ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนฯ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมสู่สากล กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบครบวงจร กิจกรรมย่อยพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสู่ภูมิภาคอาเซียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2562 ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 5/2562 การจ้างโครงการส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญา วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 5/2562 การจ้างโครงการส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญา และนวัตกรรมสู่สากล กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบครบวงจร กิจกรรมย่อย พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสู่ภูมิภาคอาเซียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญา วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญา และนวัตกรรมสู่สากล กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบครบวงจร กิจกรรมย่อย พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสู่ภูมิภาคอาเซียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4/2562 วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4/2562 การจ้างโครงการการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยโรงเรียน OTOP กิจกรรมที่ 2 วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยโรงเรียน OTOP กิจกรรมที่ 2 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) โดยโรงเรียน OTOP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 3/2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 3/2562 การจ้างโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยโรงเรียน OTOP กิจกรรมที่ 2 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) โดยโรงเรียน OTOP ตามประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยโรงเรียน OTOP กิจกรรมที่ 2 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยโรงเรียน OTOP กิจกรรมที่ 2 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) โดยโรงเรียน OTOP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562 ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมสู่สากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562 ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างขีดสมรรถนะการวิจัยและพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างขีดสมรรถนะการวิจัยและพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกลักษณ์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 กิจกรรมหลัก พัฒนายกระดับงานวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น เชื่อมโยงการเพิ่มมูลค่าผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4/2561 วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4/2561 การจ้างโครงการเสริมสร้างขีดสมรรถนะการวิจัยและพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกลักษณ์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 กิจกรรมหลัก พัฒนายกระดับงานวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงการเพิ่มมูลค่าผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากล ตามประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ... อ่านต่อ
PROJECT : ตลาด Factory จำนวน 6 ครั้ง (งบประมาณ 1,191,000 บาท) วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 PROJECT : ตลาด Factory จำนวน 6 ครั้ง (งบประมาณ 1,191,000 บาท) ... อ่านต่อ
PROJECT : กิจกรรมที่ 3 ถนนคนเดิน จำนวน 2 ครั้ง (งบประมาณ 1,819,000 บาท) วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 PROJECT : กิจกรรมที่ 3 ถนนคนเดิน จำนวน 2 ครั้ง (งบประมาณ 1,819,000 บาท) ... อ่านต่อ
PROJECT : กิจกรรมที่ 2 ตลาดประชารัฐ จำนวน 8 ครั้ง (งบประมาณ 3,904,000 บาท) วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 PROJECT : กิจกรรมที่ 2 ตลาดประชารัฐ จำนวน 8 ครั้ง (งบประมาณ 3,904,000 บาท) ... อ่านต่อ
PROJECT : กิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 สู่สากล วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 PROJECT : กิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 สู่สากล กิจกรรมย่อย ส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP Outlet) ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 สู่สากล จำนวน 1 ครั้ง (งบประมาณ 3,970,650 บาท) ... อ่านต่อ
PROJECT : โครงการเสริมสร้างขีดสมรรถนะการวิจัยและพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกลักษณ์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 PROJECT : โครงการเสริมสร้างขีดสมรรถนะการวิจัยและพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกลักษณ์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 กิจกรรมหลัก พัฒนายกระดับงานวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงการเพิ่มมูลค่า ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากล (งบประมาณ 12,548,800 บาท) ... อ่านต่อ
โครงการเสริมสร้างขีดสมรรถนะการวิจัยและพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกลักษณ์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โครงการเสริมสร้างขีดสมรรถนะการวิจัยและพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกลักษณ์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 กิจกรรมหลัก พัฒนายกระดับงานวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงการเพิ่มมูลค่าผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนฯ (กิจกรรมย่อย ส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP Outlet) ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 สู่สากล จัดงาน 1 ครั้ง จังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เดือนกันยายน 2561 (ราคากลาง 3,970,650.- บาท) ... อ่านต่อ
โครงการเสริมสร้างขีดสมรรถนะการวิจัยและพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกลักษณ์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โครงการเสริมสร้างขีดสมรรถนะการวิจัยและพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกลักษณ์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 กิจกรรมหลัก พัฒนายกระดับงานวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงการเพิ่มมูลค่า ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากล กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า Road Show OTOP ภูมิภาค จำนวน 4 ครั้ง ... อ่านต่อ
โครงการเสริมสร้างขีดสมรรถนะการวิจัยและพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกลักษณ์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โครงการเสริมสร้างขีดสมรรถนะการวิจัยและพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกลักษณ์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 กิจกรรมหลัก พัฒนายกระดับงานวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงการเพิ่มมูลค่า ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากล กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า Road Show OTOP ภูมิภาค จำนวน 1 ครั้ง ห้างสรรพสินค้าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ราคากลาง 2,586,800 บาท ... อ่านต่อ
รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุโครงการเสริมสร้างขีดสมรรถนะการวิจัยและพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกลักษณ์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุโครงการเสริมสร้างขีดสมรรถนะการวิจัยและพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกลักษณ์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 กิจกรรมหลัก พัฒนายกระดับงานวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงการเพิ่มมูลค่า ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากล (ต่อ) ... อ่านต่อ
รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุโครงการเสริมสร้างขีดสมรรถนะการวิจัยและพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกลักษณ์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุโครงการเสริมสร้างขีดสมรรถนะการวิจัยและพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกลักษณ์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 กิจกรรมหลัก พัฒนายกระดับงานวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงการเพิ่มมูลค่า ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากล ... อ่านต่อ
โครงการเสริมสร้างขีดสมรรถนะการวิจัยและพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกลักษณ์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โครงการเสริมสร้างขีดสมรรถนะการวิจัยและพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกลักษณ์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 กิจกรรมหลัก พัฒนายกระดับงานวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงการเพิ่มมูลค่าผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากล กิจกรรมที่ 4 ตลาด Factory จำนวน 6 ครั้ง จัดตามโรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ราคากลางครั้งละ 198,500 บาท ... อ่านต่อ
โครงการเสริมสร้างขีดสมรรถนะการวิจัยและพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกลักษณ์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โครงการเสริมสร้างขีดสมรรถนะการวิจัยและพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกลักษณ์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 กิจกรรมหลัก พัฒนายกระดับงานวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงการเพิ่มมูลค่าผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากล กิจกรรมที่ 3 ถนนคนเดิน จำนวน 2 ครั้ง ราคากลางครั้งละ 909,500 บาท บริเวณป่าโทน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ... อ่านต่อ
โครงการเสริมสร้างขีดสมรรถนะการวิจัยและพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกลักษณ์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โครงการเสริมสร้างขีดสมรรถนะการวิจัยและพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกลักษณ์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 กิจกรรมหลัก พัฒนายกระดับงานวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงการเพิ่มมูลค่าผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากล กิจกรรมที่ 2 ตลาดประชารัฐ จำนวน 8 ครั้ง ราคากลางครั้งละ 488,000 บาท ... อ่านต่อ
ตารางราคากลางโครงการเสริมสร้างขีดสมรรถนะการวิจัยและพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกลักษณ์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ตารางราคากลางโครงการเสริมสร้างขีดสมรรถนะการวิจัยและพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกลักษณ์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ... อ่านต่อ
ตาราง ปปช.07 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ตาราง ปปช.07 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างโครงการเสริมสร้างขีดสมรรถนะการวิจัยและพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างโครงการเสริมสร้างขีดสมรรถนะการวิจัยและพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกลักษณ์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 กิจกรรมหลัก พัฒนายกระดับงานวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงการเพิ่มมูลค่าผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากล ตามประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างขีดสมรรถนะการวิจัยและพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างขีดสมรรถนะการวิจัยและพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกลักษณ์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 กิจกรรมหลัก พัฒนายกระดับงานวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น เชื่อมโยงการเพิ่มมูลค่าผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยโรงเรียน OTOP วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยโรงเรียน OTOP กิจกรรม พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) กิจกรรมที่ 2 วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) กิจกรรมที่ 2 การพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ... อ่านต่อ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้าง โครงการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560 วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้าง โครงการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560 จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาชาวบ้าน "ผลิตภัณฑ์ชุมชน" สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2561 การจ้างจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560 วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2561 การจ้างจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560 จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาชาวบ้านผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560 วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560 จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาชาวบ้าน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 6/2560 วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 6/2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์จำหน่าย OTOP Outlet และศูนย์พัฒนาบรรจุภัณฑ์กลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต ตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์จำหน่าย OTOP Outlet วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์จำหน่าย OTOP Outlet และศูนย์พัฒนาบรรจุภัณฑ์กลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต ตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมการจัดการด้านการจำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 28 ชุด ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 5/2560 วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 5/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์ ระบบคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมการจัดการด้านการจำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ ตามประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ระบบคอมพิวเตอร์ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ระบบคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมการจัดการด้านการจำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ... อ่านต่อ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดหา โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 สู่สากล กิจกรรมที่ 3 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดหา โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 สู่สากล กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 จ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ... อ่านต่อ
เอกสารสอบราคา เลขที่ 17/2560 สอบราคาจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เอกสารสอบราคา เลขที่ 17/2560 สอบราคาจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ... อ่านต่อ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดหา โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต การตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนภาคการเกษตร วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดหา โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต การตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนภาคการเกษตร กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มนวัตกรรม กิจกรรมย่อย ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4/2560 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 12 รายการ ตามประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 12 รายการ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ... อ่านต่อ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดหา โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต การตลาด วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดหา โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต การตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนภาคการเกษตร กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มนวัตกรรม กิจกรรมย่อย ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 3/2560 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 3/2560 จัดซื้อรถยนต์บรรทุก 4 ล้อ ขนาดบรรทุก 1 ตัน หลังคาทรงสูง ตู้ทึบ ตามประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก 4 ล้อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก 4 ล้อ ขนาดบรรทุก 1 ตัน หลังคาทรงสูง ตู้ทึบ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ... อ่านต่อ
กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดหา จ้างจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Premium วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดหา จ้างจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Premium โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล กิจกรรมที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์และประชาสัมพันธ์ Premium ... อ่านต่อ
เอกสารสอบราคา เลขที่ 4/2560 สอบราคาจ้างจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Premium วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เอกสารสอบราคา เลขที่ 4/2560 สอบราคาจ้างจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Premium โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล กิจกรรมที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์และประชาสัมพันธ์ Premium ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง สอบราคาจ้างจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Premium วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง สอบราคาจ้างจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Premium โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล กิจกรรมที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์และประชาสัมพันธ์ Premium ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ... อ่านต่อ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดหา โครงการพัฒนาอาหารโบราณกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 กิจกรรมที่ 3 วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดหา โครงการพัฒนาอาหารโบราณกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดอาหารโบราณของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 จ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายอาหารโบราณและผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เอกสารสอบราคา เลขที่ 15/2560 สอบราคาจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายอาหารโบราณและผลิตภัณฑ์ชุมชน วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เอกสารสอบราคา เลขที่ 15/2560 สอบราคาจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายอาหารโบราณและผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการพัฒนาอาหารโบราณกลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนบน 1 กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดอาหารโบราณของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายอาหารโบราณและผลิตภัณฑ์ชุมชน วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายอาหารโบราณและผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการพัฒนาอาหารโบราณกลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนบน 1 กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดอาหารโบราณของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ... อ่านต่อ
ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 สู่สากล วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560 ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 สู่สากล กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 จ้างเหมาออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ... อ่านต่อ
เอกสารสอบราคา เลขที่ 8/2560 สอบราคาจ้างเหมาออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560 เอกสารสอบราคา เลขที่ 8/2560 สอบราคาจ้างเหมาออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 สู่สากล กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนบน 1 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2560 ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ กิจกรรมที่ 2 วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560 ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 สู่สากล ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์/ตราสินค้า วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์/ตราสินค้า กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการทุน ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
เอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2560 สอบราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์/ตราสินค้า วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2560 สอบราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์/ตราสินค้า กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการทุน ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล ตามประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์/ตราสินค้า วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์/ตราสินค้า กิจกรรมที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์และประชาสัมพันธ์ Premium ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล ... อ่านต่อ
เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2560 สอบราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์/ตราสินค้า วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2560 สอบราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์/ตราสินค้า กิจกรรมที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์และประชาสัมพันธ์ Premium ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล ตามประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ... อ่านต่อ
จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดหา การจ้างจัดงาน "ส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล" วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดหา การจ้างจัดงาน "ส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล" โครงการส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2560 วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2560 โครงการส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด