ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างฯ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาสร้างระบบ IT สนับสนุนข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่ 5.3.1 ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ 3 วัฒนธรรม ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
ประกวดราคาจ้างโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (ปรับลดราคาครั้งที่ 2) โดยวิธีขายทอดตลาด วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมเพิ่มช่องทางการจาหน่ายในประเทศ ตามโครงการ Road Show OTOP จากภูมิปัญญาสู่อาเซียน ตามงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (งบพัฒนาจังหวัด) วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด