ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณงานโครงการ คฟม.2 ปี 2563 ครั้งที่ 7 ฉ.2 กบล(บธ)1551 ลว. 21 เม.ย.2563 (13/08/2563)
ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณงานโครงการ คฟม.2 ปี 2563 ครั้งที่ 8 ฉ.2 กบล(บธ)1614 ลว.1614 ลว.27 เม.ย.2563 (13/08/2563)
ขออนุมัติโอนคืนงบประมาณงานโครงการ คขก.2 ฉ.2กบล(บธ)1616 ลว.27 เม.ย.2563 (13/08/2563)
บันทึกงบประมาณ คฟม.2 (P-NHE02.0) ฉ.2 กซข(งป)30004/2563 ลว. 30เม.ย.2563 (13/08/2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมโครงการ คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง Kalasin Happiness Model มอบมิเตอร์ไฟฟ้าให้ผู้ยากไร้ในโครงการ (07/09/2561)
PEA จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 (24/07/2561)
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ศึกษาดูงานศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร PEA จังหวัดกาฬสินธุ์ (22/05/2561)
PEA จังหวัดกาฬสินธุ์ต้อนรับคระผู้ตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก (23/04/2561)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. (18/10/2560)
ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์รับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารโดดเด่น (15/09/2560)