คำสั่ง
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเเห่งชาติ ที่ 4_2559 เรื่องการยกเว้นการใช้บังคับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสำหรับประกอบกิจการบางประเภท (14/07/2559)
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5_2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (14/07/2559)
คำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบเเห่งชาติ ที 3_2559 การยกเว้นการการบังคับใช้กฏหมายว่าด้วยการผังเมืองเเละกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในพื้นที่เขตพัฒนาเศรฐกิจพิเศษ (14/07/2559)