- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างฯ (17/06/2562)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาสร้างระบบ IT สนับสนุนข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่ 5.3.1 ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ 3 วัฒนธรรม ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11/07/2561)
ประกวดราคาจ้างโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/01/2561)
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (ปรับลดราคาครั้งที่ 2) โดยวิธีขายทอดตลาด (05/04/2560)
สอบราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมเพิ่มช่องทางการจาหน่ายในประเทศ ตามโครงการ Road Show OTOP จากภูมิปัญญาสู่อาเซียน ตามงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (งบพัฒนาจังหวัด) (02/11/2558)