ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
PEA ���������.���������������������������������������������������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
(240 ราย)
135 (56%) 95 (40%) 10 (4%)
พ.ศ. 2561
(73 ราย)
42 (58%) 28 (38%) 3 (4%)
พ.ศ. 2562
(0 ราย)
0 (%) 0 (%) 0 (%)
พ.ศ. 2564
(0 ราย)
0 (%) 0 (%) 0 (%)
พ.ศ. 2565
(1 ราย)
0 (0%) 0 (0%) 1 (100%)