป.144/2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงไฟส่องสว่างภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานระนอง แฟ้ม ม.9(8) 
146 ป.145/2561 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบ Digital CCTV และระบบควบคุมพื้นที่อาคารผู้โดยสาร จำนวน 1 ระบบ 36 กล้อง ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี แฟ้ม ม.9(8) 
147 ป.146/2561 ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงไฟส่องสว่างภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานนครพนม แฟ้ม ม.9(8) 
148 ป.147/2561 ประกวดราคาซื้อรถเข็นกระเป๋าผู้โดยสาร จำนวน 380 คัน (ทอด. 100 ทพล. 100 ทมด. 100 ทนศ. 80) แฟ้ม ม.9(8) 
149 ป.148/2561 ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดทำคำขอและการบริหารเงินทุนหมุนเวียน แฟ้ม ม.9(8) 
150 ป.149/2561 ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูล อุปกรณ์ เครื่องมือ อะไหล่ และการบำรุงรักษาแบบรวมศูนย์ แฟ้ม ม.9(8) 
151 ป.150/2561ประกวดราคาซื้อจัดหาและติดตั้งระบบ Digital CCTV และระบบควบคุมพื้นที่อาคารผู้โดยสาร จำนวน 1 ระบบ 86 กล้อง ท่าอากาศยานแม่สอด แฟ้ม ม.9(8) 
152 ป.151/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง แฟ้ม ม.9(8) 
153 ป.152/2561 ประกวดราคาซื้อฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสถิติ กรมท่าอากาศยาน แฟ้ม ม.9(8) 
154 ป.153/2561 ประกวดราคาซื้ออะไหล่ลิฟต์โดยสาร บันไดเลื่อน สายพานลำเลียงสัมภาระ และประตูอัตโนมัติ  แฟ้ม ม.9(8) 
155 ป.154/2561 ประกวดราคาจ้างทำสติ๊กเกอร์ สัมภาระสำหรับติดสัมภาระผู้โดยสาร แฟ้ม ม.9(8) 
156 ป155/2561 ประกวดราคาซื้อเก้าอี้รับรองผู้โดยสารแบบ 2 ที่นั่ง จำนวน 3,860 ชุด  แฟ้ม ม.9(8) 
157 ป156/2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟทางวิ่ง ไฟทางขับ ไฟป้าย TAXI GUIDANCE SIGN ระบบควบคุมไฟฟ้าสนามบิน (PCL) ไฟ PAPI หัวทางวิ่ง ๑๑ ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน แฟ้ม ม.9(8) 
158 ป157/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารและอาคารประกอบ ท่าอากาศยานนครราชสีมา แฟ้ม ม.9(8) 
159 ป158/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่น เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่จังหวัดขอนแก่น แฟ้ม ม.9(8) 
160 ป159/2561 ประกวดราคาซื้อชุดป้องกันความร้อน/กู้ภัย จำนวน ๑๑๔ ชุด (ทกบ.๖ ทอด.๕ ทสฎ.๕ ทอบ.๘ ทขก.๘ ทนศ.๕ ทพล.๘ ทตง.๗ ทสน.๗ ทนน.๓ ทนพ.๓ ทรอ.๓ ทลป.๓ ทลย.๓ ทนธ.๖ ทมด.๓ ทบร.๓ ทชพ.๓ ทรน.๓ ทพร.๓ ทมส.๖ ทหห.๖ ทปย.๒ ทนม.๓ ทพช.๒) แฟ้ม ม.9(8) 
161 ป160/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการและฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัยพร้อมอุปกรณ์การฝึกอบรมประกอบอาคาร ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง แฟ้ม ม.9(8) 
162 ป161/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาสยานขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง แฟ้ม ม.9(8) 
163 ป162/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร หลังที่ 3 และปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสาร หลัง 1,2 พร้อมอาคารจอดรถยนต์ ท่าอากาศยานกระบี่ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง แฟ้ม ม.9(8) 
164 ป163/2561 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งลิฟท์ จำนวน 3 ระบบ ท่าอากาศยานนครพนม ท่าอากาศยานนราธิวาส และท่าอากาศยานหัวหิน แฟ้ม ม.9(8) 
165 ป164/2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงไฟป้าย ท่าอากาศยานนครราชสีมา แฟ้ม ม.9(8) 
166 ป165/2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงไฟป้าย ท่าอากาศยานแพร่ แฟ้ม ม.9(8) 
167 ป166/2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงไฟป้าย ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด แฟ้ม ม.9(8) 
168 ป167/2561 ประกวดราคาซื้อและติดตั้งระบบ Digital CCTV และระบบควบคุมพื้นที่อาคารผู้โดยสาร จำนวน 1 ระบบ 16 กล้อง ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ แฟ้ม ม.9(8) 
169 ป168/2561 ประกวดราคาซื้อวัสดุสีจราจรและวัสดุจราจร 5 ท่าอากาศยาน (ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานนครพนม ท่าอากาศยานหัวหิน ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช และท่าอากาศยานกระบี่ แฟ้ม ม.9(8) 
170 ป169/2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำและห้องประทับระบบประปาและสุขาภิบาล อาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานพิษณุโลก แฟ้ม ม.9(8) 
171 ป170/2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ ท่าอากาศยานตรัง แฟ้ม ม.9(8) 
172 ป171/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วปิดเขตการบิน และเพิ่มลวดหนามของรั้วรอบบริเวณท่าอากาศยานขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง ครั้งที่ 2 แฟ้ม ม.9(8) 
173 ป172 /2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงไฟป้าย ท่าอากาศยานหัวหิน แฟ้ม ม.9(8) 
174 ป173/2561 ประกวดราคาจ้างทำพร้อมติดตั้งไฟป้าย ท่าอากาศยานน่านนคร แฟ้ม ม.9(8) 
175 ป174/2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงไฟป้าย ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน แฟ้ม ม.9(8) 
176 ป175/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเก็บเครื่องยนต์เป็นอาคารคลังสินค้า ท่าอากาศยานอุบลราชธานี แฟ้ม ม.9(8) 
177 ป176/2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงไฟป้าย ท่าอากาศยานชุมพร แฟ้ม ม.9(8) 
178 ป177/2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างถนนภายในกรมท่าอากาศยาน แฟ้ม ม.9(8) 
179 ป178/2561 ประกวดราคาซื้อชุดดับเพลิงอากาศยาน จำนวน 102 ชุด แฟ้ม ม.9(8) 
180 ป179/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยที่ท่าอากาศยานนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง แฟ้ม ม.9(8) 
181 ป180/2561 ประกาศประกวดราคาจ้างทำพร้อมติดตั้งไฟป้าย ท่าอากาศยานลำปาง แฟ้ม ม.9(8) 
182ป181/2561 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษารถกู้ภัยอากาศยาน และรถปูพื้นกู้ภัยอากาศยาน ท่าอากาศยาน 12 แห่ง แฟ้ม ม.9(8) 
183ผู้ชนะการเสนอราคา ปี2561 แฟ้ม ม.9(8) 
184 182/2561ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงไฟป้าย ท่าอากาศยานเลย แฟ้ม ม.9(8) 
185 183/2561ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการดับเพลิงและหน่วยกู้ภัย และอาคาร AFL ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง แฟ้ม ม.9(8) 
186 184/2561ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษารถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ท่าอากาศยานภาคเหนือ 5 แห่ง แฟ้ม ม.9(8) 
187 185/2561ประกวดราคาจ้างซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสงแบบผ้า สำหรับเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน แฟ้ม ม.9(8) 
188 186/2561ประกวดราคาจ้างซ่อมรถดับเพลิงอากาศยานภาคใต้ (ท่าอากาศยานนราธิวาส,ท่าอากาศยานกระบี่) แฟ้ม ม.9(8) 
189 187/2561ประกวดราคาจ้างปรับปรุงไฟป้าย ท่าอากาศยานสกลนคร แฟ้ม ม.9(8) 
190 189/2561ประกวดราคาจ้างปรับปรุงไฟป้าย ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี  แฟ้ม ม.9(8) 
191 190/2561ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษารถแทรกเตอร์ตัดหญ้า รถแทรกเตอร์ตักหน้า-ขุดหลัง และรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ท่าอากาศยาน ๒๕ แห่ง แฟ้ม ม.9(8) 
192 191/2561ประกวดราคาจ้างปรับปรุงไฟป้าย ท่าอากาศยานบุรีรัมย์  แฟ้ม ม.9(8) 
193 192/2561ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000-3,000 ซีซี เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 24 คัน ท่าอากาศยานละ 1 คัน(ยกเว้น ทพช..ทตก. ทมร. และ ทปน.  แฟ้ม ม.9(8) 
194 193/2561ประกวดราคาซื้อดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์ (Thermal Camera) จำนวน 28 เครื่อง แฟ้ม ม.9(8) 
195 194/2561ประกวดราคาซื้อหลอดไฟฟ้าสนามบิน แฟ้ม ม.9(8) 
196 195/2561ประกวดราคาซื้อมิเตอร์วัดความเป็นฉนวนและเมกะโอห์ม (Insulation and Continuity Testers) จำนวน 28 เครื่อง แฟ้ม ม.9(8) 
197 196/2561ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษารถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ท่าอากาศยาน ภาคใต้ 6 แห่ง แฟ้ม ม.9(8) 
198 197/2561ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษารถกวาดดูด ท่าอากาศยาน ๒๓ แห่ง แฟ้ม ม.9(8) 
199 198/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงอาคารกรมท่าอากาศยาน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง  แฟ้ม ม.9(8) 
200199/2561ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้า สำหรับโครงการข่วงหนามบิน ท่าอากาศยานน่านนคร  แฟ้ม ม.9(8) 
201200/2561ประกวดราคาจ้างซ่อมรถดับเพลิงอากาศยานและรถบรรทุกน้ำดับเพลิงท่าอากาศยาน (ท่าอากาศยานพิษณุโลก แม่ฮ่องสอน แม่สอด น่านนคร) ครั้งที่ 2  แฟ้ม ม.9(8) 
202 201/2561ประกวดราคาจ้างซ่อมรถดับเพลิงอากาศยานและรถบรรทุกน้ำดับเพลิงท่าอากาศยาน (ท่าอากาศยานอุดรธานี อุบลราชธานี นครพนม ร้อยเอ็ด) แฟ้ม ม.9(8) 
203 203/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและสุขาภิบาล ท่าอากาศยานอุดรธานี แฟ้ม ม.9(8) 
204 205/2561ประกวดราคาซื้อและติดตั้งพื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับคนพิการทางการมองเห็น ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช  แฟ้ม ม.9(8) 
205 206/2561ประกวดราคาซื้อและติดตั้งพื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับคนพิการทางการมองเห็น ท่าอากาศยานน่านนคร แฟ้ม ม.9(8) 
206 207/2561ประกวดราคาซื้อและติดตั้งพื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับคนพิการทางการมองเห็น ท่าอากาศยานลำปาง แฟ้ม ม.9(8) 
207 208/2561ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำดับเพลิงที่อายุเกิน 17 ปี แฟ้ม ม.9(8) 
208 211/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดเครื่องบินพร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน ท่าอากาศยานกระบี่ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง แฟ้ม ม.9(8) 
209 212/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานแพร่ แฟ้ม ม.9(8) 
210 213/2561ประกวดราคาจ้างปรับปรุงไฟส่องสว่างภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานนครพนม แฟ้ม ม.9(8) 
211 214/2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบ FDIS (Flight Data Information System) ท่าอากาศยานบุรีรัมย์  แฟ้ม ม.9(8) 
212 215/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเปลี่ยนป้ายบอกทางอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานกระบี่ แฟ้ม ม.9(8) 
213 216/2561 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด ๔๐๐ KVA. และปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานนครราชสีมา แฟ้ม ม.9(8) 
214 217/2561 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองขนาด ๓๕๐ KVA. และปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานบุรีรัมย์  แฟ้ม ม.9(8) 
215 218/2561 ประกวดราคาจ้างซ่อมตู้คาปาซิเตอร์แบงค์ (CAPACITOR BANK) ท่าอากาศยานน่านนคร แฟ้ม ม.9(8) 
216 219/2561 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายเพื่อรองรับ IPV6 และคอมพิวเตอร์ทดแทนสำหรับท่าอากาศยาน แฟ้ม ม.9(8) 
217 220/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสกลนคร แฟ้ม ม.9(8) 
218 221/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานระนอง  แฟ้ม ม.9(8) 
219 222/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานนครพนม  แฟ้ม ม.9(8) 
220 223/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานชุมพร แฟ้ม ม.9(8) 
221 224/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมบำรุงเสริมผิว Frontage Apron พร้อมถนนตรวจการณ์และดับเพลิง ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด แฟ้ม ม.9(8) 
222 225/2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างลานจอดเครื่องบินและไฟส่องลานจอดรถยนต์ ท่าอากาศยานชุมพร แฟ้ม ม.9(8) 
223 226/2561 ประกวดราคาซื้อและติดตั้งพรมพื้นอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานหัวหิน  แฟ้ม ม.9(8) 
224 227/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานแพร่ แฟ้ม ม.9(8) 
225 228/2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงจุดตรวจค้นอาวุธและวัตถุระเบิดพร้อมระบบสายพานลำเลียงสัมภาระผู้โดยสารและอุปกรณ์ประกอบ ที่อาคารที่พักผู้โดยสารต่างประเทศ ท่าอากาศยานกระบี่ แฟ้ม ม.9(8) 
226 229/2561 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษารถแทรกเตอร์ตัดหญ้า รถแทรกเตอร์ตักหน้า-ขุดหลัง และรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ท่าอากาศยาน 25 แห่ง  แฟ้ม ม.9(8) 
227 230/2561 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายเพื่อรองรับ IPV6 และคอมพิวเตอร์ทดแทนสำหรับท่าอากาศยาน (ครั้งที่ 2) แฟ้ม ม.9(8) 
228 231/2561 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบเสียงห้องประชุม จำนวน ๔ ระบบ ที่ท่าอากาศยานลำปาง ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ท่าอากาศยานชุมพร และท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช แฟ้ม ม.9(8) 
229 232/2561 ประกวดราคาซื้ออะไหล่บันไดเลื่อน สายพานลำเลียงสัมภาระ และประตูอัตโนมัติ  แฟ้ม ม.9(8) 
230 234/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มเติมระบบสุขาภิบาล ท่าอากาศยานน่านนคร แฟ้ม ม.9(8) 
231 235/2561 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบแสดงตารางข้อมูลเที่ยวบิน (Flight Information System FIS) ท่าอากาศยานระนองและท่าอากาศยานชุมพร แฟ้ม ม.9(8) 
232 202/2561ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษารถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ท่าอากาศยาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 แห่ง แฟ้ม ม.9(8) 
233 210/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารทางเดินเชื่อมพร้อมติดตั้งสะพานเทียบเครื่องบิน ท่าอากาศยานขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง แฟ้ม ม.9(8) 
234 236/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นกระเบื้องอาคารที่พักผู้โดยสาร ที่ท่าอากาศยานพิษณุโลก แฟ้ม ม.9(8) 
235 237/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อเมนประปา ท่าอากาศยานสกลนคร แฟ้ม ม.9(8) 
236 238/2561ประกวดราคาซื้อถังดับเพลิงท่าอากาศยาน 26 แห่ง แฟ้ม ม.9(8) 
237 239/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานระนอง แฟ้ม ม.9(8) 
238 240/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและสุขาภิบาล ท่าอากาศยานอุดรธานี แฟ้ม ม.9(8) 
239 241/2561 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ Dual view X-ray ขนาดช่องอุโมงค์ตรวจสัมภาระ ๑๐๐x๑๐๐ ซม. จำนวน ๔ เครื่อง ที่ท่าอากาศยานสกลนคร ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานตรัง ท่าอากาศยานนราธิวาส แฟ้ม ม.9(8) 
240 242/2561ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบภาพและระบบเสียงห้องประชุม จำนวน ๒ ระบบ (กผง. กจท.)  แฟ้ม ม.9(8) 
241ผู้ชนะการเสนอราคาปีงบประมาณ 2562 
242ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
243ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 2566 กคง. 
244 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้ยกเลิกประกาศฉบับนี้ เมื่อวันที่ 24 พฤศภาคม 2561 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 เดือนตุลาคม 2560 กคง. 
2 เดือนพฤศจิกายน 2560 กคง. 
3 เดือนธันวาคม 2560 กคง. 
4 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 กคง. 
5 เดือนพฤษภาคม 2561  กคง. 
6 เดือนมกราคม 2561 กคง. 
7 เดือนมิถุนายน 2561 กคง. 
8 เดือนมีนาคม2561 กคง. 
9 เดือนเมษายน 2561  กคง. 
10 เดือนกรกฎาคม 2561 แฟ้ม ม.9(8) 
11 1เดือน ตุลาคม 2561 แฟ้ม ม.9(8) 
12 2 เดือน พฤศจิกายน 2561 แฟ้ม ม.9(8) 
13 3 เดือน ธันวาคม 2561 แฟ้ม ม.9(8) 
14 4 เดือน มกราคม 2562 แฟ้ม ม.9(8) 
15 5 เดือน กุมภาพันธ์ 2562 แฟ้ม ม.9(8) 
16 6เดือน มีนาคม 2562 แฟ้ม ม.9(8) 
17 7 เดือน เมษายน 2562 แฟ้ม ม.9(8) 
18 8 เดือน พฤษภาคม 2562 แฟ้ม ม.9(8) 
19 1 เดือน ตุลาคม 2562 แฟ้ม ม.9(8) 
20 10. เดือน กรกฏาคม 2562 แฟ้ม ม.9(8) 
21 11. เดือน กรกฏาคม 2563 แฟ้ม ม.9(8) 
22 11.เดือน สิงหาคม 2562 แฟ้ม ม.9(8) 
23 12 เดือน กันยายน 2562 แฟ้ม ม.9(8) 
24 2. เดือน พฤศจิกายน 2562 แฟ้ม ม.9(8) 
25 3. เดือน ธันวาคม 2562 แฟ้ม ม.9(8) 
26 4. เดือน มกราคม 2563 แฟ้ม ม.9(8) 
27 5. เดือน กุมภาพันธ์ 2563 แฟ้ม ม.9(8) 
28 6. เดือน มีนาคม 2563 แฟ้ม ม.9(8) 
29 7. เดือน เมษายน 2563 แฟ้ม ม.9(8) 
30 8. เดือน พฤษภาคม 2563 แฟ้ม ม.9(8) 
31 9 เดือน มิถุนายน 2562 แฟ้ม ม.9(8) 
32 9. เดือน มิถุนายน 2563 แฟ้ม ม.9(8) 
33 1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2653 
3410 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ค.64 
3512 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ย. 2564 
362 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย. 2563 
37 3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค. 2563 
38 4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค 2564 
395 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ.2564 
406 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค. 2564 
417 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเม.ย. 2654 
42 8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพ.ค. 2564 
43 9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มิ.ย. 2564 
44สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 กคง. 
45สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 กคง. 
46สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 กคง. 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  
2สิ่งแวดล้อม 
3สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
4ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) งานจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดก่อสร้างขยายท่าอากาศยาน พร้อมศึกษารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่าอากาศยานระนอง 
5ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่องสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานพะเยา จังหวัดพะเยา 
6ข้อมูลการบิน กผง. 
7สิ่งแวดล้อม 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาดเชิญชวน 
2ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
3แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำงบประมาณ 
4 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
5การคัดเลือก/สรรหาบุคคลากร แฟ้ม ม.9(8) 
6การประเมินผลการปฏิบัติงาน แฟ้ม ม.9(8) 
7คู่มือการปฏิบัติงาน 
8งานวินัย แฟ้ม ม.9(8) 
9ผลการคัดเลือก แฟ้ม ม.9(8) 
10ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน แฟ้ม ม.9(8) 
11แผนปฏิบัติงานประจำปี แฟ้ม ม.9(8) 
12ระเบียน ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงาน แฟ้ม ม.9(8) 
13รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณ แฟ้ม ม.9(8) 
14รายงานผลการปฏิบัติงาน แฟ้ม ม.9(8) 
15สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แฟ้ม ม.9(8) 
16หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน แฟ้ม ม.9(8) 
17อำนาจหน้าที่ แฟ้ม ม.9(8) 
18คู่มือมาตราฐานการให้บริการ แฟ้ม ม.9(8) 
19แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 แฟ้ม ม.9(8) 
20เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
21 แผนการปฏิบัติงาน-และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ-ประจำปีงบประมาณ แฟ้ม ม.9(8) 
22 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ-2563 แฟ้ม ม.9(8) 
23 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ-2563-ณ-วันที่-27-มีนาคม-2563. แฟ้ม ม.9(8) 
24 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ-2563-ณ-วันที่-31-มีนาคม-2563 แฟ้ม ม.9(8) 
25 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ-2563-ณ-วันที่-3-เมษายน-2563 แฟ้ม ม.9(8) 
26ข้อ 2. แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2564 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปี2564 
27 ข้อ 1. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ  
28 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู 
29 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องกำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไปประกาศผลผู้ชนะการจัดซืื้อจัดจ้างและสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูตามมาตรา9วรรคหนึ่ง(8) 
30 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของรารการ เรื่องกำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 
31 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
32 ระเบียบกรมท่าอากาศยาน ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
33 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
34 คู่มือการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
35ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศ แฟ้ม ม.9(8) 
36แผนงานโครงการและงบประมาณประจำปี แฟ้ม ม.9(8) 
37แผนปฏิบัติราชการ แฟ้ม ม.9(8) 
38แผนปฏิบัติราชการ แฟ้ม ม.9(8) 
39แผนยุทธศาตร์ แฟ้ม ม.9(8) 
40พันธกิจ/ยุทธศาสตร์ แฟ้ม ม.9(8) 
41ภาครวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวและแผนปฏิบัติงานประจำปี แฟ้ม ม.9(8) 
42รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน แฟ้ม ม.9(8) 
43รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน แฟ้ม ม.9(8) 
44วิสัยทัศน์/ค่านิยม แฟ้ม ม.9(8) 
45กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน กสอ. 
46การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ พบร. 
47การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ พบร. 
48การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ พบร. 
49คำสั่งกรมท่าอากาศยานที่1152/2563 กจท. 
50คู่มือการปฏิบัติงาน พบร. 
51ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับลูกจ้าง กจท. 
52ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมท่าอากาศยาน กจท. 
53รายงานข้อร้องเรียน กสอ. 
54รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ กสอ. 
55ข้อ 2. แผนการจัดหาพัสดุ แฟ้ม ม.9(8) 
56โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน 2564 แฟ้ม ม.9(8) 
57ข้อ 1.หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน พบร. 
58ข้อ 2. แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2564 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เงินเหลือจ่าย) 
59ข้อ 2. แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2564 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 (เงินเหลือจ่าย) 
60ข้อ 2. แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2564 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เงินเหลือจ่าย) 
61ข้อ 2. แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2564 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เงินเหลือจ่าย) 
62ข้อ 2. แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2564 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จัดหาอะไหล่เครื่องมือรักษาความปลอดภัย แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 29 แห่ง 
63ข้อ 2. แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2564 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง เงินทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
64ข้อ 2. แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
65ข้อ 2. แผนการจัดหาพัสดุ ปี2564 ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินทุนหมุนเวียน ประจำปี งบประมาณ 2564 
66ข้อ 2. แผนการจัดหาพัสดุ ปี2564 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เงินเหลือจ่าย) 
67ข้อ 2. แผนการจัดหาพัสดุ ปี2564 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เงินเหลือจ่าย) 
68ข้อ 2. รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน จำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน พบร. 
69ข้อ 3. รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและเอกสารประกวดราคาตามมาตรา 9(8) และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลในแต่ละโครงการหรือรายการ 
70ข้อ 3. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี พบร. 
71ข้อ 3. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี กผง. 
72ข้อ 4. ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ ปี 2564 ผู้ชนะการเสนอราคา 
73ข้อ 4. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งผลการตรวจสอบ พบร. 
74ข้อ 5. สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปี 2564 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน 
75ข้อ 6. รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณ และรายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผน 
76ข้อ 7. รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน 
77ข้อ 8. รายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่นรายงานหรือหรือผลการตรวจสอบของ สตง. 
78ข้อ 1. โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
79ข้อ 1. โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
80ข้อ 1. แผนงานโครงการและงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน กผง. 
81ข้อ 1. แผนงานโครงการและงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน กผง. 
82ข้อ 1. หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกสรรหาบุคลากร เอกสารหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง กจท. 
83ข้อ 1. หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการบริการประชาชนของหน่วยงาน รวมทั้งระเบียบและข้อบังคมที่เกี่ยวข้อง พบร. 
84ข้อ 2. รายงานผลการดำเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร กจท. 
85ข้อ 2. วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน กผง. 
86ข้อ 2. วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน กผง. 
87ข้อ 2. หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละแผนงานหรือโครงการ กผง. 
88ข้อ 2. เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงาน พบร. 
89ข้อ 2. เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการบริการประชาชน รวมทั้งระเบียบและข้อบังคมที่เกี่ยวข้อง พบร. 
90ข้อ 3. ข้อมูลพื้นฐาน หรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน กผง. 
91ข้อ 3. แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติงานประจำปี กผง. 
92ข้อ 3. แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติงานประจำปี กผง. 
93ข้อ 3. มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในหน่วยงานและผลการประเมินในแต่ละรอบปีงบประมาณ กจท. 
94ข้อ 3. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ จำแนกตามแผนงานและโครงการของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน ตสน. 
95ข้อ 4. ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรของหน่วงงานใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน พบร. 
96ข้อ 4. รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวมของหน่วยงาน รวมทั้งการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานและโครงการที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ตสน. 
97ข้อ 4. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ในการให้บริการของประชาชนที่จัดทำโดยหน่วยงานหรือหน่วยงานภายนอก กสอ. 
98ข้อ 4. หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน กจท. 
99ข้อ 5. คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรของหน่วงงานใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน พบร. 
100ข้อ 5. รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ สตง. กผง. 
101ข้อ 5. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน พบร. 
102ข้อ 5. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน กจท. 
103ข้อ 5. หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ กสอ. 
104ข้อ 6. รายงานการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งเชิงสถิติที่เกี่ยวข้อง กสอ. 
105ข้อ 6. รายงานการประเมินผลการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ และรายงานการประเมินผลปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน กจท. 
106ข้อ 6. รายงานการประเมินผลการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ และรายงานการประเมินผลปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน กจท. 
107ข้อ 6. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน พบร. 
108ข้อ 6. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน กผง. 
109ข้อ 7. รายงานการประเมินผลการให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายในที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน ตสน. 
110ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน 
111แผนงานโครงการและงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 
112แผนปฏิบัติงานประจำปี 
113พันธกิจ 
114รายงานการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
115รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ 
116วิสัยทัศน์/ค่านิยม 
117หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในการร้องเรียน 
118กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
119กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง 
120การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
121การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
122คู่มือการปฏิบัติงาน 
123คู่มือการปฏิบัติงาน 
124คู่มือประชาชน 
125ประกาศพื้นที่เชิงพาณิชย์ของกรมท่าอากาศยาน 
126กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน พบร. 
127กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง พบร. 
128การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ พบร. 
129การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ พบร. 
130ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ปี 2023 กสท. 
131คู่มือการปฏิบัติงาน (Handbook) พบร. 
132คู่มือการปฏิบัติงาน (Handbook) พบร. 
133คู่มือประชาชน พบร. 
134โครงสร้างหน่วยงาน กสท. 
135ประกาศการเช่าพื้นที่ กสท. 
136วิสัยทัศน์/ค่านิยม กสท. 
137งบประมาณ กผง. 
138แผนปฏิบัติราชการ กผง. 
139พันธกิจ/ยุทธศาสตร์ กผง. 
140การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 กคง. 
141รายงานการเงิน กคง. 
142รายงานงบทดลองประจำเดือน กคง. 
143 กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 
144 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560 
145 ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
146 แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของกรมท่าอากาศยาน 
147 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
148รายงานประจำปี 
149สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2566 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศการเช่าพืนที่ แฟ้ม ม.9(8) 
2ประกาศเชิญชวนทั่วไป แฟ้ม ม.9(8) 
3ประกาศผลผู้ชนะ แฟ้ม ม.9(8) 
4สัญญาแก้ไข แฟ้ม ม.9(8) 
5สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง แฟ้ม ม.9(8) 
6ประกาศผลผู้ชนะ 64 
7ประกาศประกวดราคา 2566 กคง.