ข่าวประชาสัมพันธ์
ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณงานโครงการ คฟม.2 ปี 2563 ครั้งที่ 7 ฉ.2 กบล(บธ)1551 ลว. 21 เม.ย.2563
วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณงานโครงการ คฟม.2 ปี 2563 ครั้งที่ 8 ฉ.2 กบล(บธ)1614 ลว.1614 ลว.27 เม.ย.2563
วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
ขออนุมัติโอนคืนงบประมาณงานโครงการ คขก.2 ฉ.2กบล(บธ)1616 ลว.27 เม.ย.2563
วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563
บันทึกงบประมาณ คฟม.2 (P-NHE02.0) ฉ.2 กซข(งป)30004/2563 ลว. 30เม.ย.2563
วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมโครงการ คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง Kalasin Happiness Model มอบมิเตอร์ไฟฟ้าให้ผู้ยากไร้ในโครงการ
วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมโครงการ คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง Kalasin Happiness Model มอบมิเตอร์ไฟฟ้าให้ผู้ยากไร้ วันนี้ (วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น.) นายชาญชัย ศรศรีวิชัย นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง นายมงคล สำราญเนตร เปิดป้ายโครงการ “คนเมืองกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” Kalasin Happiness Model ณ บ้านโคกน้ำเกลี้ยง ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบบ้านให้นางพร ลอยชัยภูมิ คุณยายวัย 84 ปี ผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายพรศักดิ์ สิงห์ดารา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นายชิตพงษ์ สุขเกษม รองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบมิเตอร์ไฟฟ้าให้ผู้ยากไร้ ได้มีไฟฟ้าใช้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในโครงการนี้ด้วย โครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง Kalasin Happiness Model มีการขับเคลื่อนใน 2 มิติหลัก คือมิติที่ 1. ยกระดับชีวิตขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย ครัวเรือนยากจน โดยใช้เครื่องมือ กระบวนการ เพื่อยกระดับคุณชีวิต ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคง และมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และ มิติที่ 2 ยกระดับรายได้ เป็นการสร้างและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน โดยมุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพรวมของภาคการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การศึกษาศิลปวัฒนธรรม ในกลุ่มเป้าหมายหลักคือเกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้ใช้แรงงานทั้งในและนอกระบบ บนพื้นฐานของความเสมอภาค และได้รับการอำนวยความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน PEA Light For Life ใส่ใจทุกชีวิต ภาพ/ข่าว : นางนพินดา อภัยโส นักข่าว PEA จังหวัดกาฬสินธุ์
... อ่านทั้งหมด