โปรดเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ
 • ด้านการจัดหาพัสดุ
 • ด้านการให้บริการประชาชน
 • ด้านการบริหารงานของหน่วยงาน
 • ด้านการบริหารงบประมาณ
 • ด้านบริหารงานบุคคล
 • ด้านการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงานของหน่วยงาน
 • รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างประจำเทศบาลตำบลแหลมงอบ
 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแหลมงอบ
 • รายงานผลการตรวจสอบของ สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./สถ.
 • รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
 • - ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -