พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการประจำเดือน ตุลาคม 2564 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯ 
2 รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการประจำเดือน ตุลาคม 2564 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯ 
3 รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน เมษายน 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
4 รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการประจำเดือน ตุลาคม 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
5 รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
6 รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
7 รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการประจำเดือน มีนาคม 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
8 ผลพิจารณา การจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดมิเตอร์ 5  
9 ไม่มีผลพิจารณาผู้ชนะเสนอราคา เดือน กุมภาพันธ์ 2559 5  
10 ไม่มีผลพิจารณา ผู้ชนะเสนอราคา เดือน มีนาคม 2559 5  
11 ผลพิจารณา ผู้ชนะเสนอราคาหม้อแปลง 5  
12 ผลพิจารณา รายชื่อผู้ชนะเสนอราคา ฉ.2 อบ./(ปบ.) 53/2559 จ้างเหมาเอกชนตัด-ลิดรอนต้นไม้แบบรายปีในเขตพื้นที่ การไฟฟ้าจังหวัดอุบลราชธานี 5  
13 ผลพิจารณา ผู้ชนะเสนอราคาซื้อพัสดุหม้อแปลง จำนวน 2 รายการ 5  
14 ไม่มีผลพิจารณา ผู้ชนะเสนอราคา เดือน มิถุนายน 2559 5  
15 ไม่มีผลพิจารณา ผู้ชนะเสนอราคา เดือน กรกฎาคม 2559 5  
16 ไม่มีผลพิจารณา ผู้ชนะเสนอราคา เดือน สิงหาคม 2559 5  
17 ผลพิจารณา รายชื่อผู้ชนะเสนอราคา ซส.(อบ.)0004/2559 สอบราคาซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวน 2 รายการ 5  
18 ผลพิจารณา รายชื่อผู้ชนะเสนอราคา ซส.(อบ.)0007/2559 สอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตจำนวน 1 รายการ 5  
19 ผลพิจารณา ผู้ชนะเสนอราคาหม้อแปลง 7 รายการ งบผู้ใช้ไฟ 5  
20 พิจารณาผล รายชื่อผู้ชนะเสนอราคา ซส.อบ.(ปบ.) 0005/2559 จัดซื้อพร้อมติดตั้งคอนเหล็กเคลือบฉนวน 5  
21 ไม่มีผลพิจารณา ผู้ชนะเสนอราคา เดือน ตุลาคม 2559 5  
22 ผลพิจารณา รายชื่อผู้ชนะเสนอราคา จส.(อบ.)0001/2559 สอบราคาจ้างเหมางานซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่,งานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ ศูนย์บริการลูกค้า PEA Shop อุบลราชธานี 5  
23 ผลพิจารณา รายชื่อผู้ชนะเสนอราคา ซส.(อบ.)0008/2559 สอบราคาซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 5  
24 ผลพิจารณา รายชื่อผู้ชนะเสนอราคา อบ.(ปบ.)001/2560 จ้างเหมางานตัดมิเตอร์ กรณีค้างชำระและต่อกลับมิเตอร์ในเขตพื้นที่การไฟฟ้าจังหวัดอุบลราชธานี 5  
25 ผลพิจารณา ผู้ชนะเสนอราคาผลิตภัณฑ์คอนกรีต เพื่อใช้ในงานขยายเขต จำนวน 2 รายการ 5  
26 ผลพิจารณา ผู้ชนะเสนอราคาผลิตภัณฑ์คอนกรีต 2 รายการ เลขที่ ชส.(อบ.)0002/2560 5  
27 ผลพิจารณา รายชื่อผู้ชนะเสนอราคา ซส.(อบ.)0001/2560 สอบราคาซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 5  
28 ผลพิจารณา รายชื่อผู้ชนะเสนอราคา ซส.มต.(อบ.)0001/2559 จ้างเหมางานติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์ ติดตั้งไม้แป้นรองรับสาย,ย้าย,สับเปลี่ยน,เพิ่ม-ลดขนาดฯ 5  
29 ไม่มีผลพิจารณา ผู้ชนะเสนอราคา เดือน มีนาคม 2560 5  
30 ไม่มีผลพิจารณา ผู้ชนะเสนอราคา เดือน เมษายน 2560 5  
31 ผลพิจารณา ผู้ชนะเสนอราคาผลิตภัณฑ์คอนกรีต 5 รายการ เลขที่ ชส.(อบ.)0004/2560 5  
32 ผลพิจารณา ผู้ชนะเสนอราคาหม้อแปลง 3 รายการ เลขที่ ชส.(อบ.)0003/2560 5  
33 ไม่มีผลพิจารณา ผู้ชนะเสนอราคา เดือน มิถุนายน 2560 5  
34 ไม่มีผลพิจารณา ผู้ชนะเสนอราคา เดือน กรกฎาคม 2560 5  
35 ผลพิจารณาการประกวดราคาจัดจ้างเหมาเอกชนตัด-ลิดรอนต้นไม้ในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 5  
36 ผลพิจารณาประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟ ผู้ใช้ไฟค้างชำระ ในเขตของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 5  
37 ผลพิจารณา ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี ติดตั้งใหม่,เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์,ติดตั้งไม้แป้น ในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 5  
38 ประกาศผลพิจารณา การประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนตัด-ลิกรอนต้นไม้ ในเขตพื้นที่ กฟส.ม่วงสามสิบ ปี 2562 5  
39 ประกาศผลพิจารณา การประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนตัด-ลิกรอนต้นไม้ ในเขตพื้นที่ กฟจ.อบ. ปี 2562 5  
40 ประกาศ การประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนตัด-ลิกรอนต้นไม้ ในเขตพื้นที่ กฟส.เขื่องใน. ปี 2562 12  
41 ประกาศ ผลการพิจารณาราคาจ้างเหมาเอกชนตัด-ลิกรอนต้นไม้ ในเขตพื้นที่ กฟส.เขื่องใน. ปี 2562 ที่ 2 ี่ 5  
42 ประกาศผลพิจารณา การประกวดราคาจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี งดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟที่ค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบ ของ กฟส.เขื่องใน ปี 2562 5  
43 ประกาศผลพิจารณา การประกวดราคาจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี งดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟที่ค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบ ของ กฟส.เขื่องใน ปี 2562 12  
44 รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน ม.ค. 62 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
45 ประกาศผลพิจารณาการประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี ติดตั้งใหม่ เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์,ติดตั้งไม้แป้นฯ ในเขตรับผิดชอล กฟจ.อุบลราชธานี ,กฟย.ตาลสุม ปี 2562 5  
46 รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน ก.พ.62 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
47 ประกาศผลพิจารณา การประกวดราคาจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี งดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟที่ค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบ ของ กฟฟ.อุบลราชธานี ปี 2562 5  
48 รายงานการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ก.พ.62 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
49 รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน มี.ค. 62 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
50 รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน มี.ค. 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
51 รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน เม.ย.62 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
52 รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน เม.ย. 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
53 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟฉ.1, กฟฉ.2, กฟฉ.3 ประำจำไตรมาส 1 ปี 2562 (ข้อมูลสะสม ม.ค. - มี.ค. 2562) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
54 รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน พ.ค. 62 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
55 รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน พ.ค.62 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
56 ประกาศผลพิจารณา การประกวดราคาจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี งดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟที่ค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบ ของ กฟส.เขื่องใน ปี 2562 13 
57 รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน มิ.ย. 62 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
58 รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน มิ.ย. 62 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
59 รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการ ม.ค. 62 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
60 รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน ก.ค. 62 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
61 รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน ก.ค.62 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
62 รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน ส.ค.62 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
63 รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน ส.ค. 62 
64 รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน ก.ย.62 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
65 รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน กันยายน 2562  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
66 รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน ต.ค. 62 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
67 รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน ต.ค.62 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
68 ประกาศผลพิจารณาจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย ปี 2563 ี่ 5  
69 รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน พ.ย.62 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
70 รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการประจำเดือน พ.ย.62 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
71 ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา ประกวดจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีติดตั้งใหม่ เดินสายไฟเข้า-ออก ในเขตรับผิดชอบ กฟจ.อบ.และกฟย.ตาลสุม ปี 2563 ี่ 5  
72 ประกาศผู้ชนะผลการประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี ตัด-ติดกลับมิเตอร์ ฯ ในเขตรับผิดชอบ กฟจ.อบ.และ กฟย.ตาลสุม 2563 ี่ 5  
73 รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการประจำเดือน มกราคม 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
74 รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน มกราคม 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตโครงการ คพจ.1 ปี 2563 ี่ 13  
76 รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน กุมภาพันธ์ 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
77 รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน กุมภาพันธ์ 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
78 รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน มีนาคม 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
79 รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน มีนาคม 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
80 รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน เมษายน 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
81 รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน เมษายน 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
82 ประกาศผลพิจารณาผู้ชนะการจัดซื้อคอนสื่อสาร ี่ 12  
83 รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน พ.ค. 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
84 รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน พ.ค. 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
85 รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน มิถุนายน 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
86 รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน มิถุนายน 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
87 รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน กรกฎาคม 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
88 รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน กรกฎาคม 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
89 รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน กันยายน 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
90 รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน สิงหาคม 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
91 รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน สิงหาคม 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
92 รายงานผล มาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน กันยายน2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
93 รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน กันยายน 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
94 รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
95 รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการประจำเดือน ตุลาคม 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
96 รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
97 รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
98 รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการประจำเดือน ธันวาคม 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
99 รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการประจำเดือน ธันวาคม 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
100 รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการเดือน มกราคม 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
101 รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการเดือน มกราคม 2564. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
102 รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการเดือน กุมภาพันธ์ 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
103 รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการเดือน กุมภาพันธ์ 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
104 รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการประจำเดือน มีนาคม 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
105 รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการประจำเดือน มีนาคม 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
106 รายงานการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการประจำเดือน เม.ย. 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
107 รายงานการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการประจำเดือน เม.ย. 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
108 รายงานการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการประจำเดือน พ.ค. 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
109 รายงานการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการประจำเดือน พ.ค. 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
110 รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
111 รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
112 รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน กรกฎาคม 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
113 รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน กรกฎาคม 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
114 รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน สิงหาคม 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
115 รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน สิงหาคม 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
116 รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน กันยายน 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
117 รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน กันยายน 2564  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
118 รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการประจำเดือน ธันวาคม 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
119 รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการประจำเดือน ธันวาคม 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
120 รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน ม.ค. 2565 
121 รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน ม.ค. 2565 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
122 รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน ก.พ. 2565 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
123 รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน ก.พ. 2565 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
124 รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน มี.ค. 2565 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
125 รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน มี.ค. 2565 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
126 รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน เมษายน 2565 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
127 รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน เมษายน 2565 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
128 รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน พ.ค. 2565 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
129 รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน พ.ค. 2565 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
130 รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน มิ.ย. 65 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
131 รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน มิ.ย. 65 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
132 มาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน กค.65 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
133 มาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน กค.65 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
134 รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน ส.ค. 2565 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
135 รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน ส.ค. 2565 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
136 รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
137 รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 นโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 6  
2 นโยบายกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 6  
3 สรุปข้อความสำคัญ แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2556-2559 (ปรับปรุงครั้งที่ 7) และทิศทางของยุทธศาตร์ กฟภ. พ.ศ.2560-2563 6  
4 ภาพรวมทิศทางและยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558) 6  
5 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและคุ้มครองให้ความเป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเบาะแส ี่ 6  
6 นโยบายการบริหารและพัฒนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4S-12 Strategies ี่ 6  
7 นโยบายการบริหารและพัฒนา กฟภ. 6  
8 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี 6  
9 นโยบายการบริหารและการพัฒนา กฟภ.โดยผวก.คนที่14 นายสมพงษ์ ปรีเปรม ี่ 6  
10 นโยบายกำกับดูแลกิจการทีดี ปี 2559 ี่ 6  
11 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารของ กฟภ. ระยะที่ 3 พ.ศ. 2556-2560 6  
12 แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2557-2566 6  
13 สรุปความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์และแผนแม่บทของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 6  
14 นโบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต 6  
15 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและคุ้มครองให้ความเป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเบาะแส 6  
16 นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 6  
17 นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 ี่ 6  
18 นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต ปี 2560 ี่ 6  
19 นโยบายการขับเคลื่อนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4.0 6  
20 แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ.ปี 2560-2564 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯ 
21 นโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ี่ 6  
22 แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีป้องกันและปรามปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. (พ.ศ.2560-2561)  สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯ 
23 แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562) สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯ 
24 นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ี่ 6  
25 แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั้นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (พ.ศ.56-56) (ทบทวนครั้งที่2 พ.ศ. 2562) สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯ 
26 แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563-2567 (เอกสารแผ่นพับ) สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯ 
27 นโยบายโครงการสำนักงานสีเขียว กฟจ.อบ. ประจำปี 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
28 นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาระบบส่งและระบบจำหน่ายระยะที่2(คพจ.2) แผนงานที่4 ปี2564 ครั้งที่ 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
2 งบลงทุนหมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (I.19) ของ กฟฉ.2 7  
3 อนุมัติจัดงานเข้าโครงการและเปิดงานโครงการ คฟม. ปี 2558 ครั้งที่ 1 7  
4 งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเมืองราษฎรรายใหม่ (คฟม.) ของ กฟฉ.2 7  
5 งานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ (I.07) ของ กฟฉ.2 7  
6 อนุมัติจัดสรรงบลงทุนงานโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่าย (คปจ.)ปี 2558 7  
7 งบปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ของ กฟฉ.2 7  
8 อนุมัติจัดงานเข้าโครงการและเปิดงานโครงการ คฟม. ปี 2558 ครั้งที่ 3 7  
9 งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกลไม่มีไฟฟ้าใช้ (คฟก.) ของ กฟฉ.2 7  
10 อนุมัติเปิดงานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 7  
11 ขอให้เร่งรัดเปิดงานก่อสร้างงาน กฟภ. (ครัวเรือนที่อยู่ห่างไกล) ครั้งที่ 1 ปี 2558 7  
12 ขอให้บันทึกงบประมาณงานตามโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล (คฟก.) ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 2 ) 7  
13 อนุมัติจัดงานเข้าโครงการและเปิดงานโครงการ คฟม. ปี 2558 ครั้งที่ 5 7  
14 อนุมัติเปิดงานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2 7  
15 ขอให้เปิดงานก่อสร้างและบันทึกงบประมาณงานตามโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล (คฟก.) ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 3 ) 7  
16 แผนปฏิบัติการ กฟฉ.2 ประจำปี 2558 7  
17 แจ้งโอนงบประมาณทำการประจำปี 2560 7  
18 แผนปฏิบัติการ กฟจ.อบ. 2560 7  
19 เป้าหมายค่าเกณฑ์ชี้วัดทางการเงิน ประจำปี 2560 ของหน่วยงานในสังกัด กฟฉ.2 7  
20 ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งานย้ายแนว ปี 2560 7  
21 การจัดสรรงบประมาณทำการ ประจำปี 2561 กองบัญชี 
22 ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณสำหรับงานย้ายแนวระบบจำหน่ายประจำปี 2560 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 
23 อนุมัติจัดสรรงบประมาณงานโครงการพัฒนาระบบส่ง และจำหน่ายระยะที่ 1 (คพจ.1) แผนงานที่ 4 ปี 2561 ครั้งที่ 1 
24 อนุมัติจัดสรรงบประมาณงานโครงการพัฒนาระบบส่ง และจำหน่ายระยะที่ 1 (คพจ.1) แผนงานที่ 4 ปี 2561 ครั้งที่ 3 
25 อนุมัติจัดสรรงบประมาณงานโครงการพัฒนาระบบส่ง และจำหน่ายระยะที่ 1 (คพจ.1) แผนงานที่ 4 ปี 2561 ครั้งที่ 4 
26 อนุมัติจัดสรรงบประมาณงานโครงการพัฒนาระบบส่ง และจำหน่ายระยะที่ 1 (คพจ.1) แผนงานที่ 4 ปี 2561 ครั้งที่ 5 
27 ขออนุมัติบันทึกงบประมาณงานย้ายแนวระบบจำหน่ายประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 
28 ขออนุมัติหลักการจัดสรรงบประมาณสำหรับงานย้ายแนวระบบจำหน่ายประจำปี 2561 ครั้งที่ 3 
29 อนุมัติจัดสรรงบประมาณงานโครงการพัฒนาระบบส่ง และจำหน่ายระยะที่ 1 (คพจ.1) แผนงานที่ 4 ปี 2561 ครั้งที่ 6 
30 แผนปฎิบัติ ปี2561 
31 ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณงานตามโครง (คพจ.1) ในพื้นที่ กฟฉ.2 (งานติดตั้งคาปาซิเตอร์แรงสูงในพื้นที่ กฟฉ.2 ปี 2561 
32 อนุมัติจัดสรรงบประมาณงานโครงการพัฒนาระบบส่ง และจำหน่ายระยะที่ 1 (คพจ.1) แผนงานที่ 4 ปี 2561 ครั้งที่ 7 
33 ขออนุมัติหลักการจัดสรรงบประมาณสำหรับงานย้ายแนวระบบจำหน่ายประจำปี 2561 ครั้งที่ 4 
34 อนุมัติจัดสรรงบประมาณงานโครงการพัฒนาระบบส่ง และจำหน่ายระยะที่ 1 (คพจ.1) แผนงานที่ 4 ปี 2561 ครั้งที่ 8 
35 ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณงานตามโครงการ (คพจ.1) ในพื้นที่ กฟฉ.2 (งานติดตั้งโหลดเบรกสวิตซ์ SF RCS จำนวน 22 งาน (รอบที่ 1 ) 
36 ขออนุมัติหลักการจัดสรรงบประมาณสำหรับงานย้ายแนวระบบจำหน่ายประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 
37 อนุมัติจัดสรรงบประมาณงานโครงการพัฒนาระบบส่ง และจำหน่ายระยะที่ 1 (คพจ.1) แผนงานที่ 4 ปี 2561 ครั้งที่ 10 
38 อนุมัติจัดสรรงบประมาณงานโครงการพัฒนาระบบส่ง และจำหน่ายระยะที่ 1 (คพจ.1) แผนงานที่ 4 ปี 2561 ครั้งที่ 11 
39 งบประมาณจัดสรร กฟจ.อบ.และกฟส.ในสังกัด ประจำปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
40 แผนด้าน Customer_62 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
41 แผนด้าน Internal Process_62 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
42 แผนด้าน Learning and Growth_62 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
43 แผนปฎิบัติด้าน Goal_62 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
44 ขออนุมัติจัดงานเข้าโครงการและเปิดงานก่อสร้าง คฟม.2 ปี 63 ครั้งที่ 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
45ขออนุมัติจัดงานเข้าโครงการและเปิดงานก่อสร้าง คฟม.2 ปี 63 ครั้งที่ 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
46 อนุมัติจัดสรรงบประมาณงานโครงการพัฒนาระบบส่ง และจำหน่ายระยะที่ 1 (คพจ.1) แผนงานที่ 4 ปี 2563 ครั้งที่ 1 
47 ขออนุมัติจัดงานเข้าโครงการและเปิดงานโครงการ คขก.2 ปี 2563 ครั้งที่ 1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
48 ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณงานโครงการ คฟม.2 ปี 2563 ครั้งที่ 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
49 ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณงานโครงการ คฟม.2 ปี 2563 ครั้งที่ 5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
50 ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณงานโครงการ คฟม.2 ปี 2563 ครั้งที่ 6 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
51 ขออนุมัติจัดสรรงบชประมาณงานโครงการ คฟม.2 ปี 2563 ครั้งที่ 7 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
52 งบประมาณทำการประจำปี 2563 รวมการไฟฟ้าในสังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
53 นำส่งงบประมาณทำการประจำปี 2563 กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
54 แผนปฏิบัติการด้านกระบวนการภายใน ประจำปี 2563 Internal process การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
55 แผนปฏิบัติการด้านการเรียนรู้และพัฒนา ประจำปี 2563 Learning And Growth การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
56 แผนปฏิบัติการด้านเป้าหมายองค์กร ประจำปี 2563 Goal การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
57 แผนปฏิบัติการด้านลูกค้า ประจำปี 2563 Customer การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
58 ขออนุมัติจัดสรรงบชประมาณงานโครงการ คฟม.2 ปี 2563 ครั้งที่ 7 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
59 งบประมาณทำการ ประจำปี 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
60 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาระบบส่งและระบบจำหน่ายระยะที่2(คพจ.2) แผนงานที่4 ปี2564 ครั้งที่ 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
61 อนุมัติจัดงานเข้าแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ประจำปี 2564 ครั้งที่1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
62 อนุมัติจัดงานเข้าแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ประจำปี 2564 ครั้งที่2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
63 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาระบบส่งและระบบจำหน่ายระยะที่2(คพจ.2) แผนงานที่4 ปี2564 ครั้งที่ 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
64 แผนปฏิบัติการ กฟจ.อบ.ประจำปี 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
65 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาระบบส่งและระบบจำหน่ายระยะที่2(คพจ.2) แผนงานที่4 ปี2564 ครั้งที่ 5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
66 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาระบบส่งและระบบจำหน่ายระยะที่2(คพจ.2) แผนงานที่4 ปี2564 ครั้งที่ 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
67 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาระบบส่งและระบบจำหน่ายระยะที่2(คพจ.2) แผนงานที่4 ปี2564 ครั้งที่ 6 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
68 บันทึกจัดสรรงบประมาณงานโครงการพัฒนาระบบส่ง และจำหน่ายระยะที่ 2 (คพจ.2) แผนงานที่ 4 ปี 2565 ครั้งที่ 1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
69 ขออนุมัติแผนงานและงบประมาณงานจ้างเหมาเอกชนตัด-ลิดรอนต้นไม้ แบบเฉพาะคราว แผนงานที่2 (เพิ่มเติม) ประจำปี 2565 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
70 ขออนุมัติแผนงานและงบประมาณงานจ้างเหมาเอกชนตัด-ลิดรอนต้นไม้ แบบเฉพาะคราว แผนงานที่ 3 ประจำปี 2565 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
71 ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟประจำปี 2565 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
72 งบประมาณทำการ ประจำปี 2565 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
73 แผนปฏิบัติการ กฟจ.อุบลราชธานี ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
74 แผนปฏิบัติการ กฟจ.อุบลราชธานี ประจำปี 2565 ทบทวนครั้งที่ 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พรบ.ข้อมูลข่าวสาร กฟจ.อบ.ประจำปี2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
2 คู่มือผู้ใช้ไฟสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม 8  
3 การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและการใช้สายดิน 8  
4 คู่มือความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าและการปฐมพยาบาลผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูด 8  
5 คู่มือความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าในสภาวะน้ำท่วม 8  
6 คู่มือผู้ใช้ไฟประเภทบ้านที่อยู่อาศัย 8  
7 บันทึกคำสั่ง กฟจ.อบ. แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กฟจ.อุบลราชธานี 8  
8 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภุมิภาคอุบลราชธานี 8  
9 คู่มือบริการประชาชน การขอติดตั้งมิเตอร์เขตชนบท กรณีชำระค่าธรรมเนียม ก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน 8  
10 คู่มือบริการประชาชน การขอติดตั้งมิเตอร์เขตชนบท กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม 8  
11 คู่มือบริการประชาชน การขอติดตั้งมิเตอร์เขตเมือง กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน 8  
12 คู่มือบริการประชาชน การขอติดตั้งมิเตอร์เขตเมือง กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม 8  
13 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 8  
14 บันทึก เรื่องการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560 8  
15 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการรับฟังเสียงลูกค้าทางสื่อสังคมออนไลน์ 8  
16 คู่มือแนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 8  
17 คู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ใช้งานและจัดการข้อมูล 8  
18 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
19 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานข้อมูลข่าวสาร กฟจ.อบ.ปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
20 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์พรบ.ข้อมูลข่าวสาร กฟจ.อบลราชธานี ปี2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
21 กระบวนการสับเปลี่ยนมิเตอร์กรณีมิเตอร์ชำรุด ผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย(ขนาดไม่เกิน 30แอมป์แปร์) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
22 การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (นิติบุคคล) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
23 การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา) 
24 การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (นิติบุคคล) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
25 การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (บุคคลธรรมดา) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
26 การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีการตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (นิติบุคคล) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
27 การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีการตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (บุคคลธรรมดา) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
28 การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (นิติบุคคล) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
29 การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
30 การจ่ายคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า (กรณียกเลิการใช้ไฟฟ้า) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
31 การต่อกลับการใช้ไฟฟ้านอกเขตชุมชน กรณีถูกงดจ่ายไฟ (ในและนอกเวลาทำการ) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
32 การต่อกลับการใช้ไฟฟ้าในเขตชุมชน กรณีถูกงดจ่ายไฟ (ในและนอกเวลาทำการ) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
33 การต่อกลับการใช้ไฟฟ้าผู้ใช้ไฟรายใหญ่ กรณีถูดงดจ่ายไฟ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
34 การยกเลิกการใช้ไฟฟ้า (กรณีมิเตอร์ขนาดไม่เกิน 30แอมป์แปร์) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 10  

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 มติคณะรัฐมนตรี : การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นายปฏิคม วงษ์สุวรรณ) 11  
2 มติคณะรัฐมนตรี : ขอความเห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกู้เงินระยะสั้นประเภทกู้เบิกเงินเกินบัญชี 11  
3 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 7/2559 11  
4 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 7/2559 11  
5 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 8/2559 11  
6 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 8/2559 11  
7 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 8/2559 11  
8 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 8/2559 11  
9 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 8/2559 11  
10 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 8/2559 11  
11 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 8/2559 11  
12 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 8/2559 11  
13 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 8/2559 11  
14 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 8/2559 11  
15 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 8/2559 11  
16 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 8/2559 11  
17 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 8/2559 11  
18 มติคณะรัฐมนตรี : โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 1 11  
19 - มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 10/2559 11  
20 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 10/2559 11  
21 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 10/2559 11  
22 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 10/2559 11  
23 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 10/2559 11  
24 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 11/2559 11  
25 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 11/2559 11  
26 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 11/2559 11  
27 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 12/2559 11  
28 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 12/2559 11  
29 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 12/2559 11  
30 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 12/2559 11  
31 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 12/2559 11  
32 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 12/2559 11  
33 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 12/2559 11  
34 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 12/2559 11  
35 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 12/2559 11  
36 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 12/2559 11  
37 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 12/2559 11  
38 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 12/2559 11  
39 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 13/2559 11  
40 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 13/2559 11  
41 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่1/2560 11  
42 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่1/2560 11  
43 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่1/2560 11  
44 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่1/2560 11  
45 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่1/2560 11  
46 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่1/2560 11  
47 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่1/2560 11  
48 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่1/2560 11  
49 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 5.7การพิจารณาผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2560 11  
50 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 5.8 การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2559 ของ กฟภ. 11  
51 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 5.9 ขอความเห็นชอบแบบแสดงการเปิดเผยกความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ กฟภ. 11  
52 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 6.2 รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ปี 2560 ผลเดือน ม.ค.-มี.ค.2560 ประจำเดือน เม.ย.2560 11  
53 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 6.3 รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ. ไตรมาสที่1/2560 11  
54 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 6.4 รายงานผลการประชุมกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่1/2560 11  
55 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 6.41 รายงานการจัดซื้อและจัดจ้างของคณะกรรมการบริหาร 11  
56 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 6.5 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 3/2560 11  
57 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 7/2560 วาระ 6.2 รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ.ปี 2560 ผลเดือน ม.ค.-เม.ย.2560 ประจำเดือน พ.ค.2560 11  
58 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 7/2560 วาระที่ 6.3 รายงานสถานะการบริการประชาชนหลังการขาย ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน ก.พ.2560 11  
59 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 7/2560 วาระที่ 6.8 รายงานการอนุมัติจ่ายเงินโบนัส ประจำปี 2559 แนะนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน 11  
60 มติคณะรัฐมนตรี : ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนระยะยาวใหม่ปี 2559 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 11  
61 มติคณะรัฐมนตรี : ขอความเห็นชอบปรับปรุงสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 11  
62 มติคณะรัฐมนตรี : ขอปรับเพิ่มเงินลงทุน (Cost Overrun) โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ระยะที่ 2 (น้ำหมันและน้ำสาน จังหวัดเลย) 11  
63 มติคณะรัฐมนตรี : โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางเกษตรระยะที่ 2 11  
64 มติคณะรัฐมนตรี : โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 11  
65 มติคณะรัฐมนตรี : โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 11  
66 มติคณะรัฐมนตรี : โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก (6 พื้นที่) 11  
67 มติคณะรัฐมนตรี : โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 1 11  
68 มติคณะรัฐมนตรี : แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 11  
69 มติคณะรัฐมนตรี : ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 11  
70 มติคณะรัฐมนตรี : สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 30 (ระหว่างวันที่ 12 กันยา 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560) 11  
71 ข้อสั่งการมติคณะกรรมการ กฟภ.ครั้งที่2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
72 ข้อสั่งการมติคณะกรรมการ กฟภ.ครั้งที่3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
73 มติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกาศ สอบราคาซื้อหม้อแปลง 1 รายการ เลขที่ ชส.(อบ.) 0001/2559 12  
2 ประกาศ จัดหาผู้จ้างเหมาตัด-ลิดรอนต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายแรงสูงขนาด 22kv เลขที่ อบ./ปบ.53/2559 12  
3 ประกาศ สอบราคาซื้อหม้อแปลง 1 รายการ เลขที่ ชส.(อบ.) 0002/2559 12  
4 ไม่มีการประกาศ ประกวดราคา เดือนพฤษภาคม 2559 12  
5 ประกาศ สอบราคาซื้อพัสดุอุปกรณ์ 2 รายการ เลขที่ ชส.(อบ.) 0004/2559 12  
6 ประกาศ สอบราคาซื้อคอนเหล็กเคลือบฉนวน 800 ชุด เลขที่ ชส.อบ.(ปบ.) 0005/2559 12  
7 ไม่มีการประกาศ ประกวดราคา เดือนกรกฏาคม 2559 12  
8 ประกาศ สอบราคาซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 7 รายการ เลขที่ ชส.(อบ.) 0006/2559 12  
9 ประกาศ สอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกกรีต1 รายการ เลขที่ ชส.(อบ.) 0007/2559 12  
10 ไม่มีการประกาศ ประกวดราคา เดือนกันยายน 2559 12  
11 ประกาศ สอบราคาซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทหม้อแปลงไฟฟ้า 1 รายการ เลขที่ ชส.(อบ.) 0008/2559  12  
12 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมา งานซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่ ,งานตกแต่งภายในงานครุภัณฑ์ ศูนย์บริการลูกค้า PEA SHOP ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานีเลขที่ จส.(อบ.) 0001/2559 12  
13 ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมางานตัดมิเตอร์ กรณีค้างชำระ และต่อกลับมิเตอร์ เลขที่ อบ.(บป.) 001/2560 12  
14 ประกาศ สอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต 2 รายการ เลขที่ ชส.(อบ.) 0009/2559 12  
15 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์ ติดตั้งไม้แป้นรองรับสาย,ย้าย,สับเปลี่ยน เลขที่ ซส.มต.(อบ.)0001/2559 12  
16 ประกาศ สอบราคาซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทหม้อแปลงไฟฟ้า 1 รายการ เลขที่ ชส.(อบ.) 0001/2560 12  
17 ประกาศ สอบราคาผลิตภัณฑ์คอนกรีต 2 รายการ เลขที่ ชส.(อบ.) 0002/2560 12  
18 ไม่มีการประกาศ ประกวดราคา เดือนกุมภาพันธ์ 2560 12  
19 ประกาศ สอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต 5 รายการ เลขที่ ชส.(อบ.) 0004/2560 12  
20 ประกาศ สอบราคาซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทหม้อแปลงไฟฟ้า 3 รายการ เลขที่ ชส.(อบ.) 0003/2560 12  
21 ไม่มีการประกาศ ประกวดราคา เดือนเมษายน 2560 12  
22 ไม่มีการประกาศ ประกวดราคา เดือนพฤษภาคม 2560 12  
23 ไม่มีประกาศ สอบราคา,ประกวดราคา เดือน มิถุนายน 2560 12  
24 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาเอกชน-ลิดรอนต้นไม้แบบเฉพาะคราว เลขที่ จส.(อบ./ปบ.) 0001/2560 12  
25 ประกวดราคาจ้าง จัดจ้างเอกชนตัด-ริดรอนต้นไม้ ในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 12  
26 ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟ ผู้ใช้ไฟค้างชำระ ในเขตของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 12  
27 ประกาศ การประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนตัด-ลิกรอนต้นไม้ ในเขตพื้นที่ กฟจ.อบ. ปี 2562 12  
28 ประกาศ การประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนตัด-ลิกรอนต้นไม้ ในเขตพื้นที่ กฟส.เขื่องใน. ปี 2562 12  
29 ประกาศ การประกวดราคาจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี งดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟที่ค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบ ของ กฟฟ.อุบลราชธานี ปี 2562 12  
30 เปลี่ยนแปลงแผนการ จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี งดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟที่ค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบ ของ กฟฟ.อุบลราชธานี ปี 2562 12  
31 ประกาศ การประกวดราคาจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี งดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟที่ค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบ ของ กฟส.เขื่องใน ปี 2562 12  
32 เปลี่ยนแปลงแผนการ จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี งดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟที่ค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบ ของ กฟฟ.อุบลราชธานี ปี 2562 12  
33 ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี ติดตั้งใหม่,เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์,ติดตั้งไม้แป้นฯลฯ ในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัอุบลราชธานี ปี 2562 ที่ 2 ี่ 12  
34 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟค้างชำระ ในเขตพื้นที่ กฟจ.อุบลราชธานี และ กฟย.ตาลสุม 2563 ี่ 12  
35 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกียวกับมิเตอร์ กรณี ติดตั้งใหม่ เดินสายไฟเข้า-ออกฯ ในพื้นที่ กฟจ.อุบลราชธานี และ กฟย.ตาลสุม 2563 ี่ 12  
36 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตโครงการ คพจ.1 ประจำปี 2563 
37 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อคอนสื่อสาร ี่ 12  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2563 
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 ประจำ กฟส.ม่วงสามสิบ ี่ 12  
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ประจำ กฟส.ม่วงสามสิบ 
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2558 ประจำ PEA UBON 12  
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ประจำ PEA UBON 12  
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2558 ประจำ PEA UBON 12  
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2558 ประจำ PEA UBON 12  
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558 ประจำ PEA UBON 12  
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2558 ประจำ PEA UBON 12  
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2558 ประจำ PEA UBON 12  
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558 ประจำ PEA UBON 12  
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558 ประจำ PEA UBON 12  
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558 ประจำ PEA UBON 12  
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558 ประจำ PEA UBON 12  
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558 ประจำ PEA UBON 12  
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559 PEA UBON 12  
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559 PEA UBON 12  
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559 PEA UBON 12  
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559 ประจำ PEA UBON 12  
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 ประจำ PEA UBON 12  
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559 ประจำ PEA UBON 12  
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2559 ประจำ PEA UBON 12  
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559 ประจำ PEA UBON 12  
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559 ประจำ PEA UBON 12  
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559 ประจำ PEA UBON 12  
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 ประจำ PEA UBON 12  
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 ประจำ PEA UBON 12  
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 ประจำ PEA UBON 12  
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 ประจำ กฟส.เขื่องใน 12  
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 ประจำ กฟส.ม่วงสามสิบ 12  
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ประจำ PEA UBON 12  
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ประจำ กฟส.เขื่องใน 12  
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ประจำ กฟส.ม่วงสามสิบ 12  
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 ประจำ PEA UBON 12  
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 ประจำ กฟส.เขื่องใน 12  
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 ประจำ กฟส.ม่วงสามสิบ 12  
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 ประจำ PEA UBON 12  
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 ประจำ กฟส.เขื่องใน 12  
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 ประจำ กฟส.ม่วงสามสิบ 12  
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 ประจำ PEA UBON 12  
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 ประจำ กฟส.เขื่องใน 12  
42 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 ประจำ กฟส.ม่วงสามสิบ 12  
43 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 ประจำ PEA UBON 12  
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 ประจำ กฟส.เขื่องใน 12  
45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 ประจำ กฟส.ม่วงสามสิบ 12  
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 ประจำ PEA UBON 12  
47 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 ประจำ กฟส.เขื่องใน 12  
48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 ประจำ กฟส.ม่วงสามสิบ 12  
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 ประจำ PEA UBON 12  
50 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 ประจำ กฟส.เขื่องใน 12  
51 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 ประจำ กฟส.ม่วงสามสิบ 12  
52 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 ประจำ PEA UBON 12  
53 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 ประจำ กฟส.เขื่องใน 12  
54 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 ประจำ กฟส.ม่วงสามสิบ 12  
55 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 ประจำ PEA UBON 12  
56 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 ประจำ กฟส.เขื่องใน 12  
57 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 ประจำ กฟส.ม่วงสามสิบ 12  
58 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 ประจำ PEA UBON 12  
59 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 ประจำ กฟส.เขื่องใน 12  
60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 ประจำ กฟส.ม่วงสามสิบ 12  
61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 กฟส.ม่วงสามสิบ 12  
62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 ประจำ PEA UBON 12  
63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 ประจำ กฟส.เขื่องใน 12  
64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 ประจำ PEA UBON 12  
65 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 ประจำ กฟส.เขื่องใน 12  
66 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 ประจำ กฟส.ม่วงสามสิบ 12  
67 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ประจำ PEA UBON 12  
68 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ประจำ กฟส.เขื่องใน 12  
69 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ประจำ กฟส.ม่วงสามสิบ 12  
70 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 ประจำ PEA UBON 12  
71 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 ประจำ กฟส.เขื่องใน 12  
72 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 ประจำ กฟส.ม่วงสามสิบ 12  
73 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 ประจำ PEA UBON 12  
74 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 ประจำ กฟส.เขื่องใน 12  
75 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 ประจำ กฟส.ม่วงสามสิบ 12  
76 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 ประจำ PEA UBON 12  
77 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 ประจำ กฟส.เขื่องใน 12  
78 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 ประจำ กฟส.ม่วงสามสิบ 12  
79 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 ประจำ PEA UBON 12  
80 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 ประจำ กฟส.เขื่องใน 12  
81 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 ประจำ กฟส.ม่วงสามสิบ 12  
82 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 ประจำ PEA UBON 12  
83 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 ประจำ กฟส.เขื่องใน 12  
84 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 ประจำ กฟส.ม่วงสามสิบ 12  
85 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 ประจำ PEA UBON 12  
86 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 ประจำ กฟส.เขื่องใน 12  
87 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 ประจำ กฟส.ม่วงสามสิบ 12  
88 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 ประจำ PEA UBON 12  
89 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 ประจำ กฟส.เขื่องใน 12  
90 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 ประจำ กฟส.ม่วงสามสิบ 12  
91 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ประจำ PEA UBON 12  
92 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ประจำ กฟส.ม่วงสามสิบ 12  
93 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 ประจำ PEA UBON 12  
94 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 ประจำ กฟส.เขื่องใน 12  
95 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 ประจำ กฟส.ม่วงสามสิบ 12  
96 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 ประจำ PEA UBON 12  
97 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 ประจำ กฟส.ม่วงสามสิบ 12  
98 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 ประจำ กฟส.เขื่องใน 12  
99 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 ประจำ PEA UBON 12  
100 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 ประจำ กฟส.เขื่องใน 12  
101 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 ประจำ กฟส.ม่วงสามสิบ 12  
102 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ประจำ PEA UBON 12  
103 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ประจำ กฟส.ม่วงสามสิบ 12  
104 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ประจำ กฟส.เขื่องใน 12  
105 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 ประจำ PEA UBON 12  
106 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 ประจำ กฟส.เขื่องใน 12  
107 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 ประจำ กฟส.ม่วงสามสิบ 12  
108 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 ประจำ PEA UBON 12  
109 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 ประจำ กฟส.เขื่องใน 12  
110 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 ประจำ กฟส.ม่วงสามสิบ ที่ 2 ี่ 12  
111 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 ประจำ PEA UBON 12  
112 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 ประจำ กฟส.เขื่องใน 12  
113 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 ประจำ กฟส.ม่วงสามสิบ ที่ 2 ี่ 12  
114 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 ประจำ PEA UBON ี่ 12  
115 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 ประจำ กฟส.เขื่องใน ี่ 12  
116 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 ประจำ กฟส.ม่วงสามสิบ ี่ 12  
117 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2562 ประจำ PEA UBON ี่ 12  
118 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2562 ประจำ กฟส.เขื่องใน ี่ 12  
119 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 ประจำ กฟส.ม่วงสามสิบ ี่ 6  
120 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 ประจำ PEA UBON ี่ 12  
121 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 ประจำ กฟส.เขื่องใน ี่ 12  
122 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 ประจำ PEA UBON ี่ 12  
123 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 ประจำ กฟส.เขื่องใน ี่ 12  
124 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 ประจำ กฟส.ม่วงสามสิบ ี่ 12  
125 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 ประจำ PEA UBON 
126 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 ประจำ กฟส.เขื่องใน 
127 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 ประจำ กฟส.ม่วงสามสิบ ี่ 12  
128 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 ประจำ PEA UBON 
129 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 ประจำ กฟส.เขื่องใน 
130 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 ประจำ กฟส.ม่วงสามสิบ ี่ 12  
131 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 ประจำ กฟส.เขื่องใน 
132 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 ประจำ PEA UBON 
133 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 ประจำ กฟส.ม่วงสามสิบ ี่ 12  
134 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 ประจำ PEA UBON ี่ 12  
135 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 ประจำ กฟส.เขื่องใน ี่ 12  
136 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 ประจำ กฟส.ม่วงสามสิบ ี่ 12  
137 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ประจำ PEA UBON ี่ 12  
138 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ประจำ กฟส.เขื่องใน ี่ 12  
139 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ประจำ กฟส.ม่วงสามสิบ 
140 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2563 
141 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 ประจำ กฟส.เขื่องใน 
142 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 ประจำ กฟส.ม่วงสามสิบ ี่ 13  
143 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 ประจำ PEA UBON ที่ 2 ี่ 12  
144 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 ประจำ กฟส.เขื่องใน ที่ 2 ี่ 12  
145 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 ประจำ กฟส.ม่วงสามสิบ ที่ 2 ี่ 12  
146 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 ประจำ PEA UBON 
147 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 ประจำ กฟส.เขื่องใน 
148 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 ประจำ กฟส.ม่วงสามสิบ 
149 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอม่วงสามสิบ 
150 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 ประจำ PEA UBON ี่ 12  
151 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอม่วงสามสิบ 
152 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 ประจำ PEA UBON 
153 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 
154 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2563 
155 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 
156 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 
157 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 
158 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2564 ี่ 12  
159 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ี่ 12  
160 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
161 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2564 ี่ 12  
162 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ี่ 12  
163 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ี่ 12  
164 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ี่ 12  
165 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ี่ 12  
166 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2564 ี่ 12  
167 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 
168 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ี่ 12  
169 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ี่ 12  
170 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2565 ี่ 12  
171 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ี่ 12  
172 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2565 ี่ 12  
173 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2565 ที่ 2 ี่ 12  
174 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ที่ 2 ี่ 12  
175 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ที่ 2 ี่ 12  
176 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ที่ 2 ี่ 12  
177 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ที่ 2 ี่ 12  
178 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2565 ที่ 2 ี่ 12  
179 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ที่ 2 ี่ 12  
180 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ที่ 2 ี่ 12  
181 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ที่ 2 ี่ 12  
182 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2566 ที่ 2 ี่ 12  
183 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ที่ 2 ี่ 12  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 8  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ข้อ 5(5.4) การลงโทษลดเงินเดือนและตัดเงินเดือนพนักงาน 8  
2 ข้อ 4(4.1) แจ้งโอนงบประมาณทำการประจำปี 2560 3  
3 ข้อ 4(4.2) เป้าหมายค่าเกณฑ์ชี้วัดทางการเงิน ประจำปี 2560 ของหน่วยงานในสังกัด กฟฉ.2 8  
4 ข้อ 1(1.2) วงเงินที่ได้รับจัดสรร กฟจ.อุบลราชธานี 8  
5 ข้อ 3(3.3) แผนปฏิบัติการ กฟจ.อบ.อ2560 8  
6 ข้อ 4(4.1) เป้าหมายค่าเกณฑ์ชี้วัดทางการเงิน ประจำปี 2560 ของหน่วยงานในสังกัด กฟฉ.2 3  
7 ข้อ 4(4.1)ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งานย้ายแนว ปี 2560 3  
8 ข้อ 4(4.1)ขอให้จัดสรรงบประมาณและเร่งรัดการจัดซื้อพัสดุขาดแคลน,ผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่ใช้ใน งบโครงการ (P) 8  
9 ข้อ 1(1.6) ขอจัดส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559-2560 ไตรมาสที่ 1 8  
10 ข้อ 2(2.5) กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของ PEA 8  
11 ข้อ 4(4.1) บันทึกงบประมาณโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร (คขก.2) ปี 2560 ครั้งที่ 1 8  
12 ข้อ 1 (1.1) ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2559 8  
13 ข้อ 1 (1.7) แจ้งเวียนรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2560 และรายงานผลการเดินทางไปดูงานและตรวจเยี่ยมพนักงานในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ 8  
14 ข้อ 1 (1.7) นำส่งข้อสังเกตุและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 8  
15 ข้อ 1 (1.7) นำเสนอข้อสังเกตุและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 8  
16 ข้อ 1 (1.8) รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 8  
17 ข้อ 1(1.7) นำเสนอข้อสังเกตุและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 8  
18 ข้อ 2(2.1) การปรับปรุงเงื่อนไขการวางเงินประกันการใช้ไฟฟ้า และการจ่ายคืนผลประโยชน์แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่นำเงินสดมาวางเป็นหลักประกันการใช้ไฟฟ้า 8  
19 ข้อ 2(2.1) ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม 8  
20ข้อ 2(2.2) คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้ระเบียบข้อบังคับ 8  
21 ข้อ 2(2.5) คู่มือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท.PEA) 8  
22 ข้อ 2(2.7) รายงานการประเมินผลการให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายใน 8  
23 ข้อ 3 (3.2) วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน 8  
24 ข้อ 3(3.4) ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยระเบียบพนักงาน (ฉบับที่ 23) พ.ศ.2558 8  
25 ข้อ 3(3.5) คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ.2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1-22) 8  
26 ข้อ 4(4.3) นำส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ สตภ.ไตรมาส 4/2559 8  
27 ข้อ 4(4.4) รายงานการวิเคราะห์หรือรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวมของหน่วยงาน 8  
28 ข้อ 4(4.5) รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 8  
29 ข้อ 5(5.3) ประมวลจริยธรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 8  
30 ข้อ 5(5.4) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการพิจารณาให้คุณ หรือให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน 8  
31 ข้อ 5(5.5) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน 8  
32 ข้อ 5(5.6) รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 8  
33 ข้อ 6(6.1) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 8  
34 ข้อ 6(6.2) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายในจำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน 8  
35 ข้อ 6(6.3) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 8  
36 ข้อ 6(6.4) รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ สตภ. ไตรมาส 4/2559 8  
37 ข้อ 1(1.2) แผนการจัดหาพัสดุ 8  
38ข้อ 1(1.3) ประกาศประกวดราคา-สอบราคา 8  
39ข้อ 1(1.4) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 8  
40ข้อ 1(1.5) สรุปผลตามแบบ สขร.1 8  
41 ข้อ 1(1.6) ผลการจัดหาพัสดุ 8  
42 ข้อ 2(2.3) รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ 8  
43 ข้อ 2(2.4) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการบริการ 8  
44 ข้อ 2(2.6) รายงานผลการดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียน ไตรมาส 1/2560 8  
45 ข้อ 3(3.1) โครงสร้างและการจัดหน่วยงาน 8  
46 ข้อ 3(3.6) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2559 8  
47 ข้อ 4(4.1) งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 8  
48 ข้อ 5(5.1) คุณสมบัติทั่วไป คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และสถานที่ปฏิบัติงานสังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (อุบลราชธานี) ภาค2 8  
49 ข้อ 5(5.2) ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนและสถานที่สอบ สังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (อุบลราชธานี) ภาค2 8  
50 ข้อ 3(3.6) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ ประจำปี 2560 ไตรมาส 1 8  

สัญญาอื่นๆ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี ติดตั้งใหม่ เดินสายไฟเข้า-ออกฯ ในเขตรับผิดชอบของ กฟจ.อบ.และ กฟย.ตาลสุม ปี 2563 ี่ 13  
2 สัญญา จ้างเหมาเดินสายเข้า-ออกมิเตอร์ ติดตั้งไม้แป้นรองรับสาย ติดตั้ง-ตัดกลับ-ต่อกลับ งาานปรับปรุง,ย้าย,สับเปลี่ยนและถอนคืนมิเตอร์ เลขที่ จ.อบ.(บป.)002/2559 13  
3 สัญญา จ้างเหมาเดินสายเข้า-ออกมิเตอร์ ติดตั้งไม้แป้นรองรับสาย ติดตั้ง-ตัดกลับ-ต่อกลับ งาานปรับปรุง,ย้าย,สับเปลี่ยนและถอนคืนมิเตอร์ เลขที่ จ.อบ.(บป.)003/2559 13  
4 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฎิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ เลขที่ จ.อบ.(บป.) 002/2559 13  
5 ไม่มีการจัดทำสัญญาซื้อ/จ้าง เดือน มีนาคม 2559 13  
6 ไม่มีการจัดทำสัญญาซื้อ/จ้าง เดือน เมษายน 2559 13  
7 สัญญาซื้อขายพัสดุ ที่ ซ.ฉ.2-1/2559 สอบราคาซื้อหม้อแปลงจำนวน 1 ราย (ซส.(อบ.)0001/2559) 13  
8 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่าย เลขที่ จ.ฉ.2 อบ.(ปบ.) 01/2559 13  
9 ไม่มีการจัดทำสัญญาซื้อ/จ้าง เดือน มิถุนายน 2559 13  
10 ไม่มีการจัดทำสัญญาซื้อ/จ้าง เดือน กรกฎาคม 2559 13  
11 สัญญาซื้อขายพัสดุ เลขที่ ช.ฉ.2-2/2559 13  
12 สัญญาซื้อขายพัสดุ เลขที่ ช.ฉ.2-3/2559 13  
13 สัญญาซื้อขายพัสดุ ที่ ซ.ฉ.2-04/2559 13  
14 ไม่มีการจัดทำสัญญาซื้อ/จ้าง เดือน กันยายน 2559 13  
15 สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งคอนสื่อสาร ที่ ซ.ฉ.2 อบ.(ปบ.)06/2559 จัดซื้อพร้อมติดตั้งคอนเหล็กเคลือบฉนวน 13  
16 สัญญา ซ.ฉ.2-06/2559 สอบราคาจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทหม้อแปลง จำนวน 7 รายการ (ซส.(อบ.)0006/2559) 13  
17 สัญญาจ้างเหมางานซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่ตกแต่งภายในงานครุภัณฑ์ ศูนย์บริการลูกค้า PEA Shop ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุบลราชธานี ที่ จส.(อบ.)0001/2559 13  
18 สัญญาซื้อขายพัสดุ ที่ ซ.ฉ.2-07/2559 13  
19 สัญญาซื้อขายพัสดุ ที่ ซ.ฉ.2-08/2559 13  
20 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ เลขที่ จ.อบ.(บป.) 001/2560 13  
21 สัญญาซื้อขายพัสดุ ที่ ซ.ฉ.2-09/2559 สอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 2 รายการ (ซส.(อบ.)0009/2559) 13  
22 สัญญา จ.1-จ.2/2560 จ้างเหมางานติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์ ติดตั้งไม้แป้นรองรับสาย,ย้าย,สับเปลี่ยน,เพิ่ม-ลดขนาดฯ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 13  
23 สัญญาซื้อขายพัสดุ ที่ ช.ฉ.2-01/2560 13  
24 สัญญาซื้อขายพัสดุ ที่ ช.ส.(อบ.)0002/2560 13  
25 ไม่มีการจัดทำสัญญาซื้อ/จ้าง เดือน เมษายน 2560 13  
26 สัญญาซื้อขายพัสดุ ที่ ซ.ฉ.2-004/2560 สอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 5 รายการ(ซส.(อบ.)0004/2560) 13  
27 สัญญาซื้อพัสดุ ที่ ซส.(อบ.)003-004/2560 สอบราคาซื้อพัสดุไฟฟ้าประเภทหม้อแปลงจำนวน 3 รายการ 13  
28 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ประจำปี 2561 ตามสัญญาเลขที่ จ.ฉ.2/อบ.(ปบ.)001/2561 13  
29 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ประจำปี 2561 ตามสัญญาเลขที่ จ.ฉ.2/อบ.(ปบ.)002/2561 13  
30 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์กรณีงดจ่ายไฟ ผู้ใช้ค้างชำระฯ ตามสัญญาเลขที่ ปก.อบ.e-bid 001/2560 13  
31 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์ ติดตั้งไม้แป้นรอรับฯ ตามสัญญาเลขทีี่ ปก.อบ.(มต.) e-bid 002/2560 
32 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด กฟจ.อบ. จ.อบ.บห.003/2562 ี่ 13  
33 สัญญาจ้างเหมาเอกชนตัด-ลิกรอนต้นไม้ใน พื้นที่ กฟจ.อบ.ปี 2562 เลขที่ จ.ฉ.2/อบ(ปบ.)001/2562 13 
34 สัญญาเหมาเอกชนตัด-ลิกรอนต้นไม้ ในเขตพื้นที่ กฟส.ม่วงสามสิบ. ปี 2562 ฉ.2 จ.มสส.(กป.)148/2561 13 
35 สัญญาเหมาเอกชนตัด-ลิกรอนต้นไม้ ในเขตพื้นที่ กฟส.เขื่องใน. ปี 2562 จ.ขน.(ต.) 001/2562 13 
36 สัญญา จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี งดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟที่ค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบ ของ กฟส.เขื่องใน ปี 2562 (จ.(ขน.) บง.001/2562 13 
37 สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จ.อบ.บห.002/2562 ี่ 13  
38 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี ติดตั้งใหม่,เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์,ติดตั้งไม้แป้นฯ ในเขตรบผิดชอบของ กฟจ.อุบลราชธานี,กฟย.ตาลสุม ปี2562 เลขที่ ปก.อบ.(มต) e-bid 001/2562 13 
39 สัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลง ที่.จ.(มป.) 01/2562 ี่ 13  
40 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี งดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟฟ้าที่ ค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบของ กฟฟ.จ.อุบลราชธานี ปี 2562 13 
41 สัญญาจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย กฟจ.อบ.ประจำปี 2563 ี่ 13  
42 สัญญาจ้างเหมาจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี ติดตั้งใหม่,เดินสายไฟ-เข้ออก ในพื้นที่ กฟจ.อบ. และ กฟย.ตาลสุม ปี 2563 ี่ 13  
43 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี งดจ่ายไฟค้างชำระในเขตพื้นที่ กฟจ.อบ.และ กฟย.ตาลสุม ประจำปี 2563 ี่ 13  
44 ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตโครงการ คพจ.1 ประจำปี 2563 ี่ 13  
45 สัญญาซื้อขายคอนสื่อสาร จ.อบ.(บห.) 002/63 ี่ 13  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 8  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สัญญาซื้อขาย คอนสื่อสารและอุปกรณ์ประกอบ จ.อบ.(บห.)002/63 ี่ 13  
2 สัญญาซื้อขายคอนสื่อสาร และอุปกรณ์ประกอบ ฉ.2 อบ.(บห.) 002/63 ี่ 13  
3 ประกาศ การประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนตัด-ลิกรอนต้นไม้ ในเขตพื้นที่ กฟจ.อบ. ปี 2562 ที่ 2 ี่ 12  
4 ประกาศ การประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนตัด-ลิกรอนต้นไม้ ในเขตพื้นที่ กฟส.เขื่องใน. ปี 2562 ที่ 2 ี่ 12  
5 ประกาศ การประกวดราคาจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี งดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟที่ค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบ ของ กฟฟ.อุบลราชธานี ปี 2562 ที่ 2 ี่ 12  
6 เปลี่ยนแปลงแผนการ จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี งดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟที่ค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบ ของ กฟฟ.อุบลราชธานี ปี 2562 ที่ 2 ี่ 12  
7 ประกาศผลพิจารณา การประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนตัด-ลิกรอนต้นไม้ ในเขตพื้นที่ กฟส.ม่วงสามสิบ ปี 2562 ที่ 2 ี่ 12  
8 ประกาศ การประกวดราคาจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี งดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟที่ค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบ ของ กฟส.เขื่องใน ปี 2562 ที่ 2 ี่ 12  
9 ประกาศผลพิจารณา การประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนตัด-ลิกรอนต้นไม้ ในเขตพื้นที่ กฟจ.อบ. ปี 2562 ที่ 2 ี่ 12  
10 ประกาศ ผลการพิจารณาราคาจ้างเหมาเอกชนตัด-ลิกรอนต้นไม้ ในเขตพื้นที่ กฟส.เขื่องใน. ปี 2562 ที่ 2 ี่ 12  
11 สัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาสวน กฟจ.อบ.จ.อบ.บห.004/2562 ี่ 13  
12 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด กฟจ.อบ. จ.อบ.บห.003/2562 ี่ 13  
13 ประกาศผลพิจารณา การประกวดราคาจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี งดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟที่ค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบ ของ กฟส.เขื่องใน ปี 2562 ที่ 2 ี่ 12  
14 สัญญาจ้างเหมาเอกชนตัด-ลิกรอนต้นไม้ใน พื้นที่ กฟจ.อบ.ปี 2562 เลขที่ จ.ฉ.2/อบ(ปบ.)001/2562 ที่ 2 ี่ 13  
15 สัญญาเหมาเอกชนตัด-ลิกรอนต้นไม้ ในเขตพื้นที่ กฟส.ม่วงสามสิบ. ปี 2562 ฉ.2 จ.มสส.(กป.)148/2561 ที่ 2 ี่ 13  
16 สัญญาเหมาเอกชนตัด-ลิกรอนต้นไม้ ในเขตพื้นที่ กฟส.เขื่องใน. ปี 2562 จ.ขน.(ต.) 001/2562 ที่ 2 ี่ 13  
17 สัญญา จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี งดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟที่ค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบ ของ กฟส.เขื่องใน ปี 2562 (จ.(ขน.) บง.001/2562 ที่ 2 ี่ 13  
18 เปลี่ยนแปลงแผนการ จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี งดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟที่ค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบ ของ กฟฟ.อุบลราชธานี ปี 2562 ที่ 2 ี่ 12  
19 ยกเลิกแผนการ จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี งดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟที่ค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบ ของ กฟฟ.อุบลราชธานี ปี 2562 ที่ 2 ี่ 12  
20 ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี ติดตั้งใหม่,เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์,ติดตั้งไม้แป้นฯลฯ ในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัอุบลราชธานี ปี 2562 ที่ 2 ี่ 12  
21 สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย กฟจ.อบ. จ.อบ.บห.002/2562 ี่ 13  
22 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี ติดตั้งใหม่,เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์,ติดตั้งไม้แป้นฯ ในเขตรบผิดชอบของ กฟจ.อุบลราชธานี,กฟย.ตาลสุม ปี2562 เลขที่ ปก.อบ.(มต) e-bid 001/2562 ที่ 2 ี่ 13  
23 ประกาศผลพิจารณา การประกวดราคาจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี งดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟที่ค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบ ของ กฟฟ.อุบลราชธานี ปี 2562 ที่ 2 ี่ 12  
24 ประกาศผลพิจารณาการประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี ติดตั้งใหม่ เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์,ติดตั้งไม้แป้นฯ ในเขตรับผิดชอล กฟจ.อุบลราชธานี ,กฟย.ตาลสุม ปี 2562 ที่ 2 ี่ 12  
25 สัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลง ที่.จ.(มป.) 01/2562 ี่ 13  
26 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี งดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟฟ้าที่ ค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบของ กฟฟ.จ.อุบลราชธานี ปี 2562 ที่ 2 ี่ 13  
27 ประกาศการประกวดการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี ตัด-ติดกลับมิเตอร์ ในเขตพื้นที่ กฟจ.อบ.และ กฟย.ตาสสุม ปี 2563 ี่ 12  
28 ประกาศผลพิจารณาจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย ปี 2563 ี่ 12  
29 ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี ติดตั้งใหม่,เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์,ติดตั้งไม้แป้นฯลฯ ในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัอุบลราชธานี ปี 2562 ี่ 12  
30 ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา การประกวดจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีติดตั้งใหม่ เดินสายไฟเข้า-ออกมิเตอร์ ของ กฟจ.อบ.และกฟย.ตาลสุม ปี 2563 
31 สัญญาจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย กฟจ.อบ.ประจำปี 2563 ี่ 13  
32 ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาประกวดการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี ตัด-ติดกลับ ในเขตพื้นที่ กฟจ.อบ.และกฟย.ตาลสุม 2563 ี่ 12  
33 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี ติดตั้งใหม่ ในเขต กฟจ.อบ. และ กฟย.ตาลสุม ปี 2563 ี่ 13  
34 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงนเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี งดจ่ายไฟค้างชำระ ในเขตพื้นที่ กฟจ.อบ.และ กฟย.ตาลสุม ี่ 13  
35 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตโครงการ คพจ.1 ประจำปี 2563 ี่ 12  
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตดครงการ คพจ.1 ประจำปี 2563 
37 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อคอนสื่อสาร ี่ 12  
38 ประกวดราคาซืว้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตโครงการ คพจ.1 ประจำปี 2563 ี่ 13  
39 ประกาศผลพิจารณาผู้ชนะจัดซื้อคอนสื่อสาร ี่ 12  
40 สัญญาซื้อขายคอนสื่อสาร จ.อบ.(บห.)002/2563 ี่ 13  
41 ผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด กฟจ.อบ. ประจำปี 2564 
42 ผลพิจารณาผู้ชนะจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย กฟจ.อบ.ประจำปี 2564 ี่ 12  
43 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด กฟจ.อบ. ประจำปี 2563 ี่ 13  
44 ประกาศ ประกวดจ้างเหมาจ้างบุคคลภายนอกเข้ามาปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ (ติดตั้งมิเตอร์) ประจำปี 2564 
45 สัญญาจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2564 ี่ 13  
46 จ้างเหมาบุคคลภายนอกแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าผ่านโปรแกรมระบบหนังสือแจ้งเตือน ปี 2564 ี่ 12  
47 ผลพิจารณา ประกวดจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ (ติดตั้งมิเตอร์) ปี 2564 
48 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเข้ามาปฏิบัติเกียวกับมิเตอร์ (ติดตั้งมิเตอร์) ปี 2564 
49 ประกาศ ผลพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอกแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าฯ ปี 2564 
50 สัญญาจ้างบริการแจ้งเดือนงดจ่ายไฟ จ.อบ.บป.1/2564 
51 ประกาศจัดจ้างเหมาค่าแรงปรับปรุงระบบจำหน่าย ดครงการ คพจ.1.3 ช่วงบ้านหนองหว้า ี่ 12  
52 ผลพิจาณา จัดจ้างเหมาค่าแรงปรับปรุงระบบจำหน่าย ดครงการ คพจ.1.3 ช่วงบ้านหนองหว้า ี่ 12  
53 สัญญาจ้างเหมาค่าแรงปรับปรุงระบบจำหน่าย ดครงการ คพจ.1.3 ช่วงบ้านหนองหว้า ี่ 13  
54 ประกาศเชิญชวนจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย กฟจ.อบ. ปี 2565 ี่ 12  
55 ประกาศเชิญชวนจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษความสะอาดบริเวณสำนักงาน และอาคาร กฟจ.อบ. ที่ 2 ี่ 12  
56 ประกาศเชิญชวนจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ติดตั้งใหม่ฯ กฟจ.อบ.ปี 2565 ี่ 12  
57 ผลพิจารณาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน กฟจ.อบ. ี่ 12  
58 ผลพิจารณาผู้ชนะจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย กฟจ.อบ.ปี 2565 ี่ 12  
59 ประกาศเชิญชวนจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนไฟฟ้า ปี2565 ี่ 12  
60 ประกาศเเช่าที่อาคารพร้อมที่ดิน เพื่่อเป็นสำนักงาน กฟย.ตาลสุม ปี 2565-2567 ี่ 12  
61 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน กฟจ.อบ.ประจำปี 2565 ี่ 13  
62 สัญญาจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย กฟจ.อบ.ประจำปี 2565 ี่ 13  
63 ผลพิจารณาผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ติดตั้ง่ใหม่ กฟจ.อบ.ปี 2565 ี่ 12  
64 ผลการพิจารณาผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลภายนอกส่งหนังสือแจ้งเดือนค่าไฟฟ้า ปี 2565 ี่ 12  
65 ประกาศเช่าที่ดิน เพื่อใช้เป็นพื้นที่จัดเก็บผลิตภัณฑ์คอนกรีต ของ กฟจ.อบ ประจำปี 2565 ี่ 12  
66 สัญญาเช่าอาคารพร้อมที่ดินเพื่อใช้เป็นสำนักงาน กฟย.ตาลสุม ปี 2565 ที่ 2 ี่ 12  
67 ผลการพิจารณาผู้ชนะเช่าที่ดินเพื่อใช้เก็บผลิตภัณฑ์คอนกรีต กฟจ.อบ. ี่ 12  
68 สัญญาเช่าที่ดิน เพื่อใช้จัดเก็บผลิตภัณฑ์คอนกรีต กฟจ.อบ. ประจำปี 2565 ี่ 13  
69 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ติดตั้งใหม่ กฟจ.อบ.ปี 2565 ี่ 13  
70 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า ปี 2565 ี่ 13  
71 ผลพิจารณาผู้ชนะค่าเช่าอาคารพร้อมที่ดิน เพื่อใช้เป็นสำนักงาน กฟย.ตส.ปร 2565-2567 ี่ 12  
72 ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ งดจ่ายไฟ ปี 2565 
73 ผลพิจารณาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ งดจ่ายไฟ ปี 2565 ี่ 12  
74 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ งดจ่ายไฟ ปี 2565 
75 จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 2566 ที่ 2 ี่ 12  
76 จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุราชธานี ปี 2566 ที่ 2 ี่ 12  
77 จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2566 ที่ 2 ี่ 12  
78 จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2566 ที่ 2 ี่ 12  
79 จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2566 ที่ 2 ี่ 13  
80 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับติดตั้ง,เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์ ปี 2566 กฟจ.อบ.และ กฟย.ตาลสุม ที่ 2 ี่ 12  
81 เช่าที่ดินเพื่อเป็นพื้นที่จัดเก็บคอนกรีต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2566 ที่ 2 ี่ 12  
82 จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2566 ที่ 2 ี่ 13  
83 เช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่จัดเก็บคอนกรีต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2566 ที่ 2 ี่ 12  
84 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์,เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์ ปี 2566 กฟจ.อบ.และ กฟย.ตาลสุม ที่ 2 ี่ 12  
85 เช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นพื้นที่จัดเก็บคอนกรีต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2566 ที่ 2 ี่ 13  
86 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับติดตั้งมิเตอร์,เดินสายเข้า-ออก มิเตอร์ ปี 2566 กฟจ.อบ.และ กฟย.ตาลสุม ที่ 2 ี่ 13