ข่าวประชาสัมพันธ์
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559
เชื่อมโยง ...
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จำนวน 4 เรื่อง 1. ของผมมี อย. 2.ผลเป็นอย่างไร จะแจ้งให้ทราบต่อไป 3.ข้อมูลการประกวดราคา 4.อย่ายอม (ตก) เป็นเหยื่อ เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด