พิมพ์  

โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 โครงสร้างองค์กร ม.7 (1) 1  
2 ดัชนีรวม 

อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 อำนาจหน้าที่ ม.7 (2) 2  

สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
2 ประวัติความเป็นมา 
3 ผู้บริหาร 
4 สถานที่ติดต่อ ม.7 (3) 3  

กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับผู้ที่ยื่นขอขายไฟฟ้าไว้ในระบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) เดิม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2558 ที่ 1 แฟ้ม 4 
2 ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (สำหรับการรับซื้อไฟฟ้าให้ครบ 100 เมกะวัตต์) พ.ศ. 2557 ที่ 1 แฟ้ม 4 
3 ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับผู้ที่ยื่นขอขายไฟฟ้าไว้ในระบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ่้า (Adder) เดิม พ.ศ.2557 ที่ 1 แฟ้ม 4 
4 ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ Feed-in Tariff (ไม่รวมโครงการพลังงานแสงอาทิตย์) พ.ศ. 2558 ที่ 1 แฟ้ม 4 
5 ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ในแบบ Feed-in Tariff (ไม่รวมโครงการพลังงานแสงอาทิตย์) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ที่ 1 แฟ้ม 4 
6 ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่องการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ไม่รวมพลังงานแสงอาทิตย์) ในช่วงเปลี่ยนจากแบบ Adder เป็น Feed-in Tariff (FiT) พ.ศ. 2558 ที่ 1 แฟ้ม 4 
7 ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน มาตราฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้า พ.ศ. 2558 ที่ 1 แฟ้ม 4 
8 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องการออกพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 5 ที่ 1 แฟ้ม 4 
9 ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2558 ที่ 1 แฟ้ม 4 
10 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2559 เรื่องการยกเว้นการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ 1 แฟ้ม 4 
11 คำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 4/2559 เรื่องการยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสำหรับการประกอบกิจการบางประเภท ที่ 1 แฟ้ม 4 
12 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการพิจารณาตัดสิทธิการขาย/การรับจ้างและการลงโทษเป็นผู้ทิ้งงาน ที่ 1 แฟ้ม 4 
13 ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง (ฉบับที่2) พ.ศ.2546 ที่ 1 แฟ้ม 4 
14 ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง (ฉบับที่3) พ.ศ.2548 ที่ 1 แฟ้ม 4 
15 ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง (ฉบับที่4) พ.ศ.250 ที่ 1 แฟ้ม 4 
16 ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ. 2543 ที่ 1 แฟ้ม 4 
17 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องการออกพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2574 ที่ 1 แฟ้ม 4 
18 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องแต่งตั้งพนักงาน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ่ลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรการไฟฟ้า่ส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2574 ที่ 1 แฟ้ม 4 
19 ประกาศสำนักงานายกรัฐมนตรี เรื่องประทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ขั้นต่ำกว่าสายสะพายประจำปี พ.ศ. 2558 ที่ 1 แฟ้ม 4 
20 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นายปฏิคม วงษ์สุวรรณ) ที่ 1 แฟ้ม 4 
21 ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อย พ.ศ. 2559 ที่ 1 แฟ้ม 4 
22 กระทู้ถามที่ 234 ร.เรื่อง หน่วยงานของรัฐค้างชำระค่ากระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4  
23 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง กำหนดแนวทางการกำกับการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 4  
24 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การออกพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1 4  
25 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การออกพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2 4  
26 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การออกพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 3 4  
27 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การออกพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 4 4  
28 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การออกพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2 4  
29 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1 4  
30 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 3 4  
31 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 4 4  
32 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2 4  
33 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก 4  
34 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องการให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าตาม "มาตรการการลดภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย" และ "มาตรการลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าของครัวเรือน" 4  
35 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องการให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าตาม "มาตรการการลดภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย" และ "มาตรการลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าของครัวเรือน" สำหรับค่าไฟฟ้าประจำเดือน มีนาคม - มิถุนายน 2554 4  
36 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องขยายระยะเวลาดำเนินการมาตรการลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าของครัวเรือน 4  
37 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องขยายระยะเวลาดำเนินการมาตรการลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าของครัวเรือน 4  
38 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องขยายระยะเวลาดำเนินการมาตรการลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าของครัวเรือน 4  
39 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องขยายระยะเวลาดำเนินการมาตรการลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าของครัวเรือน 4  
40 ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพบริการ พ.ศ. 2543 4  
41 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องการออกพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2559 ครั้งที่1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2574 ที่ 1 แฟ้ม 4 
42 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องแต่งตั้งพนักงาน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2574 ที่ 1 แฟ้ม 4 
43 การกำกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ ที่ 1 แฟ้ม 4 
44 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่ 1 แฟ้ม 4 
45 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสอบแห่งชาติ ที่ 11/2560 เรื่องการกำกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 4  
46 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กส์ เรื่องรายชื่อหน่วยงานหรือองค์กรหรือส่วนงานของหน่วยงานหรือองค์กรที่ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ ซึ่งต้องกระทำตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัด พ.ศ. 2559 4  
47 ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับของสมาคม 4  
48 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทย ขั้นต่ำกว่าสายสะพาย ปี 2558 4  
49 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 4  
50 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ 1 แฟ้ม 4 
51 แต่งตั้งพนักงาน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 25670 ที่ 1 แฟ้ม 4 
52 การกำหนดวัน Peak และ Off-Peak ปี พ.ศ. 2560 จากการกำหนดวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ที่ 1 แฟ้ม 4 
53 การออกพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ที่ 1 แฟ้ม 4 
54 กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและการกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 ที่ 1 แฟ้ม 4 
55 กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเจาะจง วงเงินจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง ในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ที่ 1 แฟ้ม 4 
56 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560 ที่ 1 แฟ้ม 4 
57 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์เกีี่ยวกับผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560 ที่ 1 แฟ้ม 4 
58 กฎกระทรวง กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่ 1 แฟ้ม 4 
59 กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560 ที่ 1 แฟ้ม 4 
60 กฎกระทรวง เรื่องการจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560 ที่ 1 แฟ้ม 4 
61 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่ 1 แฟ้ม 4 
62 ประกาศนายทะเบียนประชาชน ประจำกรุงเทพมหานคร เรื่องจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม ที่ 1 แฟ้ม 4 
63 ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่องมาตรฐานของสัญญาการให้บริการไฟฟ้า พ.ศ. 2558 ที่ 1 แฟ้ม 4 
64 ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กระบบ Congeneration พ.ศ. 2560 ที่ 1 แฟ้ม 4 
65 ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำรายงานการบัญชีและการเงินสำหรัับการไฟฟ้า พ.ศ. 2560 ที่ 1 แฟ้ม 4 
66 ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่องการอนุญาตให้หน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบโครงข่า่ยไฟฟ้า พ.ศ. 2560 ที่ 1 แฟ้ม 4 
67 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่องแบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ 1 แฟ้ม 4 
68 ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าขนาดเล็กมากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน พ.ศ. 2561 ที่ 1 แฟ้ม 4 
69 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ที่ 1 แฟ้ม 4 
70 พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561 ที่ 1 แฟ้ม 4 
71 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานรัฐและการดำเนินคดี พ.ศ. 2561 ที่ 1 แฟ้ม 4 
72 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่องแบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2) ที่ 1 แฟ้ม 4 
73 ประกาศคณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่องการจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 3) ที่ 1 แฟ้ม 4 
74 ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่องแนวทางและวิธีการในการดำเนินงานตามโครงการความมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ ที่ 1 แฟ้ม 4 
75 ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่องมาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางการป้องกันทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่ 1 แฟ้ม 4 
76 พระราชกฤษฎีกา ออกตามความประมวงรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที 669) พ.ศ. 2561 ที่ 1 แฟ้ม 4 
77 พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ 1 แฟ้ม 4 
78 คำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2561 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ที่ 1 แฟ้ม 4 
79 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องการออกพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2571 ที่ 1 แฟ้ม 4 
80 ประกาศนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร เรื่องการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม(สมาคมสโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ที่ 1 แฟ้ม 4 
81 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (จำนวน ๔ คน ๑.นายสุรงค์ บูลกุล ฯลฯ) ที่ 1 แฟ้ม 4 
82 ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจัดซื้อทองแดงอลูมิเนียมอินกอท พ.ศ. 2561 ที่ 1 แฟ้ม 4 
83 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องแต่งตั้งพนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)ลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2571 ที่ 1 แฟ้ม 4