ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2559
(20 ราย)
18 (90%) 2 (10%) 0 (0%)
พ.ศ. 2560
(33 ราย)
33 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2562
(0 ราย)
0 (%) 0 (%) 0 (%)