ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ด้วยจังหวัดกำแพงเพชรแจ้งว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรรัฐมนตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 บทความ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย อ่านต่อ ...
ขอความอนุเคราะห์เผนแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ด้วยจังหวัดกำแพงเพชรแจ้งว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรรัฐมนตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 บทความ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย อ่านต่อ ...
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ด้วยจังหวัดกำแพงเพชรแจ้งว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรรัฐมนตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 บทความ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย อ่านต่อ ...
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ด้วยจังหวัดกำแพงเพชรแจ้งว่า สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าว ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รวม 5 บทความ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย อ่านต่อ ...
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ด้วยจังหวัดกำแพงเพชรแจ้งว่า สำนักปลัดสำนักนายกรรัฐมนตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 รวม 5 บทความ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด