ข่าวประชาสัมพันธ์
พช.อยุธยา เดินหน้าปรับพื้นที่ "โคก หนอง นา โมเดล" อำเภอบางไทรและอำเภอลาดบัวหลวง
วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564
วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ อำเภอบางไทร และอำเภอลาดบัวหลวง นายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ ตรวจเยี่ยมแปลงตัวอย่างพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ระดับครัวเรือน (House hold Lab Model for quality of life : HLM) จำนวน 2 แปลง คือแปลงของนางรัชนี พันธุ์เอี่ยม หมู่ที่ 7 ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร พื้นที่ 1 ไร่ อัตราส่วน 1:2 (งบเงินกู้) และแปลงของนางปรีชา แสงแก้วสุข หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพระยาบันลือ อัตราส่วน 2:3 (งบเงินกู้)? โดยมี พัฒนาการอำเภอบางไทร พัฒนาการอำเภอลาดบัวหลวง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ฯ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินงาน ทั้งนี้เจ้าของแปลงมีความดีใจและมีความตั้งใจที่ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" เพราะเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ได้จริงในพื้นที่ รวมทั้งยังเป็นการลดรายจ่ายเพิ่?มรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชน โดยมีนายอำเภอฯ และองค์การบริหารส่วนตำบลสนับสนุนบุคลากร (นายช่าง อบต.)? ในการร่วมออกแบบ และตรวจสอบการปรับพื้นที่อย่างสวยงามและถูกต้องตามแบบที่ต้องการ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้คนในหมู่บ้านได้นำองค์ความรู้ไปใช้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ครอบครัวมีความสุข พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และสามารถขยายผลโครงนี้ไปยังครัวเรือนอื่นๆ ในพื้นที่ต่อไป ??พระนครศรีอยุธยา??อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยวน่าอยู่ น่าลงทุน ??ภาพ : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางไทร และลาดบัวหลวง ?? ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยุธยา อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
พช.อยุธยา เตรียมความพร้อมสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564
พช.อยุธยา เตรียมความพร้อมสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายนางนิรดา สงวนคัมธรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน เตรียมความพร้อมการประกวดสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัด ปี 2564 พื้นที่ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2564 โดยมีนางสาวสรินยา มาตรดำ พัฒนาการอำเภอวังน้อย นางขวัญเรือน คงแสงภักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และอาสาพัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นสำคัญต่างๆ ดังนี้ 1.ความสำคัญของข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล จปฐ. กชช.2ค แผนชุมชน 2.กระบวนการขับเคลื่อนการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการค้นหาศักยภาพของตำบล (กลุ่มองค์กร/ปราชญ์ชุมชน/ผลิตภัณฑ์ OTOP/ ผลิตภัณฑ์ชุมชน/ปัญหา/ความต้องการของหมู่บ้าน 3.การวิเคราะห์ข้อมูลหมู่บ้าน/ตำบล ด้วยโปรแกรม CIA และการคำนวณค่าร้อยละเชิงพื้นที่ในระดับตำบล 4.การนำผลการวิเคราะห์โปรแกรม CIA ไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน จัดลำดับปัญหา และแนวทางการจัดทำแผนบูรณาการระดับตำบล 5.การจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 6.การจัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ??พระนครศรีอยุธยา??อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยวน่าอยู่ น่าลงทุน ??ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยุธยา อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
เปิดงาน “โครงการส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมสู่สากล”
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563
@พระนครศรีอยุธยา@อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน 28 กันยายน 2563 นายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “โครงการส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมสู่สากล” กิจกรรมย่อยพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสู่ภูมิภาคอาเซียน 2020 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการยุทธศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประจำปี 2563 โดยในการจัดงานครั้งนี้เป็นกิจกรรมการพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีองค์ความรู้ในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทั้งในระบบออนไลน์ และออฟไลน์เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น โดยมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 ราย ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 28 – 30 กันยายน 2563 โดยมีนางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ ประธานคณะกรรมการโอทอปเทรดเดอร์ระดับประเทศ กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมพุทธอุทยานมหาราช หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประชุมเครือข่ายโอทอป เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมต่าง ๆ
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563
@พระนครศรีอยุธยา@อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน 28 กันยายน 2563 นายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติเป็นประธานประชุมเครือข่ายโอทอป เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมต่าง ๆ เข่น ตลาดประชารัฐ งานถนนคนเดิน โอทอปโมบาย ฯลฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้รับผิดชอบงานโอทอป และเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอป รวมจำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมลาดบัวหลวง โรงแรมอยุธยาแกรนด์ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประชุมผู้แทนสมาชิก ตัวแทนสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563
@พระนครศรีอยุธยา@อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน 28 กันยายน 2563 นายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายนายประจัญ จันทร์เนตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ประชุมผู้แทนสมาชิก ตัวแทนสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเตียมจัดทำโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
... อ่านทั้งหมด