ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
การค้นหาผู้ทิ้งงาน วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
หนังสือเวียน รายชื่อผู้ทิ้งงาน วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว185 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
คำวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 4 ฉบับ ตามหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0403.5/ว1932 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คำวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ) การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 1 ฉบับ ตามหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0403.5/ว1931 ลงวันที่ 25 กันยายน2560 วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คำวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 4 ฉบับ ตามหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0403.5/ว1637 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
คำวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 4 ฉบับ ตามหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0403.5/ว1565 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
คำวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 2 ฉบับ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
คำวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 3 ฉบับ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
คำวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว36 ว37 ว38 และ ว39 (จำนวน 4 ฉบับ) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
คำวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว29 และ ว30 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
คำวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว24 และ ว25 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
คำวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว126,127,128 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560 
คำวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว160 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2559 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560 
คำวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว156 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560 
คำวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว162 และ ว163 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2559 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560 
คำวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว155 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560 
คำวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือที่ กค(กวพ)0421.3/ว 383 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2556 วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
คำวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือที่ กค(กวพ)0421.3/ว 380 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2556 วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด