ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมบริจาคโลหิตสนับสนุนศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาติไทย ในโครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้าน ซ๊ซี” (30/03/2565)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมใจต้านภัยโควิด 19 (30/08/2564)
การคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า (23/03/2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี จัดให้มีการ OJT เกี่ยวกับศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการให้พนักงานและลูกจ้าง ในสังกัดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี (26/08/2559)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับการตรวจประเมินการไฟฟ้าโปร่งใส โดยคณะผู้ตรวจประเมินการไฟฟ้าโปร่งใส การไฟฟ้าเขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี (26/08/2559)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับการตรวจประเมินการไฟฟ้าโปร่งใส โดยคณะผู้ตรวจประเมินการไฟฟ้าโปร่งใส สายงานการไฟฟ้าภาค 1 (26/08/2559)
คณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าหลวง เข้าเยี่อมชมและศึกษาดูงานการจัดตั้ง ศูนย์ พ.ร.บ. ข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี (26/08/2559)
คณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองไผ่ และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาว เข้าเยี่อมชมและศึกษาดูงานการจัดตั้ง ศูนย์ พ.ร.บ. ข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี (14/06/2559)
คณะตรวจประเมินศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร จาก การไฟฟเาเขต 3 ภาคเหนือ จังหวัดลพบุรี เข้าตรวจประเมิน ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี (22/04/2559)
คณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี เข้าศึกษาดูงานที่ ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลขาวสาร การไฟฟ้าเขต 3 ภาคเหนือ จังหวัดลพบุรี (22/04/2559)