โปรดเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ
  • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปี 2564
  • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปี 2565
  • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปี 2566
  • - ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -