พิมพ์  

โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1โครงสร้างองค์กร ม.7 (1) กจท. 
2 ดัชนีรวม 
3 ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมท่าอากาศยาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
4 ตราสัญลักษณ์กรม 
5ผู้บริหารกรม 
6 กำหนดภาพเครื่องหมายราชการ 
7โครงสร้าง 
8 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 
9 พระราชกฤษฎีกา โอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 

อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 อำนาจหน้าที่ ม.7 (2) 
2 ประกาศกรมท่าอากาศยานเรื่อง การดำเนิการตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของกรมท่าอากาศยาน พ.ศ.2561 
3พันธกิจ 
4 ระเบียบกรมท่าอากาศยาน ว่าด้วยการรักาาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2561 
5วิสัยทัศน์ 
6หน้าที่ความรับผิดชอบ 

สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นางวรรณา ไกรกมล นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร นางรานี พิมพ์ทอง บรรณารักา์ ชำนาญการ นางจิตรภรณ์ แพะขุนทด เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ชำนาญงาน 
2ประวัติความเป็นมา 
3ผู้บริหาร 
4 สถานทีติดต่อ ม.7 (3) 
5 สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร 
6 แบบคำขอข้อมูลข่าวสารกรมท่าอากาศยาน 
7 ขั้นตอนให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ระเบียบกรมท่าอากาศยานว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารพ.ศ.2561 
2 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร