ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
PEA ���������.���������������������������������������������������������������������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
(48 ราย)
30 (62%) 16 (33%) 2 (4%)
พ.ศ. 2563
(15 ราย)
14 (93%) 1 (7%) 0 (0%)
พ.ศ. 2565
(1 ราย)
1 (100%) 0 (0%) 0 (0%)