นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 2557 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559 
... อ่านทั้งหมด